Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania

Przedmiot:

Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Klucze
ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze
powiat: olkuski
Telefon: 32 642 85 08
Województwo: małopolskie
Miasto: Klucze
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32 642 85 0
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ,,Opracowanie zmian miejscowego planu przestrzennego Gminy Klucze" o wartości poniżej 130 000,00 złotych (nazwa i rodzaj zamówienia)
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Założenia projektowe:
1) Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania Gminy Klucze polegające na:
a. Uchwały Nr LIV/335/2021 z dnia 10 grudnia 2021r.w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - w sołectwach Chechło i Klucze - obszar A i C
b. Uchwały Nr LIV/336/2021 z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - część A i C.
Granice obszarów objętych zmianami planu określone są w załącznikach do wyżej powołanych uchwał.
Zamówienie obejmuje- opracowanie projektu planu zgodnie z art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U 2021, poz. 741 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.2021.2404) oraz ustaw związanych z problematyką planowania przestrzennego,
? opracowanie ekofizjografii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U 2002.155.1298)
? opracowanie prognozy skutków oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2021.2373 z późn. zm.)
? opracowanie prognozy skutków finansowych planu z uwzględnieniem art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
? opracowanie wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t.Dz.U.2021.1326 z późn. zm)
? opracowanie dokumentów, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenie postępowania formalno-prawnego w imieniu Wójta Gminy, zgodnie z wymogami w/w art. 17 ustawy.
W zakresie prowadzenia postępowania formalno-prawnego:
a. Opracowanie i redagowanie wszelkich pism zawiadamiających, uzgadniających, obwieszczających, ogłoszeń, pism i innych niezbędnych dokumentów
b. Czynny udział w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, uczestnictwo w dyskusjach publicznych oraz przy rozpatrzeniu wniosków i uwag do planu złożonych osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prezentacja poszczególnych etapów opracowania planu Radzie Gminy, Wójtowi, oraz Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, uczestnictwo w innych merytorycznych spotkaniach dotyczących przedmiotu zamówienia,
c. opracowanie przedmiotu zamówienia fazami zgodnie z harmonogramem prac projektowych, który będzie załącznikiem do umowy (każda faza opracowania będąca przedmiotem odbioru powinna zostać podpisana przez głównego projektanta),
d. przeprowadzenie inwentaryzacji urbanistycznej - prace terenowe (wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu oraz elementów przyrodniczych)
e. zbilansowanie powierzchni o różnym przeznaczeniu pod kątem wymagań sprawozdawczości GUS,
f. przedstawienie projektu uchwały Radzie Gminy
g. przygotowanie danych przestrzennych zgodnie z art. 67a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
h. sporządzenie i przygotowanie kompletnej dokumentacji formalno-prawnej potrzebnej do ogłoszenia Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (w tym Uchwała z załącznikami sporządzona w Edytorze Aktów Prawnych XML).
Ilość egzemplarzy:
a) opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb sporządzenia planu - 2 egz. w formie papierowej w skali 1: 2000 oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
b) projekt planu (tekst + załączniki) - 2 egz. w wersji papierowej w skali 1: 2000 oraz 2 egz. w wersji elektronicznej oraz egzemplarze niezbędne dla przeprowadzenia uzgodnień i opiniowania w skali 1: 2000,
c) prognoza oddziaływania na środowisko - 1 egz. w wersji papierowej w skali 1: 2000 oraz 1 egz. w wersji elektronicznej oraz egzemplarze niezbędne dla przeprowadzenia uzgodnień i opiniowania w skali 1: 2000
d) prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej;
e) kompletne kopie uchwalonego planu (tekst + załączniki) - 7 egz. w wersji papierowej w skali 1: 2000 oraz 2 egz. w wersji elektronicznej
f) pełna dokumentacja formalno-prawna - 1 komplet.
Ze względu na to, że Zamawiający przechowuje plany zagospodarowania przestrzennego w bazie programu GEOXA, to:
1. Sporządzone mapy oraz tekst planu należy dostarczyć na nośnikach cyfrowych, umożliwiających kontynuację pracy w tym programie, w formatach:
o teksty opracowań w formacie plików MS Word, PDF,
o mapy - w formacie rastrowym w postaci 3 rodzajów plików: JPG, geotiff oraz PDF o rozdzielczości minimum 300 DPI, pliki powinny umożliwiać ponowny wydruk map bez udziału wykonawcy,
o wektorowym, obiektowym w standardzie Geoxa MPZP umożliwiającym wydawanie
automatyczne wypisów, wyrysów i zaświadczeń z MPZP oraz w formacie wektorowym
w postaci plików shapefiles oraz pliku zawierającego ustawienia projektu, wraz z
dokładnym opisem struktury projektu, ścieżek dostępu do warstw wektorowych, opisów
warstw oraz ich kodów atrybutowych w postaci plików MS Word lub Excel.
