Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robót budowlanych

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kalisz
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. +48 62 7654 430
aluczak@um.kalisz.pl
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/49565/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. +48 62 7654 430
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa Zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robót
budowlanych polegajacych na przebudowie i modernizacji Warsztatów
Terapii Zajeciowej przy Ul. Złotej 21 w Kaliszu.
4. Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególnosci swiadczenie usługi
polegajacej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pózn. zm.) nad realizacja robót budowlanych
polegajacych na przebudowie i modernizacji Warsztatów Tetrapii Zajeciowej
przy Ul. Złotej 21 w Kaliszu w podziale na nizej wymienione Czesci w zakresie
poszczególnych specjalnosci budowlanych:
1) Czesc 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych; czas pobytu niezbedny do
nadzorowania przedmiotowego zadania: nakład 10 r-g;
Oznaczenie sprawy: WRM.2710.8.2022
3
2) Czesc 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej; czas pobytu niezbedny do
nadzorowania przedmiotowego zadania: nakład 10 r-g.

3) Czesc 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych spełniajacych łacznie nizej
wymienione wymagania; czas pobytu niezbedny do nadzorowania
przedmiotowego zadania: nakład 10 r-g.
4.2. Zakres obowiazków w ramach pełnionej funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego obejmuje w szczególnosci:
1) pełny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo
budowlane, ustawy o samorzadach zawodowych architektów, inzynierów
budownictwa oraz urbanistów,
2) zapoznanie sie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót (STWIOR),
3) współudział w przekazaniu placu budowy,
4) zapewnienie realizacji nadzorowanych robót zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,
5) uzyskiwanie od wykonawcy robót certyfikatów materiałowych i innych
niezbednych dokumentów dla wyrobów budowlanych oraz urzadzen
technicznych przed ich wbudowaniem,
6) nadzór i kontrola nad terminowa realizacja inwestycji, systematyczna
kontrola robót budowlanych,
7) udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego,
8) egzekwowanie od wykonawcy robót postanowien umowy na roboty
budowlane oraz zgodnosci stosowanych wyrobów budowlanych z oferta
wykonawcy,
9) sprawdzanie, zatwierdzanie i odbiór wykonywanych robót budowlanych
wraz z robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych, udział w czynnosciach odbiorowych
(odbiór koncowy), nadzór nad przygotowaniem dokumentacji niezbednej
do prawidłowego przebiegu ww. odbioru,
Oznaczenie sprawy: WRM.2710.8.2022
4
10) informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych
miec wpływ na terminowosc oraz poprawnosc wykonywanych przez
wykonawce robót,
11) powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich rozbieznosciach miedzy
dokumentacja, a stanem faktycznym na terenie budowy,
12) współpraca z projektantami pełniacymi nadzór autorski i zgłaszanie
zastrzezen do dokumentacji projektowej i dokonywanie z projektantami
stosownych uzgodnien lub wyjasnien,
13) rozwiazywanie, w porozumieniu z Zamawiajacym, biezacych problemów
technicznych powstałych w trakcie realizacji robót,
14) wnioskowanie o wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji
projektowej i uzyskanie zgód projektantów na te zmiany,
15) zlecanie wykonawcy robót wykonywania dodatkowych badan materiałów
lub robót budzacych watpliwosc co do ich jakosci na koszt wykonawcy
robót,
16) weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,
17) doradztwo i współpraca z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z roszczeniami lub sporami dotyczacymi realizacji umowy na roboty
budowlane oraz z problemami mogacymi pojawic sie podczas realizacji
robót,
18) tworzenie dokumentacji fotograficznej w zakresie prowadzenia inwestycji
dokumentujacej postep robót (w tym roboty zanikajace) wraz
z przekazaniem na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawami zaleznymi do
ww. dokumentacji,
19) sporzadzanie i dostarczenie do Zamawiajacego raz na miesiac raportu
zawierajacego opis postepu robót, okreslenie poziomu jakosci robót,
powstałe problemy i propozycje ich rozwiazania, oswiadczenie
o uzyskaniu od wykonawcy dokumentów dotyczacych zastosowanych
materiałów przed ich wbudowaniem, fotografie dokumentujace postep
robót,
20) wsparcie Zamawiajacego podczas prowadzonych przez instytucje
