Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel. 77 40 92 110
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 40 92 110
Termin składania ofert: 2022-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:
Strefa zacienienia przy Ul. Korfantego w Głuchołazach"
Cel zamówienia:
Zapytanie ofertowe na realizację zadania obejmującego wykonanie robót budowalnych dla zadania pod nazwą: ,,Strefa zacienienia przy Ul. Korfantego w Głuchołazach" -;(teren przy Ul. Korfantego w Głuchołazach)
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowalnych dla zadania pod nazwą: ,,Strefa zacienienia przy Ul. Korfantego w Głuchołazach"
Na załączonej do zapytania dokumentacji projektowej pod nazwą: ,,Zagospodarowanie Placu przy Ul. Korfantego w Głuchołazach ,,,zakres planowanej inwestycji.

Do Wykonawcy należy wykonanie robót budowalnych polegających na wykonaniu:

- rozebranie istniejącej kostki pod nasadzenie Platana Klonolistnego (okrąg o promieniu około 1,2m)

- przewiezienie kostki z rozbiórki na odległość do 1km,

-wybranie podbudowy wraz z przewiezieniem na odległość do 1km,

- wykonanie studni betonowej pełnej o wymiarach około 60x60x70cm wraz z pokrywą.

- nawiezienie humusu wraz z rozplantowaniem pod nasadzenie drzewa,

- nasadzeniu drzewa ,, Platan Klonolistny 400-550 cm wysokość, obwód pnia 25-35 cm

-ułożenie geowłókniny oraz nasypanie kory -gr 5cm

- ponowne ułożenie kostki z rozbiórki (jako obrzeże na zaprawie cementowej okrąg o promieniu około 1,2m )
Uwaga:

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 32 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. O odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.z 2020r. Poz. 1219).
Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy w przedmiocie zamówienia należy:

organizacja i utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;
koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy);
prowadzenie robót w sposób bezpieczny;
uporządkowanie miejsc wykonywania prac po zakończeniu robót.
uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji wymaganymi przepisami prawa (np. zajęcie pasa drogowego.-jeżeli dotyczy).

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - instalacyjnych oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały, sprzęt powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo, certyfikat zgodności. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi
1.Orientacyjny zakres robót.jpeg
klauzula-informacyjna.doc
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowo-cenowy.docx

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, Ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
lub
2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do godz. 10:00 do dnia 10.05.2022r.

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacja realizacji zadania:
m. Głuchołazy , ul Korfantego.

Wymagania:
Warunki postępowania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%.
Warunki gwarancji: 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
Pożądany termin realizacji zamówienia: do 6 czerwca 2022r.
Istotne warunki umowy lub wzór umowy:

1) wynagrodzenie ryczałtowe,

2) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót;
koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.;
koszty dozoru budowy;
inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga!

Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Uwagi:
Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15 w zakresie postępowania na zadanie pn. : ,,Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach""

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Mariusz Kujawski tel. 77 40 92 110

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.