Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie na terenie wstępnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi

Przedmiot:

Wykonanie na terenie wstępnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel.: 89 53-72-100 fax: 89 52-70-423
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 89 53-72-100 f
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
o wykonaniu na terenie o powierzchni 1,1793 ha wstępnych badań zanieczyszczenia
gleby i ziemi następującymi substancjami:
- fenol,
- metale i metaloid: chrom, kadm, ołów, arsen, bar, cyna, cynk, kobalt, miedź, molibden,
nikiel, rtęć,
- suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,
- suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju,
- węglowodory aromatyczne (BTEX): benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren,
- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): naftalen, antracen, chryzen,
benzo@antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo@piren, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)peryler, indeno(1,2,3-c,d)piren,
- węglowodory chlorowane: alifatyczne chlorowane, dichloroeten, trichloroeten,
tetrachloroeten, chlorobenzeny pojedyncze, chlorofenole pojedyncze, chloronaftalen,
PCB,
- zanieczyszczenia nieorganiczne: cyjanki wolne, cyjanki - związki kompleksowe,
- pestycydy chloroorganiczne: DDT/DDE/DDD, aldryna, dieldryna, endryna, a-HCH, (3-
HCH, y-HCH,
- pestycydy - związki niechlorowane: carbaryl, carbofuran, maneb, atrazyna,
- pozostałe zanieczyszczenia: tetrahydrofuran, pirydyna, tetrahydrotiofen, cykloheksan,
krezole i ftalany,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz.
1395) oraz
o sporządzeniu raportu z wykonanych badań.
II. Lokalizacja badanego terenu
Obszar planowanych do wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi znajduje się na
terenie nieruchomości o nr 192/381 obręb Ruciane-Nida, powiat piski o powierzchni 1,1793
ha. Obecnie teren działki jest nieużytkowany, w jej obrębie znajduje się niewielkie rozlewisko
wodne, pozostała część działki jest porośnięta niezorganizowaną roślinnością (drzewami
i krzewami), miejscami znajdują się niewielkie usypane hałdy ziemi. Potencjalne historyczne
zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie przedmiotowej nieruchomości jest związane
z funkcjonowaniem w przeszłości na tym terenie Fabryki Płyt Drewnopochodnych S.A.
w Rucianem-Nidzie (wcześniejsza nazwa: Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych),
a dokładnie wysypiska, które nie posiadało uregulowań formalno-prawnych. Od 1974 r. do
lipca 1995 r. składowane były tam odpady drzewne i papierowe nasycone klejami i żywicami
oraz wylewane ścieki technologiczne zanieczyszczone żywicami mocznikowo-
formaldehydowymi i melaninowo-formaldehydowymi, klejami fenolowymi.
Lokalizację obszaru, na którym planuje się wykonanie badań przedstawia rys. nr 1
Działka objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
przyjętego uchwałą nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 września
2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Ruciane-Nida, Ul. Wiejska, Ul. Żeglarska (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 184, póz.
2353). Zgodnie z tym dokumentem działka stanowi istniejące obniżenie terenu wymagające
oczyszczenia i utrzymania jako zbiornik wodny, oznaczona na rysunku planu symbolem 6
WZ.
Określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie terenu
nie funkcjonuje obecnie w przepisach wydanych na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i tym samym nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach
rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Niemniej jednak z zapisów tych wynika, że teren ma stanowić w przyszłości zbiornik wodny.
Domniemywać zatem należy, że będzie to teren sportu i rekreacji.
W związku z tym, grunt na terenie tej nieruchomości powinien zostać zaliczony do gruntów
grupy I zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 1 lit. d rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek gleby z głębokości
0-0,25 m ppt poprzez:
> ustalenie 10 sekcji dla obszaru badawczego (obszar badawczy o powierzchni
od 1 do 10 ha - przynajmniej 10 sekcji o powierzchni nie większej niż 0,5 ha);
> wyznaczenie na każdej sekcji 15 punktów pobierania próbek pojedynczych
w celu uzyskania w wyniku zmieszania tych próbek 1 próbki zbiorczej, która
następnie zostanie poddana analizom laboratoryjnym (łącznie 10 próbek
zbiorczych z sekcji).
2. Określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek pojedynczych
gleby i ziemi dla głębokości poniżej 0,25 m ppt poprzez:
> wyznaczenie na badanym terenie 5 otworów badawczych do głębokości 5,0 m
ppt każdy, z których zostanie pobranych łącznie 15 prób do badań
laboratoryjnych (3 próby z przedziału 0,25-1,0 m ppt, 3 próby z przedziału
1,0-3,0 m ppt i 3 próby z przedziału 3,0-5,0 m ppt).
3. Pobranie próbek gleby i ziemi zgodnie z określonym schematem lokalizacji
