Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
3793z ostatnich 7 dni
13325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Łowiczu
ul. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
tel. 46 830 91 51, 830 91 52, faksu: 46 830 91 60, tel. 46 830 91 68
umlowicz@um.lowicz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 46 830 91 51, 8
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
,,Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania publicznego:
Utworzenie i wyposażenie ,,Klubu Senior +" w Łowiczu".
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej opracowanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. póz. 2351 z późn. zm), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz innymi branżowymi przepisami
prawa.
Dokumentacja projektowo-wykonawcza obejmuje remont i przebudowę pomieszczeń budynku Urzędu
Miejskiego na potrzeby Klubu Seniora przy Ul. Al. Sienkiewicza 62 w Łowiczu (2199/7 obręb śródmieście,
księga wieczysta LD10/00009328/4 - decyzja Wojewody Skierniewickiego G.72280-519/93 z dnia 14 września
1993 r.), wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na użytkowanie pomieszczeń.
W pomieszczeniach przewidzianych do przebudowy o łącznej powierzchni ok. 140 m2, planuje się: szatnię, salę
spotkań, salę multimedialną oraz część socjalną z aneksem kuchennym wraz z sanitariatami. Wymagane jest
aby projektowane pomieszczenia dostosowane były do osób niepełnosprawnych. Przewidywana liczba
seniorów korzystająca z planowanej przestrzeni to 27 osób.
Dokumentacja projektowo-wykonawcza, która ma być wykonana w ramach zamówienia, powinna uwzględniać
dostosowanie pomieszczenia do potrzeb Użytkownika oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów.
Opracowana dokumentacja projektowo - wykonawcza ma służyć zrealizowaniu inwestycji pod klucz, wraz
z wyposażeniem. Inwentaryzacja pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy przedstawiono w załączniku
nr 2 (Rysunek nr 1 - inwentaryzacja pomieszczeń).
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej inwestycji obejmującej: kosztorys inwestorski, przedmiary robót
z podaniem szczegółowych obmiarów w pozycji kosztorysowej, wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).
Kosztorysy należy opracować z podziałem na branże.
a) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej:
- Projekt Budowlany z uzgodnieniami wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(4 egz.),
- Projekt Wykonawczy (4 egz.),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (2 egz.),
- Kosztorys inwestorski (1 egz.),
- Przedmiar robót (1 egz.),
- 1 x CD zawierająca wymaganą powyżej dokumentację,
b) Zakres prac projektowych obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe (m.in. rozbiórka ścian działowych, demontaż istniejących warstw
podłogi, demontaż okładziny ściennej, demontaż stolarki drzwiowej, poszerzenie otworów
drzwiowych, demontaż sufitu podwieszanego),
- roboty wykończeniowe (tynki, sufity, malowanie ścian, podłogi, drzwi wewnętrzne, zabudowy),
- wykonanie instalacji wod-kan, co., klimatyzacji,
- zestawienie wyposażenia (meble, sprzęty multimedialne, wyposażenie części socjalnej oraz części
sanitarnej).

CPV: 71.22.00.00-6

Otwarcie ofert: 10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.01.2022 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, pl. Stary
Rynek 1, pok. 7 bud. A.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania- ofertę należy złożyć do dnia 12.01.2022 r. do godz. 10:00
w Urzędzie Miejskim w Łowiczu pl. Stary Rynek 1, Sekretariat pok. 7 bud. A.

Miejsce i termin realizacji:
5. Przewidywany termin realizacji zamówienia 4 lutego 2022 roku.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- na potwierdzenie warunku należy przedłożyć oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia t.j. posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane do projektowania
w następujących specjalnościach:
- w specjalności architektonicznej do projektowania w zakresie zamówienia 1 osoba,
- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania w zakresie zamówienia 1 osoba
osoby
- w specjalności sieci i instalacje kanalizacyjne w zakresie obejmującym przedmiot zmówienia 1
osoba,
- w specjalności sieci i instalacje elektryczne w zakresie obejmującym przedmiot 1 osoba oraz o
przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oferent załączy do
oferty kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń,
- wykonawca musi zapewnić osoby sprawdzając projekt i osoby opiniujące projekt,
- złożą w wymaganym terminie kompletną pisemną ofertę na formularzu ofertowym wraz
z wymienionymi załącznikami, niekompletność oferty będzie skutkowała jej nieważnością,
- wyrażą zgodę na realizację faktur za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania przez Zamawiającego na podstawie odpowiednio częściowych protokołów i końcowego
bezusterkowego protokołu odbioru usługi,
- udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesięcy,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 12 PZP.
6. Płatność za pomocą jednej faktury w terminie 30 dni od daty złożenia faktury.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
8. Okres związania ofertą 30 dni.
Oferta składana przez wykonawce w przedmiocie zamówienia powinna zostać opalcowana w kopertę
w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z iei treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta z oferta
powinna być oznaczona identyfikatorem w postaci pieczęci firmy (wykonawcy). Oferta powinna bvć
zaadresowana na kopercie do Zamawiającego na adres: Miasto Łowicz, Pl. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
i opatrzona napisem nazwy przedmiotu zamówienia ti. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-
wykonawczej dla zadania publicznego: Utworzenie i wyposażenie ,,Klubu Senior +" w Łowiczu"." wraz
z dopiskiem: Nie otwierać - do dnia 12.01.2022 r. do godz. 10:15.
12. Kryteria oceny ofert: cena 100%
13. Oferta winna zawierać:

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Krystian Cipiński -
tel. 46 830 91 68.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.