Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5442z ostatnich 7 dni
21866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Przedmiot:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie
Wierzba 7
12-220 Ruciane-Nida
powiat: piski
Tel. 87 423 16 17
zp@wierzba.pan.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ruciane-Nida
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 87 423 16 17
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen dla usługi pn. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie". - z możliwością udzielenia zamówienia
2. Przedmiot zamówienia - usługi.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie".
Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: ZP-22

Specyfikacja:
13) Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w celu oględzin obiektu, po uprzednim telefonicznym kontakcie z PAN DPT w Wierzbie, p. Henryk Jabłoński - tel. (87) 423-16-17.

Składanie ofert:
Ofertę cenową zawierającą cenę ofertową na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w zapytaniu ofertowym prosimy składać do dnia 12.05.2022r. elektronicznie.
Oferta powinna być podpisana podpisem zwykłym (skan pdf) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy na adres e-mail: zp@wierzba.pan.pl - w terminie do dnia 12.05.2022 r. do godz. 12.00 (liczy się data i godz. wpływu do Zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania usługi: do dnia 30.06.2022 r..

Wymagania:
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami dla każdej części zamówienia:
Cena - waga 100 %
6. Zamawiający zastrzega, że jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia.
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania rynku w oparciu o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania wyboru oferty i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert.
2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upłynięcia terminu nadsyłania ofert).
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych wyjaśnień do ofert oraz do wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców, tj.:
1. oczywistych omyłek pisarskich;
2. oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5) W przypadku gdy w formularzu ofertowym Wykonawca poda różne ceny ofertowe liczbą i słownie, Zamawiający przyjmie, że cenę ofertową stanowi niższa z podanych cen.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Z tytułu odstąpienia Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani roszczenie, w szczególności z tytułu przygotowania oferty.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w zakresie postanowień umowy, w tym ceny ofertowej.
8) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. Umowa będzie zawierała postanowienia o karach umownych i odstąpieniu od umowy.
9) Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) - Oferty przekazane Zamawiającemu w innej walucie niż w PLN nie będą rozpatrywane.
10) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu zamówienia w ramach części na którą Wykonawca składa ofertę opisanej w niniejszym zapytaniu.
11) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
14) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000,- PLN na tej podstawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
15) Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
8. Sposób przygotowania i złożenia oferty.
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
2) Oferta musi zostać podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Uwagi:
11. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy: iod@pan.pl.
3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO
4) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.
6) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kontakt:
10. Osoba upoważniona do kontaktów:
Henryk Jabłoński, nr tel. (87) 423-16-17, e-mail: zp@wierzba.pan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.