2. Ponadto opracowania w zakresie kartograficznym, o których mowa w pkt 1, należy
wykonać stosując odpowiednie oznaczenia graficzne i literowe przy zachowaniu
następujących zasad:
o elementy występujące na rysunku (jako osobne pozycje w legendzie) określające
obiekty tego samego rodzaju powinny zostać zlokalizowane również na odrębnych
warstwach lub na jednej warstwie z różnym kodem atrybutowym (lista kodów
atrybutowych powinna zostać przekazana zamawiającemu po zakończeniu prac), oraz
dodatkowym polem tekstowym w którym znajdzie się jednoznaczny opis kodu.
Przykładowy zapis tabeli dla przeznaczeń terenu w pliku shapefiles:
Przeznaczenie
terenu
Opis w
legendzie
Powierzchnia
wydzielenia
[Ha]
Rodzaj
terenu
Numer
jednoznacznie
identyfikujący
wydzielenie
32MN1 Tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
1,2331 MN1 32
4ZL Tereny lasów 2,2231 ZL 4
o obszary stref które obejmują określony obszar powinny być dostarczone w formie
warstwy poligonowej z określonymi atrybutami rodzaju strefy oraz opisu w legendzie,
o granice terenów i odpowiednich obszarów powinny być topologicznie poprawne, a
same obszary przeznaczeń jednoznacznie opisane elementem tekstowym
umieszczonym wewnątrz danego obszaru (Zamawiający sprawdzi poprawność
topologiczną przekazanych warstw),
o Wszystkie dane przestrzenne muszą mieć zdefiniowany układ współrzędnych
geograficznych zgodny z przekazanymi materiałami geodezyjnymi (układ 2000 lub
układ 65),
o w przypadku konieczności użycia indywidualnych stylów i grubości linii, symboli,
obiektów oraz czcionek, należy dostarczyć biblioteki tych elementów.
o Oznaczenia graficzne barwne wg wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
o Wszystkie opisy terenów przeznaczeń powinny znajdować się wewnątrz granicy planu.
Kolorystyka opracowania
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN (RGB - 255, 205, 140)
b. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MW (RGB - 191, 132, 92)
c. Tereny zabudowy usługowej
U (RGB - 255, 127, 80)
d. Tereny sportu i rekreacji
US (szraf 45° RGB - 255, 127, 80; 173, 255, 47)
e. Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m?
UC (szraf* 45° RGB - 255, 127, 80; 172, 150, 255)
f. Tereny rolnicze
R (RGB - 255, 255, 176)
g. Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych oraz gospodarstw leśnych i rybackich RU (szraf* 45°
RGB - 255, 255, 176; 255, 127, 80)
h. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych RM (szraf* 45° RGB - 255, 255, 176;
255, 205, 140)
i. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
P (RGB - 172, 150, 255)
j. Obszary i tereny górnicze
PG (RGB - 172, 150, 255)
k. Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z
przepisami o ochronie przyrody ZN (RGB - 60, 179, 113)
l. Lasy ZL (RGB - 60, 179, 113)
m. Tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń
towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, grodziska, kurhany,
zabytkowe fortyfikacje ZP (RGB - 173, 255, 47 lub 152, 251, 152)
n. Tereny ogrodów działkowych ZD (RGB - 173, 255, 47 lub 152, 251,
152)
o. Cmentarze ZC (RGB - 173, 255, 47 lub 152, 251, 152)
p. Obszary zagrożone powodzią ZZ (szraf* 45° RGB - 173, 255, 47;
tło odpowiadające podstawowemu przeznaczeniu)
r. Tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy,
strumienie, kanały) WS (RGB - 173, 216, 230)
s Tereny dróg publicznych
KD (RGB - 255, 255, 255)
t. Tereny dróg wewnętrznych
KDW (RGB - 217, 217, 217)
u. Tereny komunikacji wodnej, szlaki wodne
KW (RGB - 100, 149, 237)
v. Tereny infrastruktury technicznej
E, G, W, K, T, O, C (RGB - 181, 181, 181)
* Styl szrafowania - skala 1:1000 - równe kreskowanie, grubość kreski od 3 do 5metrów w terenie (w zależności od potrzeb dla czytelności rysunku), skala 1:2000 - równe kreskowanie, grubość kreski od 4 do 6 metrów w terenie (w zależności od potrzeb dla czytelności rysunku).
