Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
315z dziś
4158z ostatnich 7 dni
12498z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ścinki i zrywki drewna w lesie komunalnym

Przedmiot:

Wykonanie ścinki i zrywki drewna w lesie komunalnym

Data zamieszczenia: 2022-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu
ul. Krakowska 26
33-340 Stary Sącz
powiat: nowosądecki
tel. 600187945
Województwo: małopolskie
Miasto: Stary Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 600187945
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym
Nazwa zadania: ,, Wykonanie ścinki i zrywki drewna w lesie komunalnym w Starym Sączu w
roku 2022.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
W roku 2022 planuje się pozyskać w lesie komunalnym następujące ilości drewna:
1. Drewno wielkowymiarowe ok. 300 m3.
2. Drewno średniowymiarowe ok. 200 m3.
Przedmiotem zlecenia będzie ścinka, manipulacja i zrywka w/w ilości drewna różnych
sortymentów. Zrywkę należy dokonać głównie przy użyciu sprzętu konnego. Dopuszcza się za
zgodą Zamawiającego wykonanie zrywki po drogach leśnych przy użyciu lekkiego ciągnika o mocy
do 65 KM. Prace będą wykonywane według wskazań Zamawiającego w uzgodnionym obustronnie
terminie, jednak nie później niż 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia. Minimalna ilość
zamówienia to 5 mp drewna średniowymiarowego lub 5 m3 drewna wielkowymiarowego. Prace
muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką w sposób minimalizujący zniszczenia drzewostanu,
podszytu a także dróg leśnych.

CPV: 77.21.00.00-5

Dokument nr: DGK.271.0.04.22

Otwarcie ofert: VI. Wybór najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami 13.01.2022 r. o godz. 9;30

Składanie ofert:
2. Ofertę należy złożyć w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu przy
ul. Krakowskiej 26 nie później niż do dnia 13.01.2022 r. do godz. 9;00

Miejsce i termin realizacji:
Umowa będzie zawarta od stycznia 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.
III. Termin wykonania zamówienia.
IV. Zamówienie należy wykonać: od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2022r.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej 130000 zł do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.).
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę,
uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
2. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod względem
kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zaproszeniu.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków ich udziału w postępowaniu.
1. Dokumenty wymagane
1.1. Zaparafowany projekt umowy.
1.2. Wypełniony formularz nr 2 - oferta.
1.3. Szczegółowy wykaz posiadanego sprzętu.
1.4. Dokument potwierdzający posiadanie konia roboczego oraz ciągnika o mocy do 65 KM.
1.5. Oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfiką terenu Lasu Komunalnego w Starym Sączu.
1.6.Oświadczenie o wykonywaniu prac związanych ze ścinką i zrywką drewna w ilościach minimum
300 m3 drewna rocznie z ostatnich 2 lat z podaniem danych umożliwiających sprawdzenie tych
informacji.
Ze specyfiką pracy w Lesie Komunalnym: drogami zrywkowymi, składnicami przejściowymi,
miejscami planowanej wycinki można zapoznać się w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku
do piątku za pośrednictwem pracownika MZGK w Starym Sączu Pana Tadeusza Pasiuta,
ul. Krakowska 26, tel 600187945.
Wszystkie w/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem
"za zgodność z oryginałem".
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie mającej na celu zapoznanie się z
ukształtowaniem terenu Lasu Komunalnego w Starym Sączu oraz zdobył wszelkie informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Wykonawca zamieści ofertę (załącznik nr 1) w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie, która będzie
zaadresowana na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 i będzie posiadać oznaczenia:
,, Oferta na wykonanie ścinki i zrywki drewna w lesie komunalnym w Stałym Sączu w roku 2022. "
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby
można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzjelenia
wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie
prawo do sprawdzenia prawdziwości informacji o posiadanym doświadczeniu Wykonawcy
w zakresie ścinki i zrywki drewna w okresie ostatnich 2 lat w ilościach min. 300 m3 drewna
rocznie. W przypadku braku możliwości sprawdzenie tych danych Zamawiający ma prawo
wezwać Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających wykonywanie tych prac
w terminie do 3 dni. W przypadku braku udokumentowania doświadczenia w wyznaczonym
terminie lub w przypadku negatywnej opinii od poprzedniego Zleceniodawcy oferta zostaje
odrzucona, a Zleceniodawca podpisze umowę z oferentem, którego oferta była na miejscu 2.
VII. Kryteria oceny oferty.
1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- oferty niepełne - które nie spełniają wszystkich wymagań określonych w pkt V lub nie będą
złożone na druku załącznika nr 1 będą odrzucane,
cena - 100% znaczenia.
Oferta złożona na druku załącznika nr 1, która spełnia wszystkie wymagania określone w pkt V
poz. 1 oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryterium) zostania uznana za najkorzystniejszą:
- najniższa cena - 100 pkt
- pozostałe proporcjonalnie mniej wg. cena ofertowa najniższa / badana cena ofertowa x 100).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania ofertowego bez
podawania przyczyn.
4. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą kompletną ofertę jest zobowiązany do podpisania
umowy (załącznik nr 2) w terminie do dnia 06.01.2021 r. W przypadku nie zachowania tego
terminu umowa zostanie podpisana z oferentem, którego oferta była na miejscu 2.
Wszelkie wnioski, zawiadomienia,
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Kontakt:
VIII Informacja o sposobie porozumiewania sie.
Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: mgr inż. Tadeusz Pasiut,
tel. 600187945. 33 - 340 Stary Sącz ul. Krakowska 26.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.