Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Przedmiot:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
powiat: Warszawa
22 695 89 22
sekretariatba@map.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 695 89 22
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Ministerstwa Aktywów Państwowych z siedzibą przy Ul. Kruczej 36/ Wspólnej 6 w Warszawie.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 4 łączy ISDN PRA, 11 łączy POTS oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem dostarczonych łączy na okres 17 miesięcy od dnia 01.02.2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1.

Dokument nr: BA.III.243.5.2021, IK:660520

Składanie ofert:
3. Formularz ofertowy dla Ministerstwa Aktywów Państwowych należy przesłać w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. do godz. 12.00 na adres email: sekretariatba@map.gov.pl (formularz składany drogą elektroniczną musi stanowić czytelny skan podpisanej oferty pisemnej zapisanej w formacie ,,pdf").

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga aby usługi były realizowane w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. Warunki udziału w zapytaniu i sposób ich spełnienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
2) posiadają zdolność techniczną lub zawodową - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Zapytanie prowadzone jest wyłącznie w formie elektronicznej.
2. Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego zapytania należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariatba@map.gov.pl.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę stanowi uzupełniony:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania
2) Formularz ofertowy, określony w załączniku nr 2 do zapytania
2. Oba dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Oferta winna zawierać zgodnie z formularzem ofertowym - cenę wyrażoną w złotych polskich (brutto), niezmienną przez cały okres trwania umowy.
5. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia (w tym finansowe) wobec Zamawiającego.
VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oceny:
1. Jednym z kryteriów oceny ofert jest cena - 70%. CN - najniższa cena
C = ------------------------------------ x 70 CB - cena w ofercie badanej
2. Czas usunięcia awarii - 30% Czas usunięcia awarii Liczba przyznawanych punktów Deklaracja usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 5 godzin 30 pkt Deklaracja usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 6 godzin 20 pkt Deklaracja usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 7 godzin 10 pkt Deklaracja usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 8 godzin 5 pkt Deklaracja usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 9 godzin 2 pkt Deklaracja usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 10 godzin 0 pkt
Do oceny oferty w tym kryterium MAP przyjmie czas zadeklarowany w pkt 2 Formularza oferty.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max 30 pkt.
W przypadku braku informacji o zaoferowanym czasie usunięcia awarii, MAP uzna, że Wykonawca oferuje czas usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 10 godzin i taką wielkość przyjmie do przeliczenia punktów w kryterium ,,Czas usunięcia awarii".
3. Oferta spełniająca wymagania Zamawiającego z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania jest Karolina Tomczyk-Wronka, nr telefonu: 22 695 89 22, adres mailowy: karolina.tomczyk-wronka@map.gov.pl.
2. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia lub warunków ich udzielenia w godzinach pracy Ministerstwa, tj.: 8:15-16:15.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.