Oznaczenia kolorystyczne i symbole pozostałych oznaczeń na rysunku planu uzgodnione zostaną z zamawiającym
Dołączone załączniki wraz z wersją elektroniczną.)
a. Uchwały Nr LIV/335/2021 z dnia 10 grudnia 2021r.w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - w sołectwach Chechło i Klucze - obszar A i C
https://bip.malopolska.pl
b. Uchwały Nr LIV/336/2021 z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - część A i C
https://bip.malopolska.pl
Zamówienie nie jest dzielone na części, ponieważ prowadzenie jednoczesnej procedury przez jednego Wykonawcę będzie ułatwiało realizację zamówienia, nie będzie wprowadzało zamieszania i nakładania się działań i ich terminów, a także będzie czytelne dla stron zainteresowanych i organu sporządzającego.
Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia publicznego.

Dokument nr: ZP.270.1.2022

Składanie ofert:
III.Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2022 r. do godz. 12:00 w formie:
elektronicznej przez platformę zakupową.
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-klucze

Miejsce i termin realizacji:
terminy wykonania zamówienia: 9 miesięcy od daty podpisania umowy

Wymagania:
warunki płatności :
a) Za wykonane usługi ustala się wynagrodzenie Ryczałtowe Wykonawcy.
b) Wynagrodzenie płatne będzie po bezusterkowym częściowym i końcowym odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.
c) Bezusterkowy protokół odbioru częściowego i końcowego będzie stanowił wyłączny dowód na należyte i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy oraz wyłączną podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT z tytułu wykonanych usług.
d) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
e) Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:
- Zgodności z niniejszą umową i złożoną ofertą.
3. Warunki:
Proponowane warunki udziału wykonawców w postępowaniu:
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena (brutto) - 60%,
b) Gwarancja - 20% :
? 2 lata - 5%
? 3 lata - 10%
? 4 lata - 15%
? 5 lat - 20%
c) Termin płatności - 20%
? 7 dni - 5%
? 14 dni - 10%
? 21 dni - 15%
? 30 dni - 20%
2. Forma wynagrodzenia - ryczałtowe,
3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na należyte wykonanie przedmiotu umowy na okres minimum 2 lat od daty odbioru końcowego, polegającej na tym, że wykonany i odebrany przedmiot umowy pozbawiony będzie wad ukrytych i innych wad istotnych mających wpływ na cel i kompletność oraz prawdziwość dokumentacji przyrodniczo-badawczej składającej się na przedmiot umowy, przekazanej Zamawiającemu.
4. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę:
a) odpisu z właściwego rejestru urzędowego (np. KRS, CEIDG) obejmującego przedmiot działalności równoważny z zakresem przedmiotu zamówienia, z datą wydania lub pobrania nie starszą, niż 6 miesiące przed upływem terminu do składania ofert,
b) oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) uprawnień zgodnych z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 - t.j. z późn. zm.)
Warunek dysponowania co najmniej dwoma osobami z uprawnieniami do projektowania w zakresie planowania przestrzennego lub urbanistyki Zamawiający uzna za spełniony również w przypadku, gdy uprawnieniami takimi będą dysponowały co najmniej 2 osobami, które nie będą pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, a będące właścicielami lub współwłaścicielami podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki jawnej, spółki partnerskiej, komplementariusze w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej).
Spełnienie warunku udziału w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca dokumentuje poprzez wypełnienie załącznika do Zapytania i dołączeniem do niego odpisu uprawnień zawodowych wskazanych w nim osób.
d) Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wymagana gwarantowana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów powinna być nie mniejsza niż 30 000,00 złotych, ważna na dzień składania ofert.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia kolejnych ważnych polis.
e) Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie pisemnymi referencjami lub innymi dokumentami wystawionymi przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonywane, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej:
? 3 opracowania planistyczne (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany, albo miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany) o pow. nie mniejszej niż 1000 ha każde, które w swym zakresie obejmowały problematykę: górniczą, drogową, leśną, ochronę środowiska (w tym Natura 2000 i tereny chronione zgodnie z ustawą o ochronie przyrody). Opracowania planistyczne mają być wykonane dla trzech różnych Zamawiających lub trzema odrębnymi zamówieniami na wykonanie tego rodzaju opracowań nie związanymi ze sobą jedną umową o udzielenie zamówienia publicznego. Zadania muszą być poparte dokumentami (np. referencje, protokoły odbioru prac, poświadczenia). Z dokumentów powinna wynikać informacja o rodzaju, zakresie i wartości wykonanych prac i że prace te zostały należycie wykonane, w tym zakresie wymaganym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu (problematyka górniczą, ochrony środowiska, w tym Natura 2000 i tereny chronione zgodnie z ustawą o ochronie przyrody).
