Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
81z dziś
3864z ostatnich 7 dni
13396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie pomiarów okresowych instalacjach elektrycznych

Przedmiot:

Wykonanie pomiarów okresowych instalacjach elektrycznych

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 566114800
dariusz.mackiewicz@umk.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 566114800
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pomiarów okresowych instalacjach elektrycznych
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) do
niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: 90-DE.078.26.2021.RK

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 12.01.2022 r., do godz. 10:00.
X. FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
a) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Energetyczny,
ul. Wileńska 1, 87-100 Toruń.
b) Osobiście w siedzibie Działu Energetycznego (adres jw.).
UWAGA:
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy,
______zaadresowane na adres wskazany w ust. 1 oraz opisane sygnaturą 90-DE.078.26.2021.RK

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: w okresie od 17.01.2022 roku (lub od dnia zawarcia umowy, jeśli zawarcie umowy
nastąpi po dniu 17.01.2022 roku) do dnia 31.12.2021 roku, albo do dnia zrealizowania zakresu rzeczowego
usług, wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 umowy

Wymagania:
3. Termin związania ofertą: 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Termin płatności: według formularza ofertowego.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu
pomiarów okresowych stanu izolacji w instalacjach elektrycznych
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Oferta sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Wykonawcy - jeżeli oferta została
podpisana przez pełnomocnika.
3. Referencje lub oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga:
Dokumenty, o których mowa w pkt. od 1 do 4 muszą być podpisane przez osobę, albo osoby upoważnione do
składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
VIII. ODRZUCENIE OFERT / WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Zamawiający odrzuci ofertę:
a) której treść nie potwierdza spełniania warunków udziału,
b) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
c) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) który nie uzupełnił wymaganych dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego,
b) który nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu.
IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym,
c) postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy, której nie można usunąć,
d) wystąpiły okoliczności uniemożliwiające dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty lub udzielenie
zamówienia,
e) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
XI. INFORMACJA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na
podstawie podanych kryteriów wyboru.
2. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem:
www.umk.pl/zamowienia/przetargi.
3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania
i złożenia oferty na to zapytanie.

Uwagi:
V. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej oferowanej cenie brutto - 100 % cena

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
mgr inż. Dariusz Mackiewicz, tel. 566114800, dariusz.mackiewicz@umk.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.