zewnetrzne kontroli zwiazanych z realizacja nadzorowanych robót, na
zyczenie Zamawiajacego udział w ww. czynnosciach kontrolnych,
21) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadomienie wykonawcy robót,
o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania
robót poprawkowych,
22) poswiadczenie usuniecia przez wykonawce robót stwierdzonych wad,
23) uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzonych przez organy nadzoru
budowlanego,
Oznaczenie sprawy: WRM.2710.8.2022
24) sprawdzanie ilosci i wartosci wykonywanych robót w oparciu o kosztorys
ofertowy,
25) poswiadczenie terminu zakonczenia robót,
26) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia,
27) dopuszczanie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz
urzadzen przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy
realizacji robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót,
28) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych
nierozstrzygnietych roszczen i sporów,
29) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa
o wykonawstwo, wymaganiami dokumentacji projektowej, bezwzglednie
obowiazujacymi przepisami w tym BHP oraz sztuka budowlana,
30) dokonanie szczegółowego rozliczenia w zakresie prowadzonego przez
siebie nadzoru,
31) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz
nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad lub awarii
dotyczacych wykonanych robót z tytułu udzielonej przez wykonawce robót
gwarancji i rozszerzonej rekojmi,
32) wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione wyzej, które okaza sie
konieczne dla prawidłowej realizacji nadzorowanych robót oraz
zabezpieczenia interesów Zamawiajacego.

Dokument nr: WRM.2710.8.2022

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 13 stycznia 2022r. o godz. 12.15 w pokoju
nr 410 mieszczacym sie na IV pietrze budynku Urzedu Miasta Kalisza przy
ul. T. Kosciuszki 1a w Kaliszu (Wydział Rozwoju Miasta).

Specyfikacja:
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z projektem budowlanym nad
którymi ma byc pełniony nadzór inwestorski dostepna jest na stronie
internetowej:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl  Lista przetargów PZP 
,,Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajeciowej przy Ul. Złotej
21 w Kaliszu" (oznaczenie sprawy: WRM.2711.23.2021).

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/49565/details
11. Termin i miejsce składania ofert
11.1. Oferte nalezy złozyc wyłacznie na Platformie dostepnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl do dnia 13 stycznia 2022r. do godz.
12:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonywał bedzie swoje obowiazki:
1) w zakresie realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2022 r.,
2) w zakresie uczestniczenia w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych -
w okresie gwarancji i rozszerzonej rekojmi za wady przewidzianej na wykonanie
zadania (nie krócej jednak niz w okresie 5 lat liczonych od daty podpisania
koncowego protokołu odbioru robót).

Wymagania:
2. Rodzaj i tryb udzielanego zamówienia:
2.1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest jako analiza rynku o wartosci
zamówienia nie przekraczajacej 130.000,00 zł netto bez stosowania
ustawy Prawo zamówien publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówien publicznych).
2.2. Rodzaj zamówienia: usługa.
UWAGA!
Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu wymaga przesyłania korespondencji,
oswiadczen oraz złozenia oferty w formie elektronicznej przy uzyciu srodków
komunikacji elektronicznej za posrednictwem Platformy zakupowej dostepnej pod
adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej ,,Platforma".
Niniejsze postepowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówien
publicznych.
Oznaczenie sprawy: WRM.2710.8.2022
2
Wszelkie informacje zwiazane z przedmiotowym postepowaniem zamieszczane sa
na stronie internetowej Platformy, tj. pod adresem
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl (zakładka pn.: ,,Lista przetargów wyłaczonych
z Pzp").
Złozenie oferty za posrednictwem Platformy wymaga załozenia konta (rejestracji
Wykonawcy) na portalu ONEPLACE, która trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
Majac to na uwadze, Zamawiajacy zaleca Wykonawcom uwzglednienie czasu
niezbednego na dokonanie wyzej wymienionej czynnosci, jak i zapoznanie sie
z zasadami składania oferty, złozenia oferty na Platformie i opatrzenia jej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz podpisem osobistym.
