Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
125z dziś
3908z ostatnich 7 dni
13440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie...

Przedmiot:

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
powiat: namysłowski
tel. 774693080 wew. 30, faks: 77 469 30 97 wew. 22
a.paluch@gminapokoj.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Pokój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 774693080 wew.
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego

dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie gminy Pokój.
1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU) dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój. Wykonanie PFU obejmuje opis i obliczenie kosztów prac projektowych i robót budowlanych określonych w PFU dla 40 przydomowych oczyszczalni ścieków.

2) PFU powinno zakładać wykonanie wszystkich przydomowych oczyszczalni w oparciu o tą samą technologię (niskoobciążony osad czynny z napowietrzaniem z systemem rozsączania) i jednakowe rozwiązania konstrukcyjne, z uwzględnieniem przepustowości zależnej od liczby mieszkańców nieruchomości. Dopuszczalne są różne sposoby odprowadzenia ścieków oczyszczonych uwarunkowane konkretnymi warunkami hydrogeologicznymi i terenowymi. Przewidziane rozwiązania mają zapewnić, że jakość ścieków oczyszczonych będzie odpowiadała wymogom wynikającym z przepisów prawa.

3)PFU musi określać planowane koszty prac projektowych i planowane koszty robót budowlanych stanowiące podstawę określenia szacunkowej wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

4)Przy podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, wskazanych przez Zamawiającego do ujęcia w PFU, z podaniem liczby użytkowników oraz kopie map zasadniczych w wersji elektronicznej.

5) W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy:

a. PFU w wersji papierowej w 3 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych wraz
z wszystkimi załącznikami.

6) Wykonawca przeniesie na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U z 2019 poz. 1231 z późn. zm.), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

7) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotowa dokumentacja będzie podstawą do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z ww. Ustawą.

8) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi
i wyjaśnień na zapytania złożone do zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, a także do współpracy w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji.

9) Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03) w czasie robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu realizacji prac objętych dokumentacją projektową.

10) Wizja lokalna -zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

11) Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu, w szczególności zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U z 2013 poz. 1129).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz. 1389).

- Ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej

CPV: 71220000-6, 71242000-6

Składanie ofert:
Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 12.01.2022 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, Ul. Sienkiewicza 8,

46-034 Pokój Sekretariat - decyduje data wpływu do urzędu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:

Do 14 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. Poz. 2019 z późn. zm.).
Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena ofertowa brutto - 100%.
. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty Załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i podpisanej przez osobę upoważnioną.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty. Cena winna zawierać wszystkie składniki mające wpływ na realizację zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie z napisem ,,Oferta na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem: ,,Oferta na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pokój."
Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury będzie Bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a. możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny

b. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny

c. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania
.Termin związania ofertą:

30 dni
Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Uwagi:
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres iod@gminapokoj.pl, kontakt telefoniczny 774693080 w. 36Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
.Osoba do kontaktu:

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: pani Angelika Paluch tel. 774693080 wew. 30, adres mail: a.paluch@gminapokoj.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.