Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
4244z ostatnich 7 dni
12584z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
powiat: grodziski
tel. 22 759 21 , fax 22 758 90 03, tel. 22 75 92 114, tel. (22)759 21 01,
urzadmiasta@podkowalesna.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Podkowa Leśna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 759 21 , fax
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa Przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową
ul. Sarniej na odcinku Ul. Królicza-ul. Myśliwska w Podkowie Leśnej
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul.
Sarniej na odcinku ul Królicza-ul. Myśliwska w Podkowie Leśnej. Pełna treść postępowania na roboty
budowlane dotyczące przebudowy Ul. Sarniej w Podkowie Leśnej wraz z dokumentacja zamieszczona jest
na stronie:
https://podkowalesna.ezamawiajacy.pl/pn/podkowalesna/demand/notice/public/46498/details
2. Nadzór inwestorski obejmuje branże: drogową, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną. Przedmiot
zamówienia obejmuje wszystkie branże wynikające z opracowanej dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Inspektor nadzoru robót drogowych będzie koordynatorem dla pozostałych branżowych inspektorów
4. Miasto jest w całości wpisane do rejestrów zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Warszawie (Dec. Nr. 1194A z dnia 22.10.1981 r.). Przedmiotem ochrony jest układ urbanistyczny,
zabudowa oraz zieleń w granicach administracyjnych miasta.
6. Wymagany zakres zadań i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzoru nad
zadaniem inwestycyjnym:
- pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami
w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. póz. 1333 z późn. zm.);
- reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości robót
budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej;
- sprawdzanie na bieżąco jakości materiałów i prac, jak również urządzeń, z jakością i standardami
odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak
również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę prac wyrobów
i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
- zatwierdzanie kart materiałowych;
- dokonanie odbiorów częściowych i robót zanikających od wykonawcy robót udokumentowane
odpowiednim wpisem do dziennika budowy;
- sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, i uczestniczenie w odbiorze
końcowym;
- przekazanie, przy udziale Zamawiającego, placu budowy wykonawcy robót;
- zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji;
- informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na
wydłużenie terminu i zmianę kosztów realizacji inwestycji;
- bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy;
- bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji.
- wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących
prowadzonych robót budowlanych;
- żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem
na budowę
- przybycia na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robót objętych nadzorem;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także potwierdzenie obmiaru robót
jako podstawy wynagrodzenia Wykonawcy;
- pełna dyspozycyjności Inspektora nadzoru inwestorskiego zwłaszcza w sytuacjach koniecznych
interwencji lub wystąpienia uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach budowy przez okres
realizacji i rozliczenia robót;
- nadzorowanie budowy (w trakcie realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność
nadzoru nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość
pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub
Zamawiającego-- wizyty inspektora nadzoru inwestorskiego będą dokumentowane wpisami w dzienniku
budowy.
- uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w
odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
- stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na zmiany
dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych, a także powiadamianie Zamawiającego i
Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile
wystąpi taka potrzeba;
-- szczegółowy zakres praw i obowiązków Inspektora Nadzoru Budowlanego został określony we wzorze
umowy.

CPV: 71247000-1, 71520000-9

Składanie ofert:
IV. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.01.2022 r. do godz. 16;00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia to 30 kwietnia 2022 r. i jest związany z terminem wykonywania robót
budowlanych

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
(postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych)
I. Tryb udzjelenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129), dalej zwanej ,,Pzp", oraz na
podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2021
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 stycznia 2021 r.
2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
Opis warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, finansowy, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej po jednej osobie zdolnej do wykonania
zamówienia w następujących specjalnościach tj.:
- inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej,
- inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności sanitarnej,
- inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności elektrycznej,
- inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności teletechnicznej,
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.09.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., póz. 1278)
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.
U. z 2020 r. póz. 220).
Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów pod względem kompletności
ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zaproszeniu.
III. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą:
1. Formularz ofertowy - zgodny z załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020
r. póz. 346 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania
nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy).
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi
w zapytaniu ofertowym, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
4. Formularz oferty oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, muszą być podpisane
przez osoby upoważnione w taki sposób aby możliwie było odczytanie podpisu (podpis może być
uzupełniony pieczątką imienną).
5. Kopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 póz. 1333 ze zm.)w specjalnościach drogowej,
sanitarnej, elektrycznej, i teletechnicznej - Potwierdzenie członkostwa właściwej izby samorządu
zawodowego,
zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016r. póz. 1725 ze zm.) - aktualne na dzień składania oferty,
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Po tym terminie złożone oferty
zostaną odrzucone.
2. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://podkowalesna.ezamawiaiacy.pl.
3. Ofertę, ewentualne pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych, tj. pliki o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf, odt, doc, xls, zip. Ofertę składa
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format
PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
5. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Ogólne zasady korzystania z platformy:
- zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na Platformie;
- Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się";
- rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować
się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
- po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu; komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej; za datę przekazania zaświadczeń
oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem modułu komunikacji;
- korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z
Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma
zakupowa Podkowa Leśna, tel. +48 22 257 22 24 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-
17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
9. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania Platformy dopuszcza się możliwość składania
dokumentów elektronicznych (za wyjątkiem ofert) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. plik załączony przez
Wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem
Głównego Instytutu Miar.
12. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.podkowalesna.pl.
V. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, pisemnie lub
drogą elektroniczną, odpowiednio w terminie 1 dnia od dnia przesłania zapytania ofertowego. Wniosek o
udzielenie wyjaśnień, który wpłynął po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zostanie pozostawiony
bez rozpoznania.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzjelenia
wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert lub też może wezwać wykonawców do ich uzupełnienia oraz
poprawienia.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty.
VI. Warunki wykluczenia:
1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć: wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2019 r. póz. 369 z późn. zm.), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w
przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, chyba, że udział tego wykonawcy w
postępowaniu nie zakłóci konkurencji i złoży w tym celu wszelkie wymagane przez Zamawiającego
wyjaśnienia. W takim przypadku Zmawiający, w szczególności, przekazuje pozostałym wykonawcom
istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego
podmiotu w przygotowanie postępowania.
VII. Odrzucenie ofert:
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert,
c) zawierające błąd w obliczeniu ceny lub kosztów,
d) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) w przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni dokumentów lub nie udzieli wyjaśnień we wskazanym przez
Zamawiającego terminie lub też nie będą one odpowiadały wymaganiom Zamawiającego określonym
w zapytaniu ofertowym/zaproszeniu do składania ofert,
f) złożone przez Wykonawcę, który podlegałby wykluczeniu z postępowania lub nie spełniał warunków
udziału w postępowaniu,
g) złożone po terminie składania ofert.
VIII. Wyniki postępowania:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji na stronie
internetowej www.bip.podkowalesna.pl i/lub poprzez przesłanie informacji do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek oferty
lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się:
1. Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się z wykonawcami w sposób:
a) pisemny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1041) lub za pośrednictwem posłańca na adres: Urząd
Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub osobiście;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
2. Wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazywane będą wyłącznie drogą elektroniczną.

Kontakt:
3. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Marta Sidor, tel. 22 75 92 114
lub 607 836 154, e-mail: martasidor@podkowalesna.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.