Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów budowlanych

Przedmiot:

Przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Delfin" Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich
ul. Rzeczna 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
powiat: ząbkowicki
tel. 74 8 151 608 wew. 23
m.jarosz@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ząbkowice Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 8 151 608 we
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zapytania:

Przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów budowlanych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Delfin" Sp. z o.o. w latach 2021-2024.
Wykaz obiektów budowlanych:

a) Oczyszczalnia ścieków wraz z obiektem biurowym przy Ul. Rzecznej 2 w Ząbkowicach Śląskich

Termin wykonania: Luty 2022 roku - przegląd roczny za okres 2021 - należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.
Termin wykonania: Październik 2022 roku - przegląd roczny - należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.
Termin wykonania: Październik 2023 roku - przegląd roczny - należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.
Termin wykonania: Październik 2024 roku - przegląd roczny, przegląd pięcioletni - należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

Obiekty, które należy uwzględnić podczas przeglądu oczyszczalni ścieków:

KRT - Kratownia,
PP - Piaskownik poziomy,
KPS - Komora pomiarowa ścieków surowych,
PS - Pompownia ścieków,
OWS-1 - Osadnik wstępny,
OWS-2 - Osadnik wstępny,
KR-1 - Komora rozdziału,
RB-1 - Reaktor biologiczny,
RB-2 - Reaktor biologiczny,
KR-2 - Komora rozdziału,
OWR-1 - Osadnik wtórny,
OWR-2 - Osadnik wtórny,
KPSO - Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
WL - Wylot ścieków,
KO - Komora osadowa,
PRNF - Pompownia osadu recyrkulowanego, nadmiernego i części pływających,
KPO - Komora pomiarowa osadu,
PSO - Pompownia ścieków oczyszczonych,
SD - Stacja dmuchaw,
PIX - Stacja preparatu PIX,
POF - Pompownia osadu fermentowanego,
OKF-1 - Otwarta komora fermentacyjna,
OKF-2 - Otwarta komora fermentacyjna,
ZO - Zbiornik osadu,
SOO - Stacja odwadniania osadu,
SL - Silos na wapno,
MOO - Magazyn osadu odwodnionego,
PO - Poletka osadowe,
PZ - Punkt zlewny ścieków dowożonych,
BO - Budynek obsługi,
SAP - Stanowisko Agregatu Prądotwórczego,
TRAFO - Stacja transformatorowa,
ZG - Nadziemny zbiornik gazowy.

b) Ujęcie wody - ulica Powstańców Warszawy 5 w Ząbkowicach Śląskich, budynki

budynek gospodarczy,
budynek mieszkalny,
budynek garaż,
stacja pomp,
plac stacji wodociągowej (drogi wewn.),
obiekt - Studnia nr 1.

- termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
- termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny, przegląd pięcioletni, należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

c) Ujęcie wody Stolec dz. nr 999/2, 999/3, 999/4, 999/5 + hydrofornia dz. nr 1000/3

- termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
- termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny, przegląd pięcioletni, należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

d) Ujęcie wody Brodziszów dz. nr 195/4, 97/1

- termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
- termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny, przegląd pięcioletni, należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

e) Ujęcie wody Braszowice dz. nr 68/2, 836/2

- termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
- termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny, przegląd pięcioletni, należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

f) Ujęcie wody Olbrachcice Wielkie dz. nr 724,

- termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
- termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny, przegląd pięcioletni, należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

g) Hydrofornia Kluczowa dz. nr 235/5

- termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
- termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny, przegląd pięcioletni, należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

h) Wieża ciśnień - Ul. Staszica w Ząbkowicach Śląskich (działka nr 58)

- termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
- termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,

i) Ujęcie wody Szklary Huta dz. nr 368/83

- termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
- termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
- termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny,

Dodatkowo konieczność założenia książki obiektu budowlanego obiektu ujęcia wody Szklary Huta działka nr 368/83 wraz z uzupełnieniem treści.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 2 egzemplarzy protokołów wraz z dokonaniem wpisów w książkach budowlanych. W trakcie powyższych kontroli należy dokonać sprawdzenia zaleceń z poprzednich kontroli.

Otwarcie ofert: b) Otwarcie ofert jest jawne. W trosce jednak o Państwa i nasze bezpieczeństwo, proszę rozważyć rezygnację z uczestnictwa w publicznym otwarciu ofert. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie Przedsiębiorstwa.

Składanie ofert:
Termin oraz miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Delfin" Sp. z o.o. Ul. Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie w terminie do 10 stycznia 2022 roku do godz. 14:30.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania całości zadania to 31 października 2024 roku.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego.
Coroczne kontrole powinny zostać przeprowadzone w miesiącu październiku do 31 października każdego roku z wyjątkiem przeglądów za 2021 rok.

Wykonawca musi wykonać kontrolę obiektów po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za obiekty terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty dojazdu do poszczególnych obiektów objętych zleceniem ponosi wykonawca - oferta cenowa winna zawierać koszty wykonania usługi i koszt dojazdu wykonawcy do poszczególnych obiektów oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnia tych warunków:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

b) Oferta ważna musi spełniać warunki:

Pisemna pod rygorem nieważności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym (ZAŁĄCZNIK 1)
Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

c) Wykonawca składający ofertę:

Musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
Musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zapytania ofertowego.
Musi dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sposób przygotowania i składania oferty:

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w języku polskim oraz walucie polskiej.
Oferta oraz załączniki w postaci:
Dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności niezbędne do prowadzenia kontroli przedmiotu zamówienia.
Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności.

Wymienione wyżej dokumenty winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy. Dokumenty o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
a) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po powyższym terminie zostaną bez otwierania.
Kryterium oceny ofert - 100% cena.

Kontakt:
Osoba wyznaczona prowadząca postępowanie - Monika Jarosz tel. 74 8 151 608 wew. 23
Adres e-mail: m.jarosz@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.