Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawy betonu drogowego B-30 oraz innych rodzajów betonu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawy betonu drogowego B-30 oraz innych rodzajów betonu

Data zamieszczenia: 2022-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
powiat: nowosądecki
18 548 02 19, faks 18 548 02 43
przetargi@chelmiec.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/562338
Województwo: małopolskie
Miasto: Chełmiec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 18 548 02 19, faks 1
Termin składania ofert: 2022-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawy betonu drogowego B-30 oraz innych rodzajów betonu na potrzeby ZGKIM Chełmiec na 2022 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiotem zamówienia są dostawy betonu drogowego B-30 oraz innych rodzajów betonu na potrzeby ZGKIM Chełmiec na 2022 r. Ilości betonu przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj towaru jednostka Ilość
Beton B-30 drogowy m3 1400
Beton B-30 m3 5
Beton B-25 m3 5
Beton B-20 m3 5
Zaprawa cementowa m3 5

4. Poszczególny asortyment zamawiany będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać w pełni wartości umowy.
6. Zamawiający dokona wybory oferty, która spełnia warunki określone w SWZ i otrzyma w toku oceny ofert największą liczbę punktów.

CPV: 44114100-3

Dokument nr: 2022/BZP 00019806, ZGKIM.271.3.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-24 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, pliki należy opatrzyć: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym; podpisem zaufanym, -
lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: Zgodnie z art.
13ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016roku wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję,
że:1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chełmiec, Ul. Papieska 2, 33-
395Chełmiec2. Pana/Pani dane nie podlegają współ administrowaniu, 3. Zamawiający powołał
inspektoraochrony danych osobowych, którym jest dostępny pod adresem - email: iod@chelmiec.pl 4.
Pani/Pana
daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym
zpostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania: ZGKIM.271.3.2022
odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych, 6. Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie zart. 78 ust. 1 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy; 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodaniaokreślonych danych wynikają z ustawy Pzp, 8. w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzjenie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO, 9. posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, b) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **, c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***, d) prawo do wniesienia skargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 10.
Wykonawca składa do ofertyoświadczenie zawarte w formularzu ofertowym w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnychprzewidzianych wart. 13 lub art. 14 RODO. 11. W przypadku gdy
Wykonawca nie przekazuje danychosobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązkuinformacyjnego,stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia Wykonawca nieskłada(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
** Wyjaśnienie: skorzystanie zprawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie możenaruszać integralności protokołu oraz jego załączników.***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnieniakorzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3lit.b,
d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danychosobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danychosobowych jest art.6 ust.
1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/562338
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-24 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZGKIM.271.3.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiotem zamówienia są dostawy betonu drogowego B-30 oraz innych rodzajów betonu na potrzeby ZGKIM Chełmiec na 2022 r. Ilości betonu przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj towaru jednostka Ilość
Beton B-30 drogowy m3 1400
Beton B-30 m3 5
Beton B-25 m3 5
Beton B-20 m3 5
Zaprawa cementowa m3 5

4. Poszczególny asortyment zamawiany będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać w pełni wartości umowy.
6. Zamawiający dokona wybory oferty, która spełnia warunki określone w SWZ i otrzyma w toku oceny ofert największą liczbę punktów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44114100-3 - Gotowa mieszanka betonu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
16. Zamawiający przewiduje prawo opcji do 50% wartości zamówienia (dotyczy zwiększenia/zmniejszenia ilości świadczonych usług).
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium pierwsze - ,,Cena":
W kryterium ,,Cena" ilość punktów zostanie obliczona dla oferty, według poniższego wzoru:
K1 = ( CN / CB ) x 60
K1 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Cena"
CN - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
CB - cena w ofercie badanej
W tym kryterium jako ,,cena" przyjęta zostanie ,,wartość brutto zamówienia" podana przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym.
Kryterium drugie - ,,termin płatności faktury":
W kryterium ,,termin płatności faktury" ilość punktów zostanie przyznana według poniższej tabeli:
Termin płatności faktury
Liczba uzyskanych punktów
7 dni - 10 pkt.
14 dni- 20 pkt.
21 dni - 30 pkt.
30 dni - 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: o w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
o art. 108 ust. 1 pkt. 1 uPzp
o art. 108 ust. 1 pkt. 2 uPzp
o art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
o art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
o art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
o art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
o art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
o art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp
o art. 109 ust. 1 pkt. 6 uPzp.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
zaparafowany wzór umowy , - oświadczenie o aktualnościach składanych oświadczeń, - w
przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo musi zawierać
w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; - w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie: a) Wykonawcyustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówieniaalbo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego.W
związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą. b) Wodniesieniu do
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lubzawodowej wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać nazdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których tezdolności są
wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlanewykonają
poszczególni wykonawcy. c) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyćoświadczenia i
dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczeniewstępne
wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącegozałącznik
nr 2 do SWZ) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast oświadczeniapotwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającegomogą być
składane wspólnie. d) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego
rozdziałuSWZ(oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) powinien
potwierdzaćspełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
wykonawcówwykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. e) Zamawiający nie
zastrzegaobowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących
przedmiotowego zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 Zamawiający informuje, że dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:
1)niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
a)określają rodzaj i zakres zmian,
b)określają warunki wprowadzenia zmian,
c)nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały zamieszczone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia:
o w przypadku zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi,
o w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
o odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji danego zakresu zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
o Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy,
o Zmiany danych organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium pierwsze - ,,Cena":
W kryterium ,,Cena" ilość punktów zostanie obliczona dla oferty, według poniższego wzoru:
K1 = ( CN / CB ) x 60
K1 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Cena"
CN - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
CB - cena w ofercie badanej
W tym kryterium jako ,,cena" przyjęta zostanie ,,wartość brutto zamówienia" podana przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym.
Kryterium drugie - ,,termin płatności faktury":
W kryterium ,,termin płatności faktury" ilość punktów zostanie przyznana według poniższej tabeli:
Termin płatności faktury
Liczba uzyskanych punktów
7 dni - 10 pkt.
14 dni- 20 pkt.
21 dni - 30 pkt.
30 dni - 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.