Warunkiem załozenia konta (dokonania rejestracji Wykonawcy) na portalu
ONEPLACE jest akceptacja regulaminu portalu ONEPLACE.
W przypadku problemów z obsługa konta, korzystaniem z Platformy,
a w szczególnosci dotyczacych: załozenia konta, zalogowania sie na konto,
złozenia oferty, komunikacji z Zamawiajacym za posrednictwem konta - wszelkie
pytania, prosby o wyjasnienie prosimy kierowac bezposrednio do operatora
Platformy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. za pomoca nastepujacych kanałów
komunikacji:
1. telefonicznie pod numerem: +48 (22) 257-22-23,
2. czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl,
3. e-mail: oneplace@marketplanet.pl,
lub inny sposób wskazany bezposrednio na stronie Platformy.
Ponadto na Platformie operator Platformy udostepnił opracowane przez siebie
instrukcje.
4.3. Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert czesciowych, tj. na jedna Czesc lub
wszystkie Czesci.
4.4. Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wszystkich czynnosci (Czesci zamówienia), o których
mowa w pkt 4.2. niniejszego zapytania ofertowego (za wyjatkiem tworzenia
dokumentacji fotograficznej).
4.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest do posiadania uprawnien
do prowadzenia nadzoru, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
6. Zamówienia uzupełniajace
Nie dotyczy.
7. Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia okresla projekt umowy stanowiacy
załacznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Warunki udziału w postepowaniu
8.1. Za spełniajacych warunki udziału w postepowaniu Zamawiajacy uzna
Wykonawców, którzy skieruja do realizacji zamówienia:
1) w przypadku składania ofert na Czesc 1 - osobe do pełnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
spełniajaca łacznie nizej wymienione wymagania:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych;
 pełniła nalezycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, w ramach jednej umowy, funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w rozumieniu Prawa
budowlanego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych nad robotami
polegajacymi na budowie instalacji wod.-kan.;
2) w przypadku składania ofert na Czesc 2 - osobe do pełnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej spełniajacych łacznie nizej wymienione wymagania:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej;
 pełniła nalezycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, w ramach jednej umowy, funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w rozumieniu prawa
budowlanego w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nad robotami
polegajacymi na wykonaniu budynków o konstrukcji drewnianej lub
wykonaniu konstrukcji wiezby drewnianej dachu.
3) w przypadku składania ofert na Czesc 3 - osobe do pełnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych spełniajacych łacznie nizej wymienione
wymagania:
7
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;
 pełniła nalezycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, w ramach jednej umowy, funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w rozumieniu prawa
budowlanego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami
polegajacymi na budowie instalacji elektrycznych.
Uwaga:
 Zamawiajacy dopuszcza łaczenie wskazanych powyzej funkcji przez jedna
osobe.
 Inspektorzy nadzoru inwestorskiego powinni posiadac uprawnienia budowlane
zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z pózn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisów.
 Zamawiajacy okreslajac wymogi w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane,
odpowiadajace im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych
(m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2272)).
8.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu
Wykonawca zobowiazany jest wskazac w pkt 2 ,,Formularza oferty" z imienia
i nazwiska osobe skierowana przez Wykonawce do realizacji zamówienia,
spełniajaca warunki o których mowa w pkt 8.1. 1)-3) zapytania ofertowego
okreslonych dla danej Czesci, na która składana jest oferta. Wskazujac ta
osobe nalezy miec na uwadze tresc pkt 9.2.2) zapytania ofertowego
w zakresie przyznawania punktów w kryterium ,,Doswiadczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego".
8.3. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postepowaniu
podlega wykluczeniu z postepowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego
zostaje odrzucona (nie bedzie rozpatrywana).