punktów pobierania próbek w następujących przedziałach głębokościowych
> w przedziale o miąższości 0-0,25 m ppt (próbki pobierane z sekcji). Próbki
powinny być reprezentatywne dla całego przedziału głębokościowego. Każdą
pojedynczą próbkę gruntu należy zatem pobierać z głębokości 0-0,25 m ppt.
> w przedziale o miąższości 0,25-1,0 m ppt, 1,0-3,0 m ppt oraz 3,0-5,0 m ppt
(próbki pobierane z otworów badawczych). Próbki powinny być
reprezentatywne dla całego przedziału głębokościowego. Każdą pojedynczą
próbkę gruntu należy zatem pobierać z głębokości 0,25-1,0 m ppt, 1,0-3,0 m
ppt i 3,0-5,0 m ppt. Nie dopuszcza się pobierania próbek np. z głębokości
0,30-0,40 m ppt.
4. Przeprowadzenie badań wodoprzepuszczalności gleby lub ziemi w próbkach
pojedynczych pobranych z głębokości 0,25-1,0 m ppt, 1,0-3,0 m ppt i 3,0-5,0 m
ppt (łącznie 15 prób). Wynik musi być przedstawiony w m/s.
5. Przeprowadzenie pomiarów w pobranych próbach (łącznie 25) w celu
określenia zawartości: fenolu, metali i metaloidu: chrom, kadm, ołów, arsen, bar,
cyna, cynk, kobalt, miedź, molibden, nikiel, rtęć, sumy węglowodorów C6-C12,
składników frakcji benzyn, sumy węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju,
węglowodorów aromatycznych (BTEX): benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren,
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA): naftalen, antracen,
chryzen, benzo@antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo@piren, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren, węglowodorów
chlorowanych: alifatyczne chlorowane, dichloroeten, trichloroeten, tetrachloroeten,
chlorobenzeny pojedyncze, chlorofenole pojedyncze, chloronaftalen, PCB,
zanieczyszczeń nieorganicznych: cyjanki wolne, cyjanki - związki kompleksowe,
pestycydów chloroorganiczne: DDT/DDE/DDD, aldryna, dieldryna, endryna, a-HCH,
p-HCH.y-HCH, pestycydów - związki niechlorowane: carbaryl, carbofuran, maneb,
atrazyna, pozostałych zanieczyszczeń: tetrahydrofuran, pirydyna, tetrahydrotiofen,
cykloheksan, krezole i ftalany. Wynik musi być przedstawiony w mg/kg s.m.
6. Sporządzenie dokumentacji z badań wstępnych zawierającej informacje o:
> datach pobrania próbek;
> miejscach pobrania próbek wraz z zaznaczeniem sekcji i miejsc pobierania
próbek na mapach poglądowych z podaniem współrzędnych określonych
z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS);
> głębokości pobrania próbek;
> właściwościach gleby, o których mowa w pkt. III. 4;
> wynikach analiz laboratoryjnych, o których mowa w pkt. III 5.
IV. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby
i ziemi
1. Pobór próbek do badań oraz pomiary zawartości fenolu, metali i metaloidu: chrom,
kadm, ołów, arsen, bar, cyna, cynk, kobalt, miedź, molibden, nikiel, rtęć, sumy
węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn, sumy węglowodorów C12-C35,
składników frakcji oleju, węglowodorów aromatycznych (BTEX): benzen, etylobenzen,
toluen, ksyleny, styren, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA):
naftalen, antracen, chryzen, benzo@antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo@piren,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren,
węglowodorów chlorowanych: alifatyczne chlorowane, dichloroeten, trichloroeten,
tetrachloroeten, chlorobenzeny pojedyncze, chlorofenole pojedyncze, chloronaftalen,
PCB, zanieczyszczeń nieorganicznych: cyjanki wolne, cyjanki - związki
kompleksowe, pestycydów chloroorganiczne: DDT/DDE/DDD, aldryna, dieldryna,
endryna, a-HCH, p-HCH.y-HCH, pestycydów - związki niechlorowane: carbaryl,
carbofuran, maneb, atrazyna, pozostałych zanieczyszczeń: tetrahydrofuran, pirydyna,
tetrahydrotiofen, cykloheksan, krezole i ftalany i pomiary wodoprzepuszczalności
w pobranych próbkach muszą być objęte akredytacją w rozumieniu ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. póz. 1344 t.j.)
przeprowadzone zgodnie z metodykami referencyjnymi, określonymi
w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi.
2. Dopuszcza się możliwość zlecenia badań podwykonawcy, wówczas wykonawca
odpowiada za jego działania jak za własne.

Składanie ofert:
VII. TERMIN SKŁADANIA oferty (wyceny zamówienia)
Szacunki prosimy kierować do 12 stycznia 2022 r. (środa) do godz. 10.00 pod adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru e-maila pod adres:
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl lub faksem 89 527 04 23.
Będziemy wdzięczni za przedstawienie szacunkowych kosztów wykonania usługi na
załączonym formularzu szacowania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2022 r.

Wymagania:
. Sposób przygotowania oferty (wyceny zamówienia)
W ofercie należy przedstawić kwotę netto i brutto realizacji zamówienia. Cena musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie oraz zaokrąglona do pełnych złotych. Oferta musi być
podpisana (czytelnie lub pieczątką imienną) przez osobę upoważnioną.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.