Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
336z dziś
4179z ostatnich 7 dni
12519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przygotowanie zaplecza budowy

Przedmiot:

Przygotowanie zaplecza budowy

Data zamieszczenia: 2022-01-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Olszanica
Olszanica 81
38-722 Olszanica
powiat: leski
tel. 013 461 70-45
Województwo: podkarpackie
Miasto: Olszanica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 013 461 70-45
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przygotowanie zaplecza budowy - część II dla Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu "Bieszczad-ski" na działkach nr ewid. 418/4 i 419/1 w Wańkowej
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych:
1) Ujętych w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr la, do niniejszego zapytania ofertowego.
Obiekt do oglądu z przedstawicielem Zamawiającego.

Dokument nr: RRG.271.2.4.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 10:15.

Składanie ofert:
Ofertę złożyć należy do dnia 13 stycznia 2022 roku do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, liczy się data wpływu do tut. Urzędu tj. do godz. 10:00.

Wymagania:
4. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
Maksymalna ilość punktów (100) według kryterium ,,Cena" otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednią liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena - (C)" zostanie obliczona według następującego wzoru: C =- X 100 =.....pkt
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin - cena brutto oferty najtańszej,
Co - cena brutto oferty ocenianej. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta posiadająca największą ilość punktów.
Istotne warunki do zapytania ofertowego:
oferent akceptuje warunki umowy na usługę,
ofertę sporządzi w oparciu o kalkulacje własną,
zobowiązuje się wykonywać zadanie w terminie do 21 stycznia 2022 roku,
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" (zał. nr. 1).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej ofercie oznaczonej danymi wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informację:

Gmina Olszanica; 38-722 Olszanica 81 OFERTA w postępowaniu na:
,,Zaplecze budowy ,,Bieszczad-ski w Wańkowej"
Znak sprawy: RRG.271.2.4.2022 Nie otwierać przed dniem 13 stycznia 2022 roku godz. 10:15

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pok. 22-Sekretariat, lub pocztą na adres: Urząd Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

Uwagi:
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ,,Przygotowanie zaplecza budowy - część II dla Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu "Bieszczad-ski" na działkach nr ewid. 418/4 i 419/1 w Wańkowej" prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 24 z 25 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.