Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
368z dziś
4212z ostatnich 7 dni
12552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie uzupełniających wstępnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi

Przedmiot:

Wykonanie uzupełniających wstępnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 69 537-21-00, fax: 89 527-04-23,
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 69 537-21-00, f
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
o wykonaniu uzupełniających wstępnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi
następującymi substancjami:
- metale i metaloid: arsen (As), cynk (Zn), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg),
- suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,
- suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju,
- węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, naftalen, antracen,
- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): chryzen, benzo@antracen,
dibenzo(a,h)antracen, benzo@piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren.
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz.
1395) oraz
o sporządzeniu raportu z wykonanych badań.
II. Lokalizacja badanego terenu
Obszar planowanych do wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi znajduje się na
terenie nieruchomości o nr 182/28 obręb 0006 Muszaki, gmina Janowo i stanowi jej
nieutwardzoną część o powierzchni około 0,013 ha. Pod powierzchnią terenu znajduje się
podziemna instalacja paliwowa. Potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi
na terenie przedmiotowej nieruchomości jest związane z funkcjonowaniem w przeszłości na
tym terenie stacji paliw między innymi dla poligonu Muszaki, który był wykorzystywany przez
wojsko do 1993 r. Następnie na terenie ww. działki funkcjonowała stacja paliw, prowadzona
przez osoby prywatne. Obecnie teren jest opuszczony, nieużytkowany. Pozostały w ziemi
zbiorniki na paliwo, podłączenie dystrybutorów, zadaszenie i zabudowa biurowa.
Teren przedmiotowej nieruchomości był przedmiotem rozpoznania na etapie badań
wstępnych. Badania przeprowadzone przez Starostę Nidzickiego - na etapie sporządzania
wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla powiatu
nidzickiego.- dotyczyły przypowierzchniowej warstwy gleby (głębokość 0,0-0,25 m ppt) i nie
wykazały ponadnormatywnej zawartości substancji powodujących ryzyko, określonych
w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. póz.
1395). Ponadnormatywnych stężeń badanych substancji nie odnotowano także do
głębokości 2,0 m ppt w następstwie uzupełniających badań wstępnych przeprowadzonych
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Z uwagi jednak na
występowanie lokalnych źródeł zanieczyszczenia - zbiorników paliwowych, posadowionych
do głębokości około 4,2 m ppt, zasadnym jest przeprowadzenie badań do spodziewanej
głębokości występowania zanieczyszczenia, tj. do 6,0 m ppt (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5 lit. c
rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi).
Lokalizację obszaru, na którym planuje się wykonanie badań przedstawia rys. nr 1.
Rys. 2 prezentuje obecny wygląd dawnej stacji paliw. Pole zbiornikowe, w obrębie którego
planowane są badania, znajduje się na terenie nieutwardzonym, po lewej stronie od wiaty.
Działka nr 182/28 obręb 0006 Muszaki, gmina Janowo nie jest objęta ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wypisem z rejestru
gruntów (stan na 19.11.2019 r.) grunt na tej nieruchomości oznaczony jest jako inne tereny
zabudowane (Bi) i zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi jest zaliczany
do gruntów grupy I.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek pojedynczych gleby
i ziemi z głębokości 2,0-4,0 m ppt i z głębokości 4,0-6,0 m ppt poprzez:
> wyznaczenie na badanym terenie 4 otworów badawczych do głębokości 6,0 m
ppt każdy, z których zostanie pobranych łącznie 8 prób do badań
laboratoryjnych (4 próby z przedziału 2,0-4,0 m ppt i 4 próby z przedziału
4,0-6,0 m ppt).
2. Pobranie próbek gleby i ziemi zgodnie z określonym schematem lokalizacji
punktów pobierania próbek w następujących przedziałach głębokościowych:
> w przedziale o miąższości 2,0-4,0 m ppt oraz o miąższości 4,0-6,0 m ppt
(próbki pobierane z otworów badawczych). Próbki powinny być
reprezentatywne dla całego przedziału głębokościowego. Każdą pojedynczą
próbkę gruntu należy zatem pobierać z głębokości 2,0-4,0 m ppt i 4,0-6,0 m
ppt. Nie dopuszcza się pobierania próbek np. z głębokości 2,30-2,40 m ppt.
3. Przeprowadzenie badań wodoprzepuszczalności gleby lub ziemi w próbkach
pojedynczych pobranych z głębokości 2,0-4,0 m ppt i 4,0-6,0 m ppt (łącznie 8 próbek).
Wynik musi być przedstawiony w m/s.
4. Przeprowadzenie pomiarów w pobranych próbkach (łącznie 8 próbek) w celu
określenia zawartości arsenu (As), cynku (Zn), miedzi (Cu), niklu (Ni), ołowiu (Pb), rtęci
(Hg), sumy węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn, sumy węglowodorów
C12-C35, składników frakcji oleju, benzenu, etylobenzenu, toluenu, ksylenów, naftalenu,
antracenu, chryzenu, benzo@antracenu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo@pirenu,
benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu, indeno(1,2,3-c,d)pirenu.
Wynik musi być przedstawiony w mg/kg s.m.
5. Sporządzenie dokumentacji z uzupełniających badań wstępnych zawierającej informacje
o:
> datach pobrania próbek;
> miejscach pobrania próbek wraz z zaznaczeniem miejsc pobierania próbek na
mapach poglądowych z podaniem współrzędnych określonych
z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS);
> głębokości pobrania próbek;
> właściwościach gleby, o których mowa w pkt. III.3 (wynik w m/s);
> wynikach analiz laboratoryjnych, o których mowa w pkt. III.4 (wynik w mg/kg
s.m.).
IV. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby
i ziemi
1. Pobór próbek do badań oraz pomiary zawartości arsenu (As), cynku (Zn), miedzi
(Cu), niklu (Ni), ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sumy węglowodorów C6-C12, składników
frakcji benzyn, sumy węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju, benzenu,
etylobenzenu, toluenu, ksylenów, naftalenu, antracenu, chryzenu,
benzo@antracenu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo@pirenu, benzo(b)fluorantenu,
benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu, indeno(1,2,3-c,d)pirenu i pomiary
wodoprzepuszczalności w pobranych próbkach muszą być objęte akredytacją
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.
z 2021 r. póz. 1344 t.j.) oraz przeprowadzone zgodnie z metodykami referencyjnymi,
określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
2. Dopuszcza się możliwość zlecenia badań podwykonawcy, wówczas wykonawca
odpowiada za jego działania jak za własne.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA oferty (wyceny zamówienia)
Szacunki prosimy kierować do 12 stycznia 2022 r. (środa) do godz. 10;00 pod adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru e-maila pod adres:
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl lub faksem 89 527 04 23.
Będziemy wdzięczni za przedstawienie szacunkowych kosztów wykonania usługi na
załączonym formularzu szacowania.

Miejsce i termin realizacji:
. Termin realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2022 r.

Wymagania:
Sposób przygotowania oferty (wyceny zamówienia)
W ofercie należy przedstawić kwotę netto i brutto realizacji zamówienia. Cena musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie oraz zaokrąglona do pełnych złotych. Oferta musi być
podpisana (czytelnie lub pieczątką imienną) przez osobę upoważnioną.
VII. Termin składania oferty (wyceny zamówienia)
Szacunki prosimy kierować do 12 stycznia 2022 r. (środa) do godz. 10;00 pod adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru e-maila pod adres:
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl lub faksem 89 527 04 23.
Będziemy wdzięczni za przedstawienie szacunkowych kosztów wykonania usługi na
załączonym formularzu szacowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.