Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

Data zamieszczenia: 2022-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ul. Poznańska 384c
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
telefon: (52) 355-27-09
inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: telefon: (52) 355-27
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup wraz z dostawą mieszanki
mineralno-asfaltowej na zimno"
Rodzaj zamówienia: DOSTAWA
Opis przedmiotu zamówienia
3. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz ze sukcesywną dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej
na zimno na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Jako koszty dostawy uznać należy sumę kosztów zakupu przedmiotu zamówienia oraz kosztów iei
transportu do bazy ZDP w Inowrocławiu oraz rozładunku
Pojęcie kosztów transportu obejmuje całkowity koszt, jaki wykonawca poniesie, aby dostarczyć
przedmiot umowy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (w szczególności koszty eksploatacyjne,
delegacje, czas postoju po załadunek, winiety etc.) przeliczony i uwzględniony w cenie 1 tony przedmiotu
dostawy.
3.2. Zamawiający określa następujące wiążące warunki dostawy:
a) Ilość nabywanej masy przewiduje się na 96 ton Zamawiający planuje maksymalnie 4 dostawy .
Wielkość dostawy Zamawiający uzależnia do ładowności pojazdów ciężarowych (jedna dostawa około
24 ton).
b) Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia na paletach. Zamówienie obejmuję
wyładunek palet wraz z masą z samochodu dostawczego na plac ZDP
(ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław - wjazd od Ul. Noteckiej).
UWAGA: Zamawiający nie posiada sprzętu do rozładunku.
c) Wymagania dotyczące jakości mieszanki mineralno - asfaltowej:
- Zawartość asfaltu, % - od 4,5 - do 7,5
Zawartość wolnej przestrzeni,% < 20
- Penetracja mieszanki stemplem o 2,5 cm w temperaturze 40°C, mm < 2,0
Przyczepność lepiszcza do kruszywa,% > 80
Urabialność w temperaturze 5 °C
Uziarnienie od 0 mm do 8 mm
d) Zapakowana w worki lub pojemniki polietylenowe o wadze nie mniejszej niż 10 kg i nie większej
niż 30 kg (ze wskazaniem w formularzu oferty rodzaju opakowania oraz pojemności).
e) Data produkcji mieszanki - nie starsza niż 1 miesiąc,
f) Dostawy mieszanki na zimno należy dokonać w terminie wskazanym przez Zamawiającego
(za pomocą wezwania telefonicznego i e-mailem - potwierdzonego przez Wykonawcę). Zamawiający
ustala tennin wykonania dostawy minimum 3 dni od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego.
g) Wykonawca winien zapewnić sukcesywne dostawy partiami (w zależności od potrzeb)
w terminie do 09.12.2022 r. lub do momentu wcześniejszego osiągnięcia jej całkowitej wartości.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia, jeśli będzie
to podyktowane niniejszym niż planowane zużyciem. W przypadku zmniejszenia zamówienia
Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie względem Zamawiającego.
i) Dostarczone materiały, muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości
czy deklaracje zgodności z obowiązującymi normami.

CPV: 44113700-2

Dokument nr: ZDP-T/26/2022, Z130/1/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2022 roku o godz. 12:00.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do 13.01.2022 roku do godz. 11:50 w formie: za pomocą operatora pocztowego,
kurierem, posłańcem lub osobiście do siedziby Zamawiającego, Ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Tennin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia udzjelenia zamówienia do 09.12.2022 roku lub
do wcześniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na ten cek

