Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
powiat: Warszawa
pbaranowski@muzeum-wilanow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi w zakresie zadania, polegającego remoncie i przebudowie Domku Ogrodnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz remoncie i przebudowie ogrodzenia (muru) wraz z infrastrukturą techniczną w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi w zakresie zadania, polegającego na remoncie i przebudowie Domku Ogrodnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz remoncie i przebudowie ogrodzenia (muru) wraz z infrastrukturą techniczną w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. zgodnie z projektem - ,,REMONT I PRZEBUDOWA DOMKU OGRODNIKA WRAZ Z INFRASTUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ REMONT I PRZEBUDOWA OGRODZENIA (MURU) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE".
1.A Określenie obszaru działania przedmiotu zamówienia.
Planowane prace będą obejmowały między innymi:
Budynek Domku Ogrodnika:
1) wykonanie izolacji przeciw wilgotnościowej poziomej (iniekcja) i pionowej ścian fundamentowych wraz z dociepleniem
2) wykonanie tynków renowacyjnych w strefie cokołowej
3) wykonanie tynków magazynujących sole na ścianach wewnętrznych kond. -1 28
4) wzmocnienie konstrukcji ściany przy pomocy prętów wklejanych
5) renowacja tynków i detalu architektonicznego na elewacjach
6) przebudowa kominów z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych
7) wzmocnienie istniejącej więźby dachowej nad częścią parterową budynku
8) wymiana więźby dachowej nad częścią dwukondygnacyjną
9) wymiana poszycia dachu wraz z deskowaniem
10) wykonanie instalacji odgromowej
11) wykonanie obróbek elementów odwodnienia oraz obróbek blacharskich dachu, montaż elementów komunikacji dachowej
12) wykonanie obróbek blacharskich otworów okiennych
13) wykonanie termoizolacji stropu ostatniej kondygnacji
14) konserwacja i restauracja drewnianego ganku
15) renowacja drewnianej stolarki drzwiowej zewnętrznej
16) odtworzenie opaski wokół budynku
Ogrodzenie murowane:
17) usunięcie istniejących tynków wtórnych oraz dachówek ceramicznych
18) wykonanie izolacji poziomej (iniekcja)
19) zabezpieczenie przeciwwodne korony muru
20) uzupełnienie ubytków, naprawa i reprofilacja ceglanego podłoża konstrukcyjnego
21) renowacja tynków elementów murowych istniejącego ogrodzenia
22) remont opaski odwadniającej wzdłuż ogrodzenia
23) rozebranie fragmentu muru w miejscu projektowanego zjazdu i bramy
24) wykonanie konstrukcji nośnej dla bramy i instalacja bramy przemysłowej przesuwnej
25) wykonanie instalacja elektrotechniczna i teletechniczne bramy
26) wykonanie tynków renowacyjnych i warstw barwnych (kolorystyka wg kolorystyki Domku Ogrodnika)
27) wykonanie zjazdu
28) wymiana opaski odwadniającej wzdłuż muru od strony wewnętrznej
29) remont opaski odwadniającej od strony ulicy
30) Prace dodatkowe (nie objęte projektem)
30.1.usunięcie części tyków w wybranych pomieszczeniach we wnętrzu
30.2 wykonanie dezynfekcji wskazanych pomieszczeń
30.3 położenie nowych tynków w raz z malowaniem tych pomieszczeń
1.B Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Wykonawcę robót budowlanych w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, w szczególności:
Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2022
a) Wykonywanie Nadzoru Inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi wszystkich branż, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa;
b) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymogami Zamawiającego, tak aby zapewnić należyty przebieg realizacji zadania;
c) Koordynacja i nadzór Inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności;
d) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych oraz Zamawiającego, tak aby nie następowały opóźnienia w realizacji zadania;
e) Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową i zawodową;
f) Zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia, zapoznanie się z obiektem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich specjalizacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;
g) Stworzenie wzorów dokumentów m.in. karty nadzoru, listy obecności inspektorów nadzoru na budowie, wzorów raportów, karty materiałowej, notatki z narady koordynacyjnej oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji zadania, w konsultacji z Zamawiającym w terminie do przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych;
h) Sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Koordynatora Inspektorów w każdym tygodniu realizacji zadania.
