Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku

Data zamieszczenia: 2022-01-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
powiat: kamieński
telefon 913821142, fax 913823978, tel. 91 38 23 969
m.sikorska@kamienpomorski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kamień Pomorski
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 913821142, f
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Kamień Pomorski
zaprasza do złożenia ofert na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Stadionu Miejskiego dz. nr 1 i dz. nr 2 obręb nr 6 przy Ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim"
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania), w tym ewentualne kryteria oceny oferty: Wytyczne do projektowania: teren objęty opracowaniem ok. 1.700 m2 w tym: skatepark o powierzchni ok. 1.400 m2 - 1.500 m? o nawierzchni betonowej monolitycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: z niecką typu ,,bowl" lub ,,halfpipe", rampami i innymi przeszkodami (urządzeniami), przy czym niecka musi być zaprojektowana w sposób umożliwiający odpływ wody do kratek odwaniających urządzenia należy dobrać tak, aby każdy użytkownik, niezależnie od preferowanej dyscypliny (rolki, łyżworolki, deskorolka, rowery, hulajnogi), mógł korzystać ze skateparku, elementy skateparku należy rozmieścić tak, aby zachować płynność jazdy; odwodnienie zaprojektować do istniejącej kanalizacji deszczowej; oświetlenie; ciągi piesze wokół skateparku, monitoring, zieleń wkomponowana w centralną cześć parku o pow. ok 170-200 m2, monitoring, przebudowa istniejących ciągów pieszych i dojazdowych od bramy wjazdowej na stadion dz. nr 2 obręb 6
4. W zakres prac wchodzi:
1) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
2) wykonanie badań geotechnicznych podłoża,
3) uzyskania skutecznego zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanego,
4) wykonanie koncepcji budowy skateparku do akceptacji Zamawiającego, wykonanych na planszach zbiorczych zawierających rzut zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją i przykładowymi detalami oraz szacunkowym zestawieniem kosztów, w terminie maksymalnym do 2 miesięcy od daty podpisania umowy;
5) sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - w ilości 5 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej w rozszerzeniu nieedytowalnym (pdf),
6) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w rozszerzeniu nieedytowalnym (.pdf),
7) sporządzenie przedmiarów robót - w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w rozszerzeniu nieedytowalnym (.pdf),
8) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej nieedytowalnej (.pdf);
9) w zakresie opracowania należy uwzględnić elementy małej architektury np. kosze, ławki, stojaki rowerowe,
10) wszystkie konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia, badania, ekspertyzy i opinie, uzgodnienia Projektant wykona we własnym zakresie w ramach swojego wynagrodzenia.

Dokument nr: PIGK.7011.2.2022.MS1

Otwarcie ofert: Data otwarcia/rozpatrzenia ofert: dnia 13.01.2022 r. o godz. 12.30.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 13.01.2022 r. do godz. 12.00. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w sekretariacie Urzędu
lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski, Ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski
lub przesłać w formie elektronicznej na adres: m.sikorska@kamienpomorski.pl.

Wymagania:
5. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego dokona co najmniej jednej wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia bezpośrednio po podpisaniu umowy.
6. W cenie ofertowej wykonawca winien również uwzględnić aktualizację kosztorysu inwestorskiego na życzenie Zamawiającego zwłaszcza przed uruchomieniem procedury przetargowej na wykonawstwo robót w terminie wskazanym przez zamawiającego.
7. Zabrania się stosowania w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia nazw katalogowych, nazw producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub innych określeń ograniczających wolną konkurencję. Wszelkie urządzenia i materiały muszą być opisane wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno - użytkowych.
8. Data realizacji zamówienia: 7 miesięcy od daty podpisania umowy
9. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu
12. Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do zapytania
Ofertowego.
13. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada
wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie
zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi projektowe polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej skateparku. Na potwierdzenie powyższego należy przedstawić w odniesieniu do każdej usługi - referencje.
b) dysponuje lub będzie dysponował niżej wskazanymi osobami:
o osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
o osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
o osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie,
o osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych co najmniej w ograniczonym zakresie,
Na potwierdzenie powyższego należy przedstawić wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Potencjał podmiotu trzeciego: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
14. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium - Cena 100%

najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu
C = --------------------------------------------------------- x 100 x 100%
cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

15. Cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za przedmiot umowy w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone zapytaniem ofertowym i umową oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena musi zawierać ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena oferty musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia tzn. nie wymienione w zapytaniu oraz umowie a niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
16. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
17. Wykonawca niezależnie od podania ceny ryczałtowej brutto za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej poda w ofercie cenę ryczałtową brutto za jeden pobyt na budowie w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.

18. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do rejestru działalności gospodarczej,
2) formularz ofertowy wg. wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 7).
3) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający dokona zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia wyboru oferty. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
20. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Dane do kontaktu: Małgorzata Sikorska tel. 91 38 23 969, m.sikorska@kamienpomorski.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.