Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
290z dziś
4076z ostatnich 7 dni
11743z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę budynku

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę budynku

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Zawidów
Plac Zwycięstwa 21/22
59-970 Zawidów
powiat: zgorzelecki
tel. 75 77 88 282 wew. 114
zps@zawidow.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zawidów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 75 77 88 282 we
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę budynku użytkowego przy Ul. Grunwaldzkiej 4 w Zawidowie".
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę budynku użytkowego w celu dostosowania go do potrzeb działalności gospodarczej wraz z rozbiórką budynków gospodarczych na działkach nr 308, 314 AM-6, Obr. I-Zawidów oraz utwardzeniem terenu wokół budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Budynek przy Ul. Grunwaldzkiej 4 jest obiektem usługowym o powierzchni 453 m2.
Projekt przebudowy powinien obejmować termomodernizację budynku, montaż windy, budowę źródła ciepła oraz instalacji grzewczych, przebudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

Dokumentacja ma zawierać:
a) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej - 3 egz.
b) projekt architektoniczno - budowlany - 5 egz.
c) projekt techniczny w podziale na poszczególne branże - 5 egz.
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 5 egz.
e) przedmiar robót w podziale na poszczególne branże - 2 egz.
f) kosztorys inwestorski w podziale na poszczególne branże - 2 egz. całość dokumentacji na nośniku elektronicznym typu CD - 2 szt. W tym zarówno część opisowa jak i rysunkowa zapisane w dwóch rodzajach plików: do odczytu (z rozszerzeniem .pdf) oraz w wersjach edytowalnych (z rozszerzeniami .dwg, .doc lub .docx), pliki kosztorysów w wersji edytowalnej z rozszerzeniem .ath lub .kst

Obowiązki Projektanta:
Projektant jest zobowiązany opracować dokumentację projektową z należytą starannością,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, m.in. z :
o ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) a w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, o których mowa w art. 7. ust. 1. tej ustawy,
o ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) (w szczególności w zakresie wytycznych co opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieograniczający uczciwej konkurencji)
o rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.)
o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)
o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129.t.j.)
o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)

Projektant odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Wykonawca
zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być
naniesione w każdym egzemplarzu dokumentacji oraz w wersji elektronicznej.

Dodatkowo do obowiązków Projektanta należy:
o pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych materiałów i danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, wypisów z ewidencji gruntów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz innych instytucji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,
o sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją (na podstawie odrębnej umowy),
o jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na pisemny wniosek Zamawiającego,
o przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.

Wymagana treść dokumentacji projektowej:
1. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach. Wykonanie projektu budowlanego powinno zostać poprzedzone wykonaniem niezbędnych pomiarów, inwentaryzacji, badań itp.
2. Projekt techniczny należy opracować z uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia.
3. Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Dokumentacja ma być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.
5. Dokumentacja musi być zaopatrzona w oświadczenia:
? Oświadczenie, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa została sporządzona zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi przepisami;
6. Dokumentacja winna zawierać:
? optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia,
? informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania informacji ,,bioz" (art. 20, ust.1, pkt 1b ustawy prawo budowlane).

CPV: 71220000-6

Składanie ofert:
Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: zps@zawidow.eu do dnia 11.01.2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania:

Zadanie w zakresie projektu należy wykonać do dnia 22 kwietnia 2022 r.

Wymagania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
2. Postanowienia ogólne.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
5. Kryteria oceny ofert:
1) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3) Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5) Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą tj. 30 dni od złożenia oferty)
6) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
7) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert rozpatrywanych i nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie jedynego kryterium - ceny,
8) Ocena ofert będzie przebiegała następująco:
a) Każdej rozpatrywanej ofercie przyznane będą punkty za cenę oferty wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

ilość punktów = najniższa cena brutto spośród badanych ofert X 100%
cena brutto oferty badanej

b) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
d) Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
e) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie ich składania, jak również oferty przesłane drogą pocztową, kurierem bądź faksem nie będą rozpatrywane. Jako termin złożenia oferty liczy się data dostarczenia oferty na serwer pocztowy Zamawiającego).
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie cyfrowej kopii oferty pisemnej (skan oferty) lub też w formie elektronicznej. Dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie - własnoręczne w przypadku cyfrowej kopii oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru. Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Uwagi:
Godziny urzędowania:
w poniedziałki w godzinach 8.00 - 16.15
od wtorku do czwartku, 7.00 - 15.15
w piątki w godzinach 7.00 - 14.00
8. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gmina Miejska Zawidów informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Zawidowie, ul. Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów, adres e-mail: urzad@zawidow.eu, tel. 75 77 88 282.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych- w celu kontaktu z w/w osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres iod@zawidow.eu ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego zadania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i 10 lat (dziesięciu lat) po jej ustaniu;
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji w/w zadania. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie powodem odmowy podpisania umowy;
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej);

Kontakt:
6. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest:
- Ewa Blin tel. 75 77 88 282 wew. 114, zps@zawidow.eu

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.