Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
3793z ostatnich 7 dni
13325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonaniu wstępnych badań

Przedmiot:

Wykonaniu wstępnych badań

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel 89 537-21-00, fax: 89 527-04-23,
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 89 537-21-00, fa
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
o wykonaniu na terenie o powierzchni około 200 m2 wstępnych badań
zanieczyszczenia gleby i ziemi następującymi substancjami: suma węglowodorów
C6-C12, składników frakcji benzyn, suma węglowodorów C12-C35, składników
frakcji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1395) oraz
o sporządzenie raportu z wykonanych badań.
II. Lokalizacja badanego terenu
Obszar planowanych do wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi stanowi część
nieruchomości nr 3014/1 obręb 0019 obręb Święta Lipka, gmina Reszel, powiat kętrzyński.
Powierzchnia tego obszaru wynosi około 200 m2, a jego lokalizację przedstawia poniższy
rysunek (obszar zaznaczony przerywaną linią).
Działka nr 3014/1 obręb 0019 Święta Lipka, gmina Reszel objęta jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXX/170/09
Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej
na trasie Reszel - Święta Lipka (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 94 poz. 1537).
Zgodnie z tym dokumentem działka leży na obszarze o funkcji terenów mieszkaniowo-
usługowych, oznaczonym na rysunku planu symbolem MU. Zatem, w myśl § 3 ust. 4 pkt 1 lit.
b i lit. c rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395), grunt
na terenie tych nieruchomości należy zakwalifikować do gruntów grupy I.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek gleby z głębokości
0-0,25 m ppt poprzez wyznaczenie na badanym terenie 15 punktów pobierania
próbek pojedynczych w celu uzyskania w wyniku zmieszania tych próbek 1 próbki
zbiorczej do analiz (1 sekcja badawcza, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ww.
rozporządzenia).
2. Określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek pojedynczych
gleby i ziemi z głębokości 0,25-1,0 m ppt poprzez wyznaczenie na badanym
terenie 2 otworów badawczych.
3. Pobranie próbek gleby i ziemi zgodnie z określonym schematem lokalizacji
punktów pobierania próbek w następujących przedziałach głębokościowych
> w przedziale o miąższości 0-0,25 m ppt (15 próbek pojedynczych
stanowiących 1 próbkę zbiorczą),
> w przedziale o miąższości 0,25-1,0 m ppt (2 próbki pobrane z otworów
badawczych). Próbki powinny być reprezentatywne dla całego przedziału
głębokościowego. Każdą pojedynczą próbkę gruntu należy zatem pobrać
z głębokości 0,25-1,0 m ppt.
4. Przeprowadzenie badań wodoprzepuszczalności gleby lub ziemi w 2 próbkach
pojedynczych pobranych z głębokości 0,25-1,0 m ppt. Wynik musi być
przedstawiony w m/s.
5. Przeprowadzenie pomiarów w celu określenia zawartości: sumy węglowodorów
C6-C12, składników frakcji benzyn, sumy węglowodorów C12-C35, składników
frakcji oleju - w 1 próbce zbiorczej pobranej z głębokości 0-0,25 m ppt oraz w 2
próbkach pojedynczych pobranych z głębokości 0,25-1,0 m ppt. Wynik musi być
przedstawiony w mg/kg s.m.
6. Sporządzenie dokumentacji z badań wstępnych zawierającej informacje o:
> datach pobrania próbek;
> miejscach pobrania próbek (nr działki) wraz z zaznaczeniem sekcji i miejsc
pobierania próbek na mapie poglądowej z podaniem współrzędnych
określonych z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS);
> głębokości pobrania próbek;
> wynikach wodoprzepuszczalności;
> wynikach analiz laboratoryjnych, o których mowa w pkt. III 5
IV. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby
i ziemi
1. Pobór próbek do badań oraz pomiary zawartości substancji stwarzających ryzyko
i pomiary wodoprzepuszczalności w pobranych próbkach muszą być objęte
akredytacją w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności (Dz. U. z 2021 r., póz. 1344 t.j.) oraz przeprowadzone zgodnie
z metodykami referencyjnymi, określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
2. Dopuszcza się możliwość zlecenia badań podwykonawcy, wówczas wykonawca
odpowiada za jego działania jak za własne.

Składanie ofert:
VII. TERMIN SKŁADANIA oferty (wyceny zamówienia)
Szacunki prosimy kierować do 12 stycznia 2022 r. (środa) do godz. 10;00 na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru e-maila na adres:
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl lub faksem 89 527 04 23. Będziemy wdzięczni za
przedstawienie szacunkowych kosztów wykonania usługi na załączonym formularzu
szacowania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji zamówienia - do 31 sierpnia 2022 r.

Wymagania:
Sposób przygotowania oferty (wyceny zamówienia)
W ofercie należy przedstawić kwotę netto i brutto realizacji zamówienia. Cena musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie oraz zaokrąglona do pełnych złotych. Oferta musi być
podpisana (czytelnie lub pieczątką imienną) przez osobę upoważnioną.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.