Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dzierżawa połączenia światłowodowego

Przedmiot:

Dzierżawa połączenia światłowodowego

Data zamieszczenia: 2022-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188b
00-608 Warszawa
powiat: Warszawa
inwestycje@opi.org.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
1. Opis przedmiotu zamówienia:
dzierżawa połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią NASK Centrum Przetwarzania Danych (CPD) zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy 11 Listopada 23, a serwerownią T-Mobile Data Center zlokalizowaną przy ulicy Jana Pawła II 66 w Piasecznie na potrzeby transmisji (wymiany) danych z wykorzystaniem udostępnionej infrastruktury światłowodowej - dzierżawionego łącza światłowodowego.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 11.01.2022 r., godz 12.00 /adres e-mail: inwestycje@opi.org.pl.

Wymagania:
2. Terminy i warunki realizacji: zostały określone w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty (Opis przedmiotu zamówienia).
3. Kryteria oceny ofert i sposób kalkulacji ceny: cena 100%, punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:
Najniższa oferowana cena brutto
------------------------------------------------------------ x 100
Cena brutto oferty badanej
6. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Forma złożenia ofert:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
? wypełniony i podpisany Formularz oferty w formie skanu lub podpisany podpisem elektronicznym (Załącznik nr 2);
? skan pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo podpisane podpisem elektronicznym - w przypadku, gdy ofertę będzie podpisywał upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w sposób wskazany przez Zamawiającego.
8. Rażąco niska cena:
8.1. jeżeli zaoferowana cena wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym wzywa do złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
8.1.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ;
8.1.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
8.1.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
8.1.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
8.1.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
8.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.
9. Poprawianie błędów. Zamawiający ma prawo do poprawiania w ofercie:
9.1. oczywistych omyłek pisarskich,
9.2. oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
9.3. innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
9.4. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia poprawienia przez Zamawiającego omyłek
określonych w ust. 9 pkt. 9.3. i doręczenia informacji w ww. zakresie, nie wyrazi sprzeciwu uznaje
się, że wyraził zgodę na dokonaną poprawę oferty - w przypadku niewyrażenia zgody przez
Wykonawcę oferta podlega odrzuceniu.
10. Uzupełnienie dokumentów:
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymaganych przez
Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. Brak uzupełnienia przez Wykonawcę zgodnie z
wezwaniem Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.
11. Odrzucenie oferty:
Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę:
a) jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty,
b) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) jeżeli oferta zawiera błędy nie podlegające poprawieniu,
d) jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji
o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 9 pkt. 9.3. nie zgodził się na poprawienie omyłek,
e) jeżeli oferta jest niezgodna z Zaproszeniem do złożenia oferty lub jeżeli oferta jest niezgodna z
przepisami prawa.
12. Unieważnienie postępowania:
12.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty
w sytuacjach, gdy:
12.1.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
12.1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
12.1.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
12.1.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
12.2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty także wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż wymienione w pkt. 12.1. bez podawania przyczyny.
12.3. Zamawiający zawiadomi drogą mailową Wykonawców o zamknięciu postępowania.

Kontakt:
5. Osoba upoważniona do kontaktu: Sławomir Jarzyna lub Artur Kucharczyk, e-mail: inwestycje@opi.org.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.