Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
396z dziś
4183z ostatnich 7 dni
11849z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sprzętu do streamingu oraz sprzętu do audiodeskrypcji

Przedmiot:

Dostawa sprzętu do streamingu oraz sprzętu do audiodeskrypcji

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" w Puławach Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Wojska Polskiego 4
24-100 Puławy
powiat: puławski
Telefon 81 458 67 14
domchemika@domchemika.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: Telefon 81 458 67 14
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na dostawę sprzętu do streamingu oraz
sprzętu do audiodeskrypcji
w ramach projektu pn. ,,Konwersja cyfrowa w POK Dom Chemika" realizowanego w
ramach projektu systemowego ,,Konwersja Cyfrowa domów kultury"
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 III Osi Programu - Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z
internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie
trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
3.2 ,,Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Wybór wykonawcy zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania będzie
dokonany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną przez ,,Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.
II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu:
1) Zestaw do streamingu: [kamera, statyw, extender HDMI (nadajnik + odbiornik],
mikser video, monitor LED, tablet z wbudowanym złączem Lightening =
adapter Lightening- USB 3.0 i etui, przewody HDMI, Przewody S/FTP cat6a na
bębnie, 70 m ze złączami przeznaczony do stałych i mobilnych instalacji
teleinformatycznych, komputer do edycji wideo z oprogramowaniem, walizka
transportowa na kamerę sterownik)
2) Zestaw do audiodeskrypcji (odbiornik cyfrowy systemu do audiodeskrypcji,
nadajnik cyfrowy (serwer) systemu do audiodeskrypcji, bezprzewodowy punkt
dostępu do sieci bezprzewodowej, konsola dla lektora, słuchawki dla lektora i
słuchaczy, ładowarka do odbiorników bezprzewodowych, przewód
połączeniowy)
W zakres zamówienia wchodzi sprzedaż, dostawa, rozpakowanie, podłączenie
i konfiguracja poszczególnego sprzętu na które składa się przedmiot zamówienia oraz
wykonanie próby działania sprzętu. Przedmiotem zamówienia jest również
przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu do streamingu wśród 5 osób wyznaczonych
przez Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu dostawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem ilości, asortymentu
i minimalnych parametrów zawarty jest w specyfikacji technicznej stanowiącej
załącznik nr 1 do zapytania.
Dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie powinien zawierać parametry nie gorsze od
wskazanych w ww. specyfikacji, musi być fabrycznie nowy, wcześniej nie używany,
sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz powinien być
dostarczony w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w czasie transportu
(zapakowany); poza tym powinien odpowiadać normom jakościowym, określonym
w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie; powinien także posiadać
dopuszczenia do stosowania na terytorium Polski oraz odpowiednie certyfikaty
bezpieczeństwa wymagane przepisami prawa.
Miejsce dostawy: Puławski Ośrodek Kultury ,,Dom Chemika", Ul. Wojska Polskiego 4, 24-100
Puławy.
Jeżeli gdziekolwiek użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami
równoważnymi, o ile zapewniają one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia
z dokumentacją. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględnione
jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. Oznacza
to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji umowy,
urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w opisie przedmiotu
zamówienia i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający
dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż
wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do
wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim
wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry
techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane
materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są
one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego, który
podejmie decyzję o akceptacji ,,równoważników" lub odrzucenia oferty z powodu ich
,,nierównoważności".

CPV: 32333200-8, 30200000-1, 48000000-8, 32350000-1, 32330000-5

Dokument nr: 1/2022

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi 13.01.2022 r. nie przewiduje się sesji publicznego otwarcia
ofert.

