Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
354z dziś
4197z ostatnich 7 dni
12537z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa polegającą na naprawie zasilacza awaryjnego UPS

Przedmiot:

Usługa polegającą na naprawie zasilacza awaryjnego UPS

Data zamieszczenia: 2022-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA PION KANCLERZA Dział Zamówień Publicznych w Dęblinie
ul. 2 Pułku "Kraków" nr 22
08-521 Dęblin
powiat: rycki
tel. 261 519 685, tel. 601 888 606;, tel. 261 519 682.
m.pajurek@law.mil.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261 519 685, te
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej
na usługę polegającą na naprawie zasilacza awaryjnego UPS symulatora DEZORIENTACJI
typ P+SA 40 kVA firmy Gamatronic.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -- formularz
ofertowy.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert 12.01.2022 r. godz. 10:30

Składanie ofert:
II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
1. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.pajurek@law.mil.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 12.01.2022 r., godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o przesłanie oferty cenowej wyłącznie
na formularzu Zamawiającego (załącznik nr 1).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę umocowaną do składania takich oświadczeń woli.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu umocowanie do złożenia oferty,
np. w przypadku spółki cywilnej może to być umowa spółki cywilnej, a jeżeli z treści umowy
spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty
konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego
w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź
też przez pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, oferty nie zostaną rozpatrzone.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
10. Jeżeli Wykonawca zawrze w ofercie dane w innych jednostkach niż określił
to Zamawiający, wówczas Zamawiający, jeśli będzie to niezbędne w toku postępowania,
dokona ich przeliczenia w tym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
w zakresie, w jakim to regulują.
11. Zamawiający w każdym przypadku, gdy uzna to za uzasadnione, jest uprawniony do
niewybrania najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia (zakończenia) postępowania bez
podania przyczyny, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty lub do
których wysłane było zapytanie ofertowe.
12. Zamawiający ma prawo nie rozpatrzyć oferty Wykonawców, w stosunku do których otwarto
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Zamawiający
113.
14.
15.
13.
14.
15.
zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
https://ekrs.ms.gov.pl (Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru
przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym lub na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej dostępnych na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl.
Zamawiający nie rozpatrzy oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Uzupełnieniu nie podlega sam
formularz ofertowy. Niezłożenie Formularza ofertowego skutkować będzie nierozpatrzeniem
oferty Wykonawcy na dalszym etapie badania ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty;
- chyba że mimo ich poprawienia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonaniu poprawy omyłek Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonych oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie
są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie
są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania ich w poufności;
2) stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego podmiotu.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem ,,tajemnica
przedsiębiorstwa";
3) Wykonawca nie może zastrzec w ofertach informacji, dotyczących nazwy (firmy)
Wykonawcy i jego adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu
gwarancji i warunków płatności.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy,
2) w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną jako upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy w odpowiednim dokumencie rejestracyjnym
2(ewidencyjnym) Wykonawcy np. rejestr przedsiębiorców KRS, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
III.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Cena - 100%.
2. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku
na każdym etapie wyliczenia ceny. W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego jest poniżej
5, to parametr setny pozostaje bez zmian, zaś w przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego
wynosi 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę.
V.
TERMIN PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu
umowy i jego odebraniu w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
przez Wykonawcę.
VI. GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiającemu:
- 24-miesięcznej gwarancji jakości na akumulatory,
- 12-miesięcznej gwarancji jakości na czynności naprawy, w tym na części inne niż akumulatory.

Kontakt:
5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) w sprawach merytorycznych: Marek Bylinka, tel. 601 888 606;
2) w sprawach proceduralnych: Maria Magdalena Pajurek, tel. 261 519 682.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.