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - dotyczy
kazdej Czesci
Oznaczenie sprawy: WRM.2710.8.2022
8
9.1. Przez Wykonawce rozumie sie wyłacznie osobe, która złozyła oferte.
9.2. Zamawiajacy przy wyborze najkorzystniejszej oferty bedzie sie kierował
nastepujacymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami):
1) Cena - waga 60 pkt,
2) Doswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego - waga 40 pkt.
9.3. Zamawiajacy dokona oceny ofert w oparciu o wyzej wymienione kryteria
i przyznana w toku oceny punktacje tj. koncowa liczba punktów przyznanych
kazdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:
Lp = C + D
gdzie:
Lp - łaczna liczba punktów przyznana ofercie,
C - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium ,,Cena",
D - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium
,,Doswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego".
Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium ,,Cena"
W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena oferty podana przez
Wykonawce w pkt 1 ,,Formularza oferty". Maksymalna liczbe punktów tj. 60
otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najnizsza cene. Liczba punktów
w tym kryterium wyliczona bedzie zgodnie z ponizszym wzorem,
z dokładnoscia do dwóch miejsc po przecinku, według zasady
matematycznej, iz wartosci 1-4 zaokragla sie w dół, 5-9 zaokragla sie
w góre:
C = Cn/Co x 60 pkt
gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",
Cn - cena najtanszej oferty,
Co - cena ocenianej oferty.
2) Kryterium ,,Doswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego"
W powyzszym kryterium oceniane bedzie doswiadczenie osoby
skierowanej do realizacji zamówienia, która pełnic bedzie funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci, o której mowa
odpowiednio w pkt 8.1.
Osobe te Wykonawca wskazuje (z imienia i nazwiska) w ,,Formularzu
oferty".
W zaleznosci od podanej przez Wykonawce w ,,Formularzu oferty" ilosci
ukonczonych robót budowlanych przy których osoba ta nalezycie pełniła
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót
Oznaczenie sprawy: WRM.2710.8.2022
9
w danej specjalnosci, zgodnie z wymaganiami zawartymi odpowiednio
w pkt 8.1., ofercie w tym kryterium zostanie przyznana nastepujaca liczba
punktów:
a) pełnienie funkcji przy 1 robocie budowlanej - 0 pkt,
b) pełnienie funkcji przy 2 robotach budowlanych - 10 pkt,
c) pełnienie funkcji przy 3 robotach budowlanych - 25 pkt,
d) pełnienie funkcji przy 4 robotach budowlanych i wiecej - 40 pkt.
Jezeli Wykonawca nie wskaze w ,,Formularzu oferty" imienia i nazwiska
lub informacji dotyczacych ilosci robót budowlanych przy których osoba
wskazana w ,,Formularzu oferty" pełniła funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w danej specjalnosci, to
w tym kryterium oferta otrzyma 0 (zero) punktów.
9.4. Oferty zostana sklasyfikowane zgodnie z uzyskana łaczna liczba punktów
w przyjetych kryteriach oceny ofert w danej Czesci, a oferta, która otrzyma
najwieksza, łaczna liczbe punktów w danej Czesci zostanie uznana za
najkorzystniejsza, o ile nie bedzie podlegac odrzuceniu. Pozostałe oferty
zostana sklasyfikowane zgodnie z uzyskana łaczna liczba punktów w danej
Czesci.
9.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac wyjasnien
dotyczacych tresci złozonych ofert.
9.6. Informacja o wyborze oferty lub uniewaznieniu postepowania zamieszczona
zostanie na stronie internetowej Zamawiajacego.
9.7. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla sie od
zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach okreslonych
w ofercie Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9.8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia lub uniewaznienia
niniejszego postepowania na kazdym jego etapie, w tym przed podpisaniem
umowy bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złozonych ofert
badz prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
9.9. Zaproponowana przez Wykonawce w pkt 1 ,,Formularza oferty" cena powinna
zawierac wszelkie koszty zwiazane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego, w tym m.in. rozliczanie z podatku w Urzedzie Skarbowym,
regulowanie składek do ZUS oraz inne lezace po stronie Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Ryzyko błednej kalkulacji ceny w ofercie obciaza
Wykonawce.