Składanie ofert:
Termin oraz miejsce składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć:
> osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem w siedzibie Zamawiającego wskazanego
w rozdziale I,
> lub poprzez moduł ,,Oferta" na platformie bazakonkurencyjnosci.gov.pl
do dnia 13.01.2022 do godz. 10;00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Gwarancja
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji. W okresie gwarancji
Wykonawca gwarantuje nieodpłatne usunięcie wad i usterek.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich
spełnienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
- uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
- wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
- potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
- osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
- potencjał ekonomiczno-finansowy
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Informacja dotycząca wykluczenia wykonawcy:
1. Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji organu członka nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, w stosunku do którego
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe, w stosunku do którego
otwarto likwidację lub zawieszono działalność gospodarczą.
Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
w postępowaniu na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszego zapytania.
UWAGA:
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu szczegółowej kalkulacji ceny brutto w rozbiciu na każdy asortyment
oraz wskazać cenę przeprowadzenia szkolenia.
Jeżeli w wyniku badania złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone o tych samych wagach
punktowych, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach pierwotnych.
3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną niezwłocznie
zwrócone na adres Wykonawcy.
4. Decydująca jest data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym
terminem składania ofert. Koperta lub e-mail będzie dodatkowo oznaczona określeniem
,,zmiana" lub ,,wycofanie".
6. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku niezłożenia wyjaśnień w terminie
określonym przez Zamawiającego oferta zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień, w tym żądania
dowodów w zakresie rażąco niskiej ceny, tj. ceny niższej o więcej niż 30% od
oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich ofert złożonych w postępowaniu w danej części. Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy, która zawiera rażąco niską cenę.
8. W przypadku braku oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawca,
zostanie wezwany do ich uzupełnienia, nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów
w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie powodować odrzucenie oferty.
9. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
10. W przypadku braku dołączenia kart katalogowych, Zamawiający wezwie do ich
uzupełnienia chyba że modele wskazane w formularzu ofertowym będą wystarczające
do weryfikacji pod kątem zgodności oferowanego sprzętu ze specyfikacją stanowiącą
załącznik Nr 1 do zapytania. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym
modelu, jednakże przedłoży kartę katalogową pozwalającą na przyporządkowanie
danego sprzętu do karty katalogowej i pozwoli na weryfikację pod kątem zgodności
oferowanego sprzętu ze specyfikacją, to Zamawiający przystąpi do badania i oceny
oferty, jeżeli jednak wykonawca nie uzupełni w formularzu ofertowym modelu ani nie
dołączy karty katalogowej co spowoduje niemożność badania i oceny oferty, oferta
wykonawcy zostanie odrzucona.
11. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na
zapytanie Wykonawców stają się integralną częścią niniejszego zapytania i są wiążące
dla Wykonawców.
12. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku, gdy:
- oferta zawiera rażąco niską cenę,
- nieuzupełnienie w terminie oświadczeń lub pozostałych dokumentów na wezwanie
Zamawiającego,
- gdy treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowe, np. w przypadku gdy
oferowany sprzęt nie jest zgodny ze specyfikacją,
- gdy Wykonawca podlega wykluczeniu,
- gdy nastąpi sytuacja wskazana w ust. 10 niniejszego rozdziału.
VIII. Sposób przygotowania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, napisanym w sposób czytelny na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z pozostałymi
niezbędnymi oświadczeniami/dokumentami.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej w oryginale na adres siedziby zamawiającego lub
ofertę podpisaną i zeskanowaną w wersji elektronicznej poprzez moduł ,,oferta" na
platformie.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. W formularzu ofertowym Wykonawca określa cenę ofertową brutto oferty dla całego
zamówienia, podatek Vat oraz cenę netto dla przedmiotu zamówienia, uwzględniając
warunki określone w niniejszym zapytaniu. W przypadku osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej cena brutto będzie się równać cenie netto.
W formularzu ofertowym należy wskazać także markę/model oferowanego sprzętu.
W przypadku gdy nie wskazany element nie ma nazwy należy wpisać NIE DOTYCZY.
5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Cena ma charakter ryczałtowy. Cenę oferty należy podać cyframi w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Dla porównania ofert przyjmuje się ogólną cenę brutto oferty.
8. Treść oferty powinna odpowiadać treści zapytania ofertowego. W przeciwnym
wypadku oferta zostanie odrzucona.
9. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo ma być podpisane
zgodnie z zasadami reprezentacji przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub
innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy).
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana
osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem
10. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego),
b) karty katalogowe poszczególnych urządzeń,
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu
dokumentów.
Wykonawca składający ofertę w formie pisemnej powinien złożyć ofertę wraz
z wymaganymi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący
sposób:
(Dane Wykonawcy)
Puławski Ośrodek Kultury ,,Dom Chemika"
ul. Wojska Polskiego 4
24-100 Puławy
Oferta na realizację zamówienia pn.
,,Dostawa sprzętu do streamingu oraz sprzętu do
audiodeskrypcji"
12. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
IX. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie
prowadzonego postępowania.
1. Zapytania odnośnie prowadzonego postępowania ofertowego należy kierować drogą
elektroniczną na adres e-mail katarzyna.nowak@domchemika.pl do dnia 10.01.2022 r.
do godz. 13.00. Pytania można również zadawać poprzez stronę
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Po upływie tego terminu
Zamawiający nie będzie miał obowiązku odpowiedzi na zadane pytanie.
2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytanie niezwłocznie, nie później niż na 1
dzień przed upływem terminu składania ofert.
3. Pytania i wyjaśnienia do nich zostaną również zamieszczone na stronie internetowej
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. jeżeli zamawiający lub wykonawca składają korespondencję drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Zamawiający informuje, że nie będzie reagował na inne formy zadawania pytań,
w szczególności poprzez kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
X. Istotne postanowienia umowy.
Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
XI. Warunki istotnych zmian umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści zawartej oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niżej
wskazanych:
1) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie nastę-
pujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiają-
cy działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.
2] wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wyko-
nawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wyklu-
czenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3) zmiany wysokości wynagrodzenia związanego ze zmianą stawki podatku Vat,
4) termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień zawinio-
nych przez Zamawiającego,
5) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza
się, za zgodą zamawiającego, możliwość dostawy innych urządzeń niż zostały wskazane
przez wykonawcę w ofercie. Zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zmiany
na urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe
i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić
do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana, o której mowa powyżej może być
dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić m. in. na skutek zmian tech-
nologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:
a) udokumentowana niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w ofercie
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem urządzeń z rynku,
b) pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, posiadających lepsze
parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych przez Wykonawcę
w ofercie.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
3. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:
- zmiana danych teleadresowych strony umowy,
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-prawną umowy (np. zmiana
rachunku bankowego, sposobu opisywania faktur).
XII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia
zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3. Zamówienie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, póz. 1129 z późn. zm.).
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających.
7. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni na stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
9. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie
podpisania umowy. Przewidywany termin podpisania umowy nastąpi w terminie do
7 dni od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania.
10. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę, która w postępowaniu
uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
11. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie postępowania bez
podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania także w przypadku gdy:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy, a zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert,
d) gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy.
12. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Katarzyna Nowak
e-mail: katarzyna.nowak@domchemika.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.