i) W razie potrzeby, stawianie się niezwłocznie tj. w ciągu maksymalnie 24 godzin na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych, na placu budowy;
j) Organizacja i prowadzenie przez Koordynatora Inspektorów narad koordynacyjnych nie rzadziej niż raz w tygodniu, z udziałem Wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego oraz niezbędnych osób trzecich, w tym sporządzanie z nich protokołów z narad (w terminie 2 dni) i przekazywane do akceptacji uczestników narad. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron, kopie protokołów przekazywane są wszystkim uczestnikom narad;
k) Uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Kierownikowi budowy terenu budowy;
l) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych zapewnienia w należyty sposób ochrony terenu budowy, a w tym znajdującego się w jego zakresie mienia Zamawiającego;
m) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca robót budowlanych;
n) Kontrola zgodności i jakości robót budowlanych, wbudowywanych materiałów, wyrobów i instalowanych urządzeń, z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektowo-wykonawczą, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zwłaszcza ze względu na zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych do stosowania materiałów, wyrobów, urządzeń i konstrukcji oraz kontrola sposobu składowania tych materiałów, wyrobów, urządzeń i konstrukcji;
w) Sprawdzanie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminach ustalonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych;
x) Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji zadania;
y) Udział w próbach i testach instalacji oraz w odbiorach technicznych robót przy realizacji zadania;
z) Kontrola zgodności przebiegu robót i usług z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania;
aa) Weryfikacja zgodności z wymaganiami, dotyczącymi wprowadzania podwykonawców i dalszych podwykonawców przez Wykonawcą robót budowlanych, wskazanymi w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od przekazania wniosku o wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2022
bb) Niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez niezaakceptowanych podwykonawców - niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego informacji o zaistniałej sytuacji;
cc) Bieżąca kontrola z postępu robót i informowanie Zamawiającego o ewentualnych trudnościach w realizacji;
dd) Bieżące zapoznawanie się z dziennikiem budowy i dokonywanie regularnych wpisów w dzienniku budowy oraz potwierdzanie swojej obecności na ,,Liście obecności Inspektorów" stosownym wpisem;
ee) Sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań i innych), dotyczących dostarczanych materiałów budowlanych, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
ff) Zatwierdzanie przedkładanych próbek wszelkich materiałów i urządzeń dostarczonych zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych;
gg) W porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót i usług, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców;
hh) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych, placu budowy oraz przyległego terenu do zaplecza budowy;
ii) W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania usług i robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót i usług w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru inwestorskiego zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczególności dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów budowlanych oraz urządzeń technicznych; Inspektor nadzoru inwestorskiego podjęte decyzje wpisuje do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót budowlanych oraz Nadzór autorski;
jj) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;
kk) W razie konieczności wykonania usług i robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru inwestorskiego spisuje, przy udziale Zamawiającego, Kierownika budowy i przedstawiciela Nadzoru autorskiego /jeśli dotyczy/, protokół konieczności;
ll) W razie konieczności, wstrzymuje roboty prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych i niezwłocznie pisemnie zawiadamia Zamawiającego o tym fakcie;
Rozliczanie robót i usług wykonanych w ramach Umowy w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek przyczyny;
mm) Inspektor nadzoru inwestorskiego opracowuje opinie dotyczące wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskuje o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych z określeniem utraty wartości robót, usług i kwoty obniżonego wynagrodzenia za te roboty i usługi;
nn) Czynny udział w przeprowadzaniu i nadzorowaniu prób i sprawdzeń;
oo) W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzenie analizy sytuacji i doradzenie Zamawiającemu sposobu rozwiązania problemu poprzez pisemne zaopiniowanie planu działania przedstawionego na taką okoliczność przez Wykonawcę robót budowlanych;
Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2022
pp) Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcą robót budowlanych;
qq) Pisemne opiniowanie konieczności wykonania usług i robót dodatkowych, usług i robót zamiennych, uwzględniając zapisy Umów z Wykonawcą robót budowlanych; weryfikacja oszacowanej przez Wykonawcę robót budowlanych wartości tych usług i robót; przedłożenie w/w dokumentów Zamawiającemu w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy robót budowlanych kompletu informacji. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć powyższy termin.
rr) Pisemne opiniowanie wystąpienia Wykonawcy robót budowlanych, np. o przedłużenie czasu na ukończenie robót, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia Wykonawcy robót budowlanych;
ss) Nadzorowanie usług i robót dodatkowych, usług i robót zamiennych, potwierdzenie gotowości do ich odbioru, dokonanie odbioru;
tt) Przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowego i ostatecznego zadania, w tym opracowanie protokołów z tych odbiorów, w terminach ustalonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych;
uu) Potwierdzenie w Dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowości do odbioru.
