Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieruszów
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
powiat: wieruszowski
tel.: 62 78 32 610
inwestycje@wieruszow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieruszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 62 78 32 610
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie:
§4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130000 złotych netto
III. Przedmiot zamówienia: ,,DOSTAWA i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Kuźnica Skakawska"
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Koń na sprężynie: Grupa wiekowa : 0-7 lat Długość urządzenia : 0,90 m Szerokość urządzenia : 0,30 m Wysokość urządzenia: 0,60 m Wysokość swobodnego upadku : 0,60 m Przestrzeń minimalna : 4,00 m x 3,5 m Głębokość posadowienia : 0,60 m Konstrukcja: Korpus płyta HDPE 18 mm, mocowanie w gruncie : kotwa + sprężyna średnicy 200 mm i wysokości 400mm, system ochronny: pokład cynkowy + malowanie proszkowe Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017
2. Skuter na sprężynie : Grupa wiekowa : 0-7 lat Długość urządzenia : 0,90 m Szerokość urządzenia : 0,30 m Wysokość urządzenia: 0,60 m Wysokość swobodnego upadku : 0,60 m Przestrzeń minimalna : 4,00 m x 3,5 m Głębokość posadowienia : 0,60 m
Konstrukcja: Korpus płyta HDPE 18 mm, mocowanie w gruncie : kotwa + sprężyna średnicy 200 mm i wysokości 400mm, system ochronny: pokład cynkowy + malowanie proszkowe Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017
3. Przelotnia z oponami: Grupa wiekowa : 3-14 lat Długość urządzenia : 3,00 m Szerokość urządzenia : 2,00 m Wysokość urządzenia: 2,00 m Przestrzeń minimalna : 6,00 m x5,00 m Wysokość swobodnego upadku: 1,80 m Głębokość posadowienia : 0,60m Drewno: kantówka lita 100 x 100 mm System ochrony : podkład cynkowy + malowanie proszkowe System ochrony drewna: impregnacja ciśnieniowa +malowanie lakierobejcą Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017
4. Pomost z klockami : Grupa wiekowa : 0-7 lat Długość urządzenia: 2,00 m Szerokość urządzenia: 1,00 m Wysokość urządzenia: 1,30 m Przestrzeń minimalna: 5,00 m x 4,00 m Wysokość swobodnego upadku: 0,50 m Głębokość posadowienia: 0,60 m Drewno: kantówka lita 100 x 100 mm Metal: Łańcuchy ze stali ocynkowanej/drążki/kotwy System ochrony drewna: impregnacja ciśnieniowa +malowanie lakierobejcą Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017

Dokument nr: ZI.271.1.1.2022.HB

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku, godz. 15:00 na formularzu, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie Ul. Rynek 1-7, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Wieruszowie, Ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów lub drogą elektroniczną na adres: inwestycje@wieruszow.pl

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia: 11 luty 2022

Wymagania:
VII. Termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT. VIII. Istotne warunki zamówienia (w tym termin gwarancji i rękojmi):
1. Wykonawca oświadcza, że na potrzeby realizacji przedmiotu umowy dysponuje zasobami do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
2. Miejsce dostawy i rozładunku zamówionych materiałów wskazane będzie przez Zamawiającego na terenie sołectwa Kuźnica Skakawska.
3. Materiały dostarczone przez Wykonawcę posiadają stosowne certyfikaty/atesty/dokumenty potwierdzające zgodność użytych materiałów z obowiązującymi przepisami i normami.
IX. Forma złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w jednym egzemplarzu, w przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone.
2) Oferta powinna być czytelna,
3) Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisuje Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
5) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści złożonej oferty. Oferta Wykonawcy, który nie odpowie na takie wezwanie lub odpowie w niewystarczający sposób zostanie odrzucona.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania
Zamawiającego do zawarcia umowy. Ogłoszenie, a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postepowania.

Na przesłanej kopercie należy umieścić:
a) nazwę i adres Zamawiającego
b) nazwę i adres Wykonawcy c) napis: ,,Oferta na: ,,Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Kuźnica Skakawska"
X. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.
3) Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia zawierającą: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.
Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania w całości lub w części w każdym czasie,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania
2) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt. 1) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

Uwagi:
VI. Kryterium oceny ofert: Cena - 100 %
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska najwięcej punktów, zgodnie z przyjętymi w zapytaniu ofertowym kryteriami.
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130000 złotych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze. zm.), dalej ,,RODO" informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wieruszów, z siedzibą przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, tel. 627832610, email: um@wieruszow.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Elżbieta Biczysko, tel. 627832615 email: inspektordanych@wieruszow.pl;
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, tj. z późn. zm.) oraz art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, z późn. zm.), zawarcia i realizacji umowy i jej rozliczenia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku niewywiązania się z zawartej umowy, w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym realizując prawnie uzasadniony interes administratora. 6 ust. 1 lit.. f) RODO
4. Odbiorcy danych osobowych: Podmiotami, którym przekazywane będą dane osobowe mogą być:
a) podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi ubezpieczeniowe, świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu rozliczeń projektów unijnych lub państwowych, wykonawcy projektu oraz inspektorzy nadzoru;
b) operatorzy pocztowi;
c) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
d) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Ponadto odbiorcą danych będą podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (Kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi IT, usługi hostingowe),
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony wg. kategorii archiwalnej B5 w przypadku dokumentacji zapytań lub B10 w przypadku zawartych umów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. 2011 nr 14, poz. 67 ze zm), lub do upływu terminu wynikającego z zakończonego postępowania sądowego lub egzekucyjnego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty i zawarcia umowy/zlecenia.
7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane osobowe nie są profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego ale tylko na podstawie szczególnych przepisów w tym umów międzynarodowych.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO www.uodo.gov.pl

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Hanna Brzezińska - podinspektor, pokój nr 65, telefon 62 78 32 628

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.