9.10. Zamawiajacy nie bedzie rozpatrywał ofert:
1) otrzymanych od Wykonawców, wobec których Zamawiajacy naliczył kary
umowne w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert,
2) niezłozonych na formularzu, o którym mowa w pkt 10.1. zapytania
ofertowego,
Oznaczenie sprawy: WRM.2710.8.2022
10
3) złozonych po terminie, o którym mowa w pkt 11.1. zapytania ofertowego,
4) niespełniajacych innych warunków, o których mowa w niniejszym
zapytaniu ofertowym, z zastrzezeniem pkt 9.5.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1.Wykonawca zobowiazany jest złozyc oferte na ,,Formularzu oferty", którego
wzór stanowi załacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
10.2.Kazdy Wykonawca moze złozyc tylko jedna oferte, z zastrzezeniem pkt 4.3.
Złozenie przez tego samego Wykonawce wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich złozonych ofert przez niego .
10.3.Oferta oraz wszelkie dokumenty z nia składane musza byc sporzadzone
w jezyku polskim w sposób czytelny i trwały.
10.4.Oferta musi byc podpisana przez osobe uprawniona do reprezentacji
Wykonawcy (ujawniona w odpowiednim rejestrze) lub posiadajaca stosowne
pełnomocnictwo (które w takim przypadku nalezy dołaczyc do oferty). Złozony
podpis musi byc czytelny i umozliwiajacy identyfikacje podpisujacego
(dopuszczalny podpis z pieczatka imienna). Oferta złozona za posrednictwem
Platformy moze byc: skanem dokumentu pisemnego (podpisanego w sposób
tradycyjny majac na uwadze uwagi powyzej).
Oferta przesłana za posrednictwem Platformy moze byc podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym badz podpisem osobistym
(sugerowany podpis wewnetrzny w pliku PDF szyfrowany algorytmem
SHA-2), zgodnie z uwagami powyzej.
10.5.Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oraz złozeniem oferty ponosi
Wykonawca, niezaleznie od wyniku postepowania.
10.6.Oferta oraz dokumenty do niej dołaczone winny byc przygotowane zgodnie
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadac jego tresci.
10.7.Wykonawca jest zwiazany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania
oferta rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
Przesłanie oferty na jakikolwiek adres poczty elektronicznej, faksu lub
na adres korespondencyjny Zamawiajacego bedzie nieskuteczne.
Za moment złozenia oferty przyjmuje sie date oraz dokładny czas
wprowadzenia oferty do systemu teleinformatycznego przy uzyciu którego
zapewnione jest działanie Platformy. Decyduje data oraz dokładny czas
Oznaczenie sprawy: WRM.2710.8.2022
11
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednim zródłem czasu - zegarem Głównego Urzedu Miar.
Oferta powinna byc podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
osobistym przez osobe (lub osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
lub przesłana w formie skanu pisemnego dokumentu (z pieczatka imienna lub
czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy).
Wnioski do tresci niniejszego zapytania ofertowego mozna składac
wyłacznie za posrednictwem Platformy pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl (złozenie zapytania w jakiejkolwiek
innej formie jest nieskuteczne).
12.2. Zmiany i wyjasnienia do niniejszego zapytania ofertowego zamieszczane beda
pod adresem, o którym mowa w pkt 3. niniejszego zapytania ofertowego
i beda miały charakter wiazacy dla Wykonawców.
13. Informacja o wadium
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
14. Informacje o mozliwosci uniewaznienia zapytania ofertowego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postepowania
na kazdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
15. Informacje dodatkowe
15.1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak
równiez nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówien
publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postepowania
(art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp).
15.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiazania Zamawiajacego do zawarcia
umowy.
15.3. Decyzja Zamawiajacego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest
decyzja ostateczna.
Oznaczenie sprawy: WRM.2710.8.2022
12
15.4. Nie prowadzi sie indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania
zamówienia i terminów składania ofert, za wyjatkiem sytuacji,
w której zostały złozone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiajacy
wezwie Wykonawców, którzy złozyli te oferty, do złozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
15.5. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu
ofertowym.