Wymagania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000,00 zł
(bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych)
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 z późn. zin).
2.2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulamin udzielania przez Jednostkę zamówień o wartości
szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł.
2.3. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 48/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu z dnia 30 grudnia 2020 roku.
2.4. Powyższe zamówienie jest publikowane w całości tylko na stronie Zamawiającego pod adresem:
2.5. Wykonawcy chcący wziąć udział w powyższym postępowaniu zobowiązani są do śledzenia wszelkich
zmian, wyjaśnień itp. pojawiających się na stronie Zamawiającego.
2.6. Wykonawca nie może mieć roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w przypadku zmian w ogłoszeniu
o zamówieniu i innych dokumentach zmienionych przed terminem otwarcia ofert.
2.7. Zamawiający może dokonać zmian, o których mowa pkt. 2.6 najpóźniej 48 godziny przed terminem
otwarcia ofert.
5. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY
5.1. Zamawiający nie stawia warunków Wykonawcy.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
6.1. Zamawiający nie wymaga żadnych oświadczeń ani dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 48 godzin przed upływem
terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego
nie później niż 60 godzin przed terminem składania ofert.
7.2. Zamawiający zaleca, aby wszelkie zapytania wykonawców (wnioski) dotyczące tego zamówienia były
kierowane drogą mailową na adres wskazany w pkt 1, tj. inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl.
7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieszcza na swojej strome w zakładce
odpowiadającej powyższemu zamówieniu bez ujawniania źródła zapytania.
7.5. Zamawiający informuję drogą mailową Wykonawcę, który był autorem zapytania (wniosku),
że odpowiedź zamieścił na strome lub przekazuję odpowiedź mailowo.
7.6. Osobą do kontaktu w zakresie merytorycznym ze strony Zamawiającego jest Micha! Figas.
7.7. Osobą do kontaktu w zakresie proceduralnym jest Aleksandra Baran.
7.8. Oświadczenia i dokumenty należy składać w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
7.9. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
drogą elektroniczna (e-mail'). Adres mailowy to: inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl
7.10. W przypadku wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. WADIUM
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę
ściśle według postanowień powyższego ogłoszenia o zamówieniu.
10.3. Oferta musi być sporządzony wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub ręcznie, długopisem bądź
niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące
ofertę i opatrzone datami ich dokonania. Zabrania się używania korektora (w przypadku użycia oferta
zostanie odrzucona).
10.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane
i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia-jeżeli występują) podpis powinien być czytelny
(imię i nazwisko i opatrzony pieczęcią imienną). Pozostałe strony mogą być parafowane.
10.7. Wykonawca składa/przesyła ofertę w zamkniętej kopercie opisaną w następujący sposób:_
Z130/1/2022 -NIE OTWIERAĆ przed 13.01.2022 roku, godz. 12:00
oferta na zadanie pod nazwą:
,,Zakup wraz z dostawą do ZDP w Inowrocławiu mieszanki
mineralno-asfaltowej na zimno"
10.8. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.9. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące załączniki:
a) odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osobę inna niż do tego
uprawnioną wynikającą z reprezentacji.
10.10. Zamawiający zaleca, aby ofertę wraz z wszelkimi załącznikami drukować na papierze formatu A4.
Zamawiający prosi o nie bindowanie ofert oraz o niedołączanie wzoru umowy.
10.11. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom.
12. SPOSÓB OBLICZANIA CENY PRZEZ WYKONAWCĘ
12.1. Podana cena musi zawierać cenę brutto (czyli zawierać podatek VAT).
12.2. W cenę należy wliczyć zysk Wykonawcy, oraz wszelkie niezbędne koszty do realizacji zamówienia.
12.3. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.4. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną kosztorysową.
12.5. Płatności będzie rozliczana przez Zamawiającego za pośrednictwem MPP (Mechanizm Podzielonej
Płatności).
13. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
13.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena.
13.2. Zamawiający przystępując do sprawdzania ofert najpierw ustala ranking ofert według powyższego
kryterium.
13.3. Zamawiający rozpoczyna sprawdzanie ofert zaczynając od oferty, która została oceniona najwyżej. Jeżeli
powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, to zamawiający
uznaje ją jako najkorzystniejszą i nie przystępuje do sprawdzania pozostałych ofert.
13.4. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie i zostały najwyżej ocenione, to Zamawiający wzywa tych
wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych.
14. RAŻĄCO NISKA CENA
14.1. Jeżeli zaoferowana cena lub istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień
dotyczących wyliczenia ceny.
14.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
15. ODRZUCENIE OFERTY
15.1. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy w następującyeh przypadkach:
a) oferta jest niezgodna z ogłoszeniem o zamówieniu,
b) Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, lub nie uzupełnił dokumentów,
lub odpowiedzi lub dokumenty zostały złożone po terminie,
c) oferta zawiera rażąco niską cenę.
16. WYBÓR OFERTY
16.1. Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej.
16.2. Zamawiający informuję tylko Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - informacja jest
wysyłana na adres mailowy wskazany w formularzu oferty lub Wykonawca jest powiadamiany
telefonicznie.
17. UMOWA
17.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
18.1. Unieważnienie postępowania może nastąpić w przypadku:
nie złożenia żadnej oferty,
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na
realizację zamówienia.
zamówienie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.
18.2. Zamawiający zamieszcza informację z unieważnienia postępowania na swojej stronie internetowej.
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.