Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieruszów
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
powiat: wieruszowski
tel.: 62 78 32 610
inwestycje@wieruszow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieruszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 62 78 32 610
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach gminnych i wewnętrznych na obszarze Gminy Wieruszów
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Zamawiający zleca do wykonania usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego na drogach gminnych i wewnętrznych na obszarze Gminy Wieruszów w ilości zgodnej z ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania.
2) Zamawiający zastrzega, że oczekiwana ilość usług do wykonania stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie, stanowiącej integralną część zapytania ofertowego (Szacunkowy zakres zamówienia wskazano w załączniku do formularza ofertowego).
3) Zamawiający każdorazowo wskaże rodzaj, zakres, ilość i kolejność prac polegających na:
a) wymianie/montażu/demontażu oznakowania pionowego wynikającego z nowej lub czasowej organizacji ruchu;
b) demontażu uszkodzonego oznakowania pionowego oraz zakupie i montażu nowego oznakowania (tablice, słupki itp.).
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji oznakowania:
1) W terminach wskazanych przez Zamawiającego oraz w trybie natychmiastowym wraz z zabezpieczeniem ich w ciągu 1 godz. od powiadomienia lub zgłoszenia przez Zamawiającego w razie braku możliwości natychmiastowego usunięcia awarii.
2) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2310, z późn. zm.) oraz oświadcza, że wymiary oznakowania pionowego przyjmować będzie wg załączników nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z późn. zm.).
3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i szczególną starannością,
2) oświadczenia, iż dysponuje zasobami (zasób ludzki, sprzęt) do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
3) zastosowania wszystkich materiałów, które powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników według wymogów ustaw: Prawo budowlane, prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
4) bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

Dokument nr: ZI.271.1.2.2022.ZC

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać lub złożyć w terminie do 12 stycznia 2022 roku, godz. 15:00 na formularzu, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie Ul. Rynek 1-7, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Wieruszowie, Ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów lub drogą elektroniczną na adres: inwestycje@wieruszow.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie:
§4 ust. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130000 złotych netto
VI. Kryterium oceny ofert: Cena - 100 %
VII. Termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej częściowej faktury VAT. Warunkiem płatności jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy bez wad.
VIII. Istotne warunki zamówienia (w tym termin gwarancji i rękojmi):
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi, wystawianymi na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie.
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie wykonany i odebrany bez wad przez Zamawiającego przedmiot umowy. Z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru.
3. Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości wykonania przedmiotu zamówienia w tym zakresie wykonania i trwałości materiałów na okres nie mniejszy niż 36 miesięcy.
IX. Forma złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w jednym egzemplarzu, w przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone.
2) Oferta powinna być czytelna,
3) Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisuje Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
5) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści złożonej oferty. Oferta Wykonawcy, który nie odpowie na takie wezwanie lub odpowie w niewystarczający sposób zostanie odrzucona.
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska najwięcej punktów, zgodnie z przyjętymi w zapytaniu ofertowym kryteriami. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Ogłoszenie, a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postepowania.
Ofertę należy przesłać lub złożyć w terminie do 12 stycznia 2022 roku, godz. 15:00 na formularzu, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów lub drogą elektroniczną na adres: inwestycje@wieruszow.pl
Na przesłanej kopercie należy umieścić:
a) nazwę i adres Zamawiającego
b) nazwę i adres Wykonawcy
c) napis: ,,Oferta na: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach gminnych i wewnętrznych na obszarze Gminy Wieruszów"
XI. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.
3) Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia zawierającą: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania w całości lub w części w każdym czasie,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
2) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt. 1) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.
XII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenia RODO (jeśli dotyczy);
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem (UWAGA: należy bezwzględnie wypełnić zarówno formularz ofertowy, jak i załącznik do formularza - wszystkie komórki tabeli oznaczone kolorem zielonym);
BURMISTRZ
/-/ Rafał Przybył .............................................. (podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu)
Do zapytania dołączono:
1) Dokument potwierdzający wypełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
2) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
3) Formularz ofertowy wraz załącznikiem
4) Projekt umowy.
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130000 złotych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze. zm.), dalej ,,RODO" informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wieruszów, z siedzibą przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, tel. 627832610, email: um@wieruszow.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Elżbieta Biczysko, tel. 627832615 email: inspektordanych@wieruszow.pl;
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, tj. z późn. zm.) oraz art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, z późn. zm.), zawarcia i realizacji umowy i jej rozliczenia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku niewywiązania się z zawartej umowy, w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym realizując prawnie uzasadniony interes administratora. 6 ust. 1 lit.. f) RODO
4. Odbiorcy danych osobowych: Podmiotami, którym przekazywane będą dane osobowe mogą być:
a) podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi ubezpieczeniowe, świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu rozliczeń projektów unijnych lub państwowych, wykonawcy projektu oraz inspektorzy nadzoru;
b) operatorzy pocztowi;
c) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
d) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Ponadto odbiorcą danych będą podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (Kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi IT, usługi hostingowe),
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony wg. kategorii archiwalnej B5 w przypadku dokumentacji zapytań lub B10 w przypadku zawartych umów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. 2011 nr 14, poz. 67 ze zm), lub do upływu terminu wynikającego z zakończonego postępowania sądowego lub egzekucyjnego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty i zawarcia umowy/zlecenia.
7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane osobowe nie są profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego ale tylko na podstawie szczególnych przepisów w tym umów międzynarodowych.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO www.uodo.gov.pl
.........................., dnia................................. .........................
(czytelny podpis)
Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
...................,dnia.......................... ......... ..........................................
( czytelny podpis )
1) rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Tomasz Jezierski - Naczelnik Wydziału, pokój nr 67, telefon 62 783 2626.
2. Julia Witkowska-Kempa - inspektor, pokój nr 64, tel. 62 783 2627;

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.