Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rekultywacja w kierunku leśnym

Przedmiot:

Rekultywacja w kierunku leśnym

Data zamieszczenia: 2022-05-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A
Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
powiat: Bytom
hbalcarek@srk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: 60 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rekultywacja w kierunku leśnym w oddziale leśnym 427 k, l, m, n Leśnictwa Podlesie obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Rekultywacja w kierunku leśnym w oddziale leśnym 427 k, l, m, n Leśnictwa Podlesie obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice".

2. Lokalizacja i opis stanu istniejącego:
Obszar objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w miejscowości Tychy
w rejonie ulicy Katowickiej i obejmuje oddział leśny 427 k, l, m, n (dawniej: 185 j, k, l, m, n) Leśnictwa Podlesie Nadleśnictwa Katowice o powierzchni ok. 8,9 ha. W wyniku działalności KWK ,,Murcki - Staszic" Ruch Boże Dary teren utracił swoje wartości użytkowe poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych. Z uwagi na możliwość, iż na przedmiotowym terenie mogą znajdować się niewybuchy z czasów II wojny światowej, przed przystąpieniem do prac rekultywacyjnych koniecznym jest przeprowadzenie badań saperskich.

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1) Kompleksową naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego na terenie Leśnictwa Podlesie w oddziale leśnym 427 k, l, m, n (dawny oddział 185 j, k, l, m, n ) poprzez wykonanie rekultywacji, zgodnie z:
- dokumentacją projektowo - kosztorysową naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego KWK ,,Boże Dary" w oddziale leśnym 185 j, k, l, m, n Leśnictwa Podlesie obręb Murcki, Nadleśnictwa Katwoice dla SRK S.A. Oddział KWK ,,Boże Dary" wykonanej przez PPUH ,,Drobas II" Jacek Siwarski,

CPV: 45112330-7

Dokument nr: 2022/BZP 00145778, ZP-KCL-0010/22

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.srk.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://efo.coig.biz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: JavaScript:Internet Explorer wersja 10
lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50
(bezwsparciadlawersjibeta),zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) - zgodnie
zzaleceniamizestronydostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana
dopoprawnegowyświetlania1366x786.Pozostałe wymagania techniczne:1) dostęp do sieci
Internet,komputer klasyPC komputerklasy PCzjednym znastępujących systemów systemów operacyjnych:Windows 7,Windows
8,Windows 10 (bez wsparciadla Windows XP, Vista
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu (41-914)
przy Ul. Strzelców Bytomskich 207 nr tel. (32) 432 1005;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń jest Pan Andrzej Maj tel. 432 1133 email
iod@srk.com.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-25 08:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej działającej pod adresem: https://efo.coig.biz poprzez ElektronicznyFormularz Ofertowy

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-KCL-0010/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Rekultywacja w kierunku leśnym w oddziale leśnym 427 k, l, m, n Leśnictwa Podlesie obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice".

2. Lokalizacja i opis stanu istniejącego:
Obszar objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w miejscowości Tychy
w rejonie ulicy Katowickiej i obejmuje oddział leśny 427 k, l, m, n (dawniej: 185 j, k, l, m, n) Leśnictwa Podlesie Nadleśnictwa Katowice o powierzchni ok. 8,9 ha. W wyniku działalności KWK ,,Murcki - Staszic" Ruch Boże Dary teren utracił swoje wartości użytkowe poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych. Z uwagi na możliwość, iż na przedmiotowym terenie mogą znajdować się niewybuchy z czasów II wojny światowej, przed przystąpieniem do prac rekultywacyjnych koniecznym jest przeprowadzenie badań saperskich.

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1) Kompleksową naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego na terenie Leśnictwa Podlesie w oddziale leśnym 427 k, l, m, n (dawny oddział 185 j, k, l, m, n ) poprzez wykonanie rekultywacji, zgodnie z:
- dokumentacją projektowo - kosztorysową naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego KWK ,,Boże Dary" w oddziale leśnym 185 j, k, l, m, n Leśnictwa Podlesie obręb Murcki, Nadleśnictwa Katwoice dla SRK S.A. Oddział KWK ,,Boże Dary" wykonanej przez PPUH ,,Drobas II" Jacek Siwarski,
- Decyzją Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16.08.2018r. o znaku IKO.6124.2.2017.UP
- przedmiarem robót,
- opisem przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112330-7 - Rekultywacja terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wykaże się wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże się:
1. dysponowaniem następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi:
? zaświadczenie o odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, w zakresie uprawniającym do zajmowania stanowisk związanych z dostępem do materiałów wybuchowych innych niż samodzielne stanowiska, w tym stanowiska nadzoru, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - minimum 1 osoba pełniąca funkcję sapera;
? zaświadczenie o odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, w zakresie uprawniającym do zajmowania stanowisk związanych z dostępem do materiałów wybuchowych innych niż samodzielne stanowiska, w tym stanowiska nadzoru, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - minimum 1 osoba pełniąca nadzór nad prowadzonymi robotami związanymi z oczyszczaniem terenu z niewybuchów;
? uprawnienia geodezyjne w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - minimum 1 osoba,
? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów prawa, i która legitymuje się aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego. Osoba ta powinna być stale obecna na placu robót - minimum 1 osoba,
? wykształcenie leśne i co najmniej pięcioletni staż - nadzór przy nasadzeniach, zabiegach pielęgnacyjnych i ochronnych - minimum 1 osoba

2. należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedną robotą budowlaną w ramach jednej lub kilku umów polegająca na wykonaniu robót rekultywacyjnych prowadzonych na terenach Lasów Państwowych w szczególności związanych
z formowaniem powierzchni terenu i nasadzeniem drzew wraz z zabiegami pielęgnacyjnym o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego;
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wzór Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego;
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wzór Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; W przypadku gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych Zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór Załącznik nr 3 do SWZ;
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór Załącznik nr 4 do SWZ;
4) Oświadczenie Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór Załącznik nr 5 do SWZ;
5) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące ilości zatrudnionych pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia objętych zamówieniem z minimalnym wynagrodzeniem albo na minimalnej stawce godzinowej oraz wysokości odprowadzanych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego - wzór Załącznik nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy o udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia zawarte w Formularzu Ofertowym.
2) Oświadczenie o ochronie środowiska - wzór Załącznik nr 7 do Formularza Ofertowego.
3) Oświadczenie Wykonawcy o zastosowaniu materiałów równoważnych do wskazanych w projekcie - wzór Załącznik nr 8 do Formularza Ofertowego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Postanowień pkt 5.2. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek
dowodowy służy wyłącznie potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
10. PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą Oświadczenia Podwykonawcy o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - wzór Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego. Zamawiający żąda także wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw Podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert - wzór Załącznik nr 5 do Formularza Ofertowego. (Jeżeli Wykonawca nie dołączy ww. dokumentów Zamawiający uzna, że Wykonawca na dzień składania oferty nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia Podwykonawcom).
4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca składa oświadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące Podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy przed przystąpieniem Podwykonawcy do realizacji zamówienia - wzór Załącznik Nr 4 do Formularza Ofertowego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak
6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/
6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
Zgodnie z pkt 24 SWZ
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 60 000,00 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6) W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w dokumencie wadium wprost wymienieni zostali wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta jest zabezpieczana gwarancją bankową lub gwarancją ubezpieczeniową lub poręczeniem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych Projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-23

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.