Uwagi:
16. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych.
16.1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwiazku
z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
bedzie działajacy w imieniu zamawiajacego - Miasta Kalisza jego organ
wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem mozna
kontaktowac sie: listownie kierujac korespondencje na adres 62-800 Kalisz
Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo:
umkalisz@um.kalisz.pl.
16.2. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem mozna
kontaktowac sie we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych:
listownie kierujac korespondencje na adres Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
16.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe bedziemy przetwarzac w celu przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z obowiazujacym "Regulaminem udzielania zamówien publicznych
w Urzedzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówien
publicznych" (do niniejszego postepowania nie stosuje sie przepisów ustawy
Prawo zamówien publicznych - zastosowania maja przepisy Kodeksu
cywilnego). Podstawa prawna ich przetwarzania jest wyrazona poprzez akt
uczestnictwa w postepowaniu zgoda wykonawcy (osoby działajacej w imieniu
wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" oraz
wypełnienie obowiazków prawnych ciazacych na Administratorze
wynikajacych z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
wprowadzonego zarzadzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu
udzielania zamówien publicznych w Urzedzie Miasta Kalisza do kwoty
stosowania ustawy Prawo zamówien publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO. Podstawa prawna ich przetwarzania moze byc równiez podjecie
działan na zadanie osoby, której dane dotycza przed zawarciem umowy oraz
wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO.
Oznaczenie sprawy: WRM.2710.8.2022
13
16.4. Odbiorcy danych osobowych.
16.4. Odbiorcy danych osobowych.
Pozyskane w ramach prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego dane moga byc udostepnione podmiotom (osobom)
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Poniewaz co
do zasady postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne
dane moga byc udostepnione wszystkim zainteresowanym podmiotom
i osobom. Ograniczenie dostepu do Panstwa danych moze wystapic jedynie
w szczególnych przypadkach jesli jest to uzasadnione ochrona prywatnosci
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej o ile ich udostepnienie nie wynika z przepisów prawa.
Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach zwiazanych
z postepowaniem o zamówienie publiczne moga byc podmioty z którymi
Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie
z udostepnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym
odbiorcom ograniczony jest jednak wyłacznie do mozliwosci zapoznania sie
z tymi danymi w zwiazku ze swiadczeniem usług wsparcia technicznego
i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiazuje klauzula zachowania
poufnosci pozyskanych w takich okolicznosciach wszelkich danych, w tym
danych osobowych.
16.5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W zwiazku z jawnoscia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
Panstwa dane moga byc przekazywane do panstw z poza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego o ile dostep do nich nie podlega ograniczeniu na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamówien publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej.
16.6. Okres przechowywania danych.
Przekazane dane osobowe beda przechowywane przez czas trwania
niniejszego postepowania, a nastepnie przez okres wynikajacy
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku zamówien
współfinansowanych ze srodków UE przez okres w jakim Zamawiajacy
zobowiazany jest do przechowywania dokumentacji w zwiazku z uzyskaniem
dofinansowania ze srodków UE.
16.7. Prawa osób, których dane dotycza.
W odniesieniu do danych pozyskanych w zwiazku z prowadzonym
postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane
dotycza przysługuja nastepujace prawa:
1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
Oznaczenie sprawy: WRM.2710.8.2022
14
3) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie nastepuje w celu wywiazania sie z obowiazku wynikajacego
z przepisu prawa lub zawartej umowy;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
16.8. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w zwiazku udziałem w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiazkowe, ale od ich
podania uzalezniony jest udział w postepowaniu.

Kontakt:
12. Informacje o sposobie porozumiewania sie
12.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania sie z oferentami jest: Andrzej
Łuczak (stanowisko: Główny Specjalista WRM, tel. +48 62 7654 430, adres
email: aluczak@um.kalisz.pl, w godzinach pracy Urzedu : 7:30 - 15:30).
Korespondencje w sprawie zamówienia nalezy kierowac za posrednictwem
strony: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.