Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie ekspertyzy technicznej

Przedmiot:

Opracowanie ekspertyzy technicznej

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu
Kolegialna 4
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel.(62) 600 60 17
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12233,Opracowanie-ekspertyzy-technicznej-zgodnie-z-zaleceniami-przegladu-5-cio-letnieg.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(62) 600 60 17
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia
oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Opracowanie ekspertyzy technicznej zgodnie z zaleceniami przeglądu 5-cio letniego oraz projektu
robót remontowych wraz z kosztorysem dla Zbiornika Wodnego Gołuchów - ZZ Kalisz"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 2 - OPZ

Dokument nr: PO.ZPU.2.2811.5.2022.MG

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2022 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez
otwarcie za pomocą Platformy.

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 12.05.2022 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej.
Za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 24.06.2022r.

Wymagania:
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np.
posiadanie koncesji, zezwolenia :
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje mogącą wykonywać
samodzielną funkcję techniczną w budownictwie związaną ze sprawowaniem kontroli technicznej utrzymania
obiektów budowlanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego, w odpowiedniej specjalności
z udziałem osoby posiadającej kwalifikacje w zawodzie geolog do wykonywania prac geologicznych kategorii
VI (posadawianie obiektów budowlanych budownictwa wodnego, zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.).
(Proszę o przedstawienie odpowiednich dokumentów poświadczających ww. uprawnienia )
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego: Załącznik nr 4 - Wzór umowy
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia
(jeżeli wymagane): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego ,,Zapytania ofertowego".
- Cena wskazana w Formularzu oferty musi być tożsama z ceną wskazaną w wierszu ,,Razem Brutto"
Formularza cenowego, sporządzonego na podstawie Załącznika nr 3 do niniejszego ,,Zapytania
ofertowego".
- Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu ofertowy, która winna wynikać z kosztorysu
ofertowego, który stanowi załącznik do oferty.
- Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wymagania określone w OPZ oraz załącznikach do
niego.
- Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w ,,formularzu
cenowym", który stanowić będzie załącznik do oferty, według następujących zasad:
a. wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami oraz wartość pozycji
z narzutami (netto),
b. cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować wszystkie
koszty realizacji poszczególnych prac zgodnie z dokumentacją techniczną I sztuką
budowlaną.
Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego netto
powiększona o podatek od towarów i usług - VAT, wyrażona w złotych polskich w sposób
jednoznaczny.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca powinien przesłać
za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej pod adresem:
http://www.przetargi.wodv.gov.pl/ (dalej Platforma). Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne
i nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
2) Celem złożenia oferty wraz z załącznikami Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział
w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje
oraz załącza wymagane pliki.
3) Szczegółowy opis złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawcy, dostępna na Platformie.
4) Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. Jeśli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów, wymaga się
złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz ewentualne
pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę należy załączyć jako skan do oferty.
6) Wszystkie miejsca, na których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 60 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2) Oferta oraz dokumenty z nią związane powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
4) Zamawiający zawiadomi biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty.
5) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wcześniejszej wizji lokalnej w terenie oraz
zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Uwagi:
4. Kryteria wyboru ofert: 100% cena

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
Magdalena Bartczak
e-mail: nw-pleszew@wody.gov.pl, tel. 62/ 600-60-44
Magdalena Galik
e-mail: magdalena.galik@wody.gov.pl, tel. 62/ 600-60-17

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.