Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie na terenie wstępnych badań

Przedmiot:

Wykonanie na terenie wstępnych badań

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel.: 89 53-72-100 fax: 89 52-70-423
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.ol
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 89 53-72-100 f
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
o wykonaniu na terenie o powierzchni około 0,20 ha wstępnych badań
zanieczyszczenia gleby i ziemi następującymi substancjami:
- suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,
- suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. póz.
1395) oraz
o sporządzeniu raportu z wykonanych badań.
II. Lokalizacja badanego terenu
Obszar planowanych do wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi znajduje się na
terenie części nieruchomości o nr 176/1 i 150 obręb Martiany, gm. Kętrzyn o łącznej
powierzchni około 0,2 ha. W trakcie kontroli giżyckiej Delegatury Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie ustalono, że na powierzchni przedmiotowych
nieruchomości, stwierdzono obecność zgromadzonych odpadów (deponowanie części
samochodowych) pochodzących najprawdopodobniej z demontażu pojazdów. Odpady,
m.in.: elementy chłodzenia silników, elementy tapicerki samochodowej, elementy
zewnętrznego oświetlenia samochodów osobowych, zdemontowany zbiornik na gaz płynny
LPG wraz z reduktorem itd. były porozrzucane, popalone i znajdowały się bezpośrednio na
ziemi, na nieutwardzonej powierzchni terenu, co nie zapewniało ochrony gruntu przed
zanieczyszczeniem. Ponadto w trakcie oględzin stwierdzono na ww. działkach co najmniej
trzy miejsca spalania odpadów, najprawdopodobniej syntetycznych, pochodzących ze
zdemontowanego wyposażenia samochodów. Badania przeprowadzone w maju 2021 r.
wykazały zawartość sumy węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju od 360 do 470
mg/kg s.m w warstwie powierzchniowej, tj. 0,0-0,25 m ppt. Ponowne badania
przeprowadzone w listopadzie 2021 r. wykazały stężenia tej substancji w przedziale
głębokości 0,0-0,25 m ppt wynoszące od 39 do 59 mg/kg s.m. Z uwagi na fakt, że badaniami
objęto jedynie warstwę przypowierzchniową, pomijając przedział 0,25-, 10 m ppt
(obligatoryjny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2016 r
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi), uznano za
zasadne ponowienie badań gleby i ziemi na ww. działkach w celu potwierdzenia lub
wykluczenia szkody w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu ustawy o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie. Obecnie na tym terenie nie jest prowadzony
demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, działki zostały uprzątnięte z pozostałości
odpadów, ujawnionych w trakcie kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska
w kwietniu i w maju 2021 r. Lokalizację obszaru, na którym planuje się wykonanie badań
Działki nr 176/1 i 150 obręb Martiany, gm. Kętrzyn nie są objęte ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, grunt
na działce nr 176/1 obręb Martiany oznaczony jest jako tereny mieszkaniowe (B),
natomiast część działki nr 150 obręb Martiany, objęta planowanymi badaniami wstępnymi,
oznaczona jest jako grunty rolne zabudowane (Br) i zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 lit. a i d
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi są zaliczane do gruntów grupy I.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek gleby z głębokości
0-0,25 m ppt poprzez:
> ustalenie 3 sekcji dla obszaru badawczego (obszar badawczy o powierzchni
od 0,05 do 1 ha - przynajmniej 3 sekcje o powierzchni nie większej niż 0,1
ha);
> wyznaczenie na każdej sekcji 15 punktów pobierania próbek pojedynczych
w celu uzyskania w wyniku zmieszania tych próbek 1 próbki zbiorczej, która
następnie zostanie poddana analizom laboratoryjnym (łącznie 3 próbek
zbiorczych z sekcji).
1. Określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek pojedynczych
gleby i ziemi dla głębokości poniżej 0,25 m ppt poprzez:
> wyznaczenie na badanym terenie 5 otworów badawczych do głębokości 1,0 m
ppt każdy, z których zostanie pobranych łącznie 5 prób do badań
laboratoryjnych (5 prób z przedziału 0,25-1,0 m ppt).
2. Pobranie próbek gleby i ziemi zgodnie z określonym schematem lokalizacji
punktów pobierania próbek w następujących przedziałach głębokościowych
> w przedziale o miąższości 0-0,25 m ppt (próbki pobierane z sekcji). Próbki
powinny być reprezentatywne dla całego przedziału głębokościowego. Każdą
pojedynczą próbkę gruntu należy zatem pobierać z głębokości 0-0,25 m ppt.
> w przedziale o miąższości 0,25-1,0 m ppt (próbki pobierane z otworów
badawczych). Próbki powinny być reprezentatywne dla całego przedziału
głębokościowego. Każdą pojedynczą próbkę gruntu należy zatem pobierać
z głębokości 0,25-1,0 m ppt. Nie dopuszcza się pobierania próbek np.
z głębokości 0,30-0,40 m ppt.
3. Przeprowadzenie badań wodoprzepuszczalności gleby lub ziemi w próbkach
pojedynczych pobranych z głębokości 0,25-1,0 m ppt, 1 (łącznie 5 prób). Wynik
musi być przedstawiony w m/s.
4. Przeprowadzenie pomiarów w pobranych próbach (łącznie 8) w celu określenia
zawartości: sumy węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn, sumy
węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju. Wynik musi być przedstawiony
w mg/kg s.m.
5. Sporządzenie dokumentacji z badań wstępnych zawierającej informacje o:
> datach pobrania próbek;
> miejscach pobrania próbek wraz z zaznaczeniem sekcji i miejsc pobierania
próbek na mapach poglądowych z podaniem współrzędnych określonych
z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS);
> głębokości pobrania próbek;
> właściwościach gleby, o których mowa w pkt. III. 4;
> wynikach analiz laboratoryjnych, o których mowa w pkt. III 5.
IV. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby
i ziemi
1. Pobór próbek do badań oraz pomiary zawartości sumy węglowodorów C6-C12,
składników frakcji benzyn, sumy węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju
oraz pomiary wodoprzepuszczalności w pobranych próbkach muszą być objęte
akredytacją w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności (Dz.U. z 2021 r. póz. 1344 t.j.) oraz przeprowadzone zgodnie
z metodykami referencyjnymi, określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
2. Dopuszcza się możliwość zlecenia badań podwykonawcy, wówczas wykonawca
odpowiada za jego działania jak za własne.

Składanie ofert:
VII. TERMIN SKŁADANIA oferty (wyceny zamówienia)
Szacunki prosimy kierować do 12 stycznia 2022 r. (środa) do godz. 10;00 pod adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru e-maila pod adres:
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.ol lub faksem 89 527 04 23.
Będziemy wdzięczni za przedstawienie szacunkowych kosztów wykonania usługi na
załączonym formularzu szacowania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2022 r.

Wymagania:
Sposób przygotowania oferty (wyceny zamówienia)
W ofercie należy przedstawić kwotę netto i brutto realizacji zamówienia. Cena musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie oraz zaokrąglona do pełnych złotych. Oferta musi być
podpisana (czytelnie lub pieczątką imienną) przez osobę upoważnioną.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.