? 2 wnioski o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne o powierzchni co najmniej 50 ha.
4. Istotne postanowienia umowne:
a) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na należyte wykonanie przedmiotu umowy na okres minimum 2 lat od daty odbioru końcowego, polegającej na tym, że wykonany i odebrany przedmiot umowy pozbawiony będzie wad ukrytych i innych wad istotnych mających wpływ na cel i kompletność oraz prawdziwość dokumentacji przyrodniczo-badawczej składającej się na przedmiot umowy, przekazanej Zamawiającemu.
b) Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji i rękojmi. Wybór roszczeń z rękojmi i gwarancji przysługuje Zamawiającemu.
c) W ramach rękojmi lub gwarancji jakości Wykonawca odpowiada za wady lub usterki, które pojawiły się w okresie gwarancji jakości lub okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, bez względu na to, czy wada lub usterka albo przyczyna tych wad lub usterek istniała w chwili wydawania przedmiotu umowy, czy też powstała później.
d) W ramach rękojmi lub gwarancji jakości Zamawiający może domagać się od Wykonawcy usunięcia wszelkich wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy i naprawienia wynikłej stąd szkody.
e) W ramach rękojmi lub gwarancji jakości w przypadku wystąpienia wad lub usterek w pracach wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy i ich nie usunięcia przez Wykonawcę mimo wezwania Zamawiającego, Zamawiający jest
uprawniony, ale nie zobowiązany, do domagania się od Wykonawcy odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.
f) W ramach rękojmi lub gwarancji jakości Zamawiający i w przypadku wystąpienia wad lub usterek w pracach wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy i ich nie usunięcia przez Wykonawcę mimo wezwania Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad lub usterek wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdy Wykonawca nie usunie tych wad lub usterek w dodatkowym 7 - dniowym terminie liczonym od dnia otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego wezwania w tym zakresie. Wówczas Zamawiający jest uprawniony do pokrycia kosztów wykonania zastępczego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
g) Strony zgodnie postanawiają, iż uprawnienia lub roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości określone w niniejszej umowie nie mają charakteru wyłącznego.
h) Zamawiający jest uprawniony do korzystania z odrębnych uprawnień lub roszczeń wynikających z przepisów prawa.
i) Zamawiający według swego uznania dokonuje wyboru pomiędzy uprawnieniami lub roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa lub niniejszej umowy.
j) Strony zgodnie postanawiają, iż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę jest równy przyjętemu okresowi rękojmi.
k) W zakresie nieuregulowanym w umowie do gwarancji jakości i rękojmi stosuje się postanowienia ustawy Kodeks Cywilny dotyczące gwarancji jakości przy umowie sprzedaży.
l) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu wykonania zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy i obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich opracowań związanych z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek dodatkowych kosztów i wydatków poniesionych przez Wykonawcę w celach związanych z realizacją umowy.
m) Wynagrodzenie płatne będzie częściowo, po zakończeniu i odebraniu każdego z etapów przedmiotu umowy według przedłożonego harmonogramu prac.
n) Odbiory częściowe dokonywane będą po zakończeniu danego etapu pośredniego wykonywania przedmiotu umowy na podstawie pisemnego protokołu odbioru częściowego, zgodnie z ustalonym wspólnie szczegółowym Harmonogramem Robót - na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru z wyprzedzeniem 7 dni, a odbiór tych usług przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia gotowości odbioru.
o) W ten sam sposób nastąpi odbiór końcowy, z tym że odbiór ten nastąpi w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru końcowego.
p) Z uwagi na specyfikę zamówienia Wykonawca w terminie do 7 dni po zawarciu umowy zobowiązany będzie do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu wykonywania usługi oraz szczegółowego Harmonogramu wykonywania usługi do każdego odrębnego etapu. Harmonogramy te podlegać będą
zatwierdzeniu przez Zamawiającego i po zatwierdzeniu stanowiły będą załączniki do umowy stanowiące jej integralną część.
q) Przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego lub końcowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu odrębnego pisemnego oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych do przekazywanej dokumentacji projektowej na wszelkich polach eksploatacji
r) Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru częściowego i bezusterkowego protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego w cenie wykonania danego etapu umowy przedmiotu umowy przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do wytworzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.