1.C Zarządzanie zadaniem:
a) Składanie miesięcznych raportów o stanie zaawansowania zadania oraz występujących trudnościach w jego realizacji (raportowanie zagrożeń dla terminowego i jakościowego ukończenia prac) z uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej z poszczególnych elementów robót, również z czynności odbiorowych. Raporty miesięczne będą przedkładane w terminie do 7-ego dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy raport. Wzór raportu wymaga akceptacji Zamawiającego;
b) Wykonywanie na wniosek Zamawiającego kontroli spełnienia przez Wykonawcę robót budowlanych obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, wynikającego z umowy o wykonanie usług i robót budowlanych;
c) Inicjowanie wprowadzania zmian do treści umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, przez przygotowywanie propozycji stosownych aneksów do tej umowy, w związku ze zmianami warunków określonych w umowie, zawsze przy uwzględnieniu ograniczeń do dokonywania takich zmian wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.D Rozliczenie prawno-formalne zadania, w tym między innymi:
a) Przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego zadania, w tym opracowanie protokołu odbioru końcowego, powiadomienie wszystkich uczestników procesu zadaniowego o terminie odbioru końcowego zadania oraz dokonanie odbioru końcowego zadania, w tym sprawdzenie opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu;
b) W razie konieczności, na podstawie otrzymanego od Zamawiającego upoważnienia do reprezentowania go w procesie administracyjnym - dokonanie zgłoszenia do właściwych służb i organów i uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych, po zakończeniu zadania i uzyskanie ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - jeżeli są one wymagane;
c) Rozliczenie końcowe zadania;
d) Przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zadania wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym, zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania;
e) Archiwizację korespondencji i dokumentacji wraz z przekazaniem ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu zadania.
Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2022
1.E Obowiązki w trakcie trwania gwarancji i rękojmi za wady, w szczególności:
Wykonawca zamówienia zobowiąże się zapewnić obsługę gwarancyjną i wynikającą z uprawnień wykonywanych w ramach rękojmi na okres 60 miesięcy, liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego wykonania robót budowlanych, w ramach której m.in.:
a) Będzie uczestniczył w przeglądach zadania w okresie gwarancji i rękojmi oraz podczas ostatecznego przeglądu zadania, po upływie terminu gwarancji, określonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.
b) Będzie kontrolował usuwanie ujawnionych wad i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych oraz przekazywał pisemne potwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek.
c) W przypadku wyniknięcia po zakończeniu zadania kwestii spornych dotyczących wykonywanych robót i usług pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi. Szczegółowe obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi za wady zawiera wzór dokumentu Warunki gwarancji załącznik nr 6 do umowy.

CPV: 71247000-1, 71520000-9, 71630000-3

Dokument nr: DI.2402.1.PB.2022

Składanie ofert:
6.1. Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: pbaranowski@muzeum-wilanow.pl
6.2. W tytule maila należy wpisać: ,,Oferta - Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2022"
7. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 12.05.2022 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
a) 30 tygodni od dnia jej zawarcia do czasu zakończenia czynności faktycznych i prawnych będących przedmiotem nadzoru, i rozliczenia końcowego umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
b) Przewidywany termin zakończenia realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 22.12.2022 r. Planowany termin zgłoszenia do odbioru końcowego - nie później niż do dnia 7.12.2022 r.

Wymagania:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są podmiotami rosyjskimi w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji.
Uwaga: Podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji podlega karze pieniężnej do 20 000 000 zł.
4. Opis warunków zamówienia:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
A. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi na łączną kwotę co najmniej 70 000 zł brutto, każda polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami polegającymi na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji budynku wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów, będącego instytucją kultury.
Wyjaśnienia:
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w
Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2022
Biuletynie Zamówień Publicznych.
Rejestr zabytków zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)
Ewidencja zabytków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)
Inwentarz muzealiów zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385).
Instytucja kultury t.j. państwowa i/lub samorządowa instytucja kultury, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 194) wpisanych do rejestru instytucji kultury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012, poz. 189)
B. do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje następujące osoby posiadające następujące wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie (Kluczowy personel):
1) Inspektor Nadzoru - Koordynator Zespołu: - co najmniej 1 osoba: a) posiadająca stosowne uprawnienia i kwalifikacje budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282) oraz Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadający odpowiadające uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa, b) posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Koordynatora Zespołu inspektorów nadzoru nad robotami budowlanymi (minimum 1 usługa/umowa) przy zabytku nieruchomym, wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów. c) spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710.), t.j. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego* oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów będącego instytucją kultury. d) przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) i posiada aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
2) Inspektor Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 1 osoba:
a) posiadająca stosowne uprawnienia i kwalifikacje budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282) oraz Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadający odpowiadające uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa
b) posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi (minimum 2 usługi/umowa) przy zabytku nieruchomym wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów będącego instytucją kultury, c) spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710.), t.j. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego* oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów będącego instytucją kultury.
Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2022
d) przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) i posiada aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
3) Inspektor Nadzoru w branży elektrycznej: - co najmniej 1 osoba:
a) posiadająca stosowne uprawnienia i kwalifikacje budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282) oraz Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadający odpowiadające uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa
b) posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi (minimum 2 usługi/umowy) przy zabytku nieruchomym, wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów będącego instytucją kultury, c) spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710.), t.j. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego* oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów będącego instytucją kultury,
d) przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) i posiada aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
4) Inspektor Nadzoru w branży teletechnicznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych: - co najmniej 1 osoba:
a) posiadająca stosowne uprawnienia i kwalifikacje budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282) oraz Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadający odpowiadające uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa
b) posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi (minimum 2 usługi/umowa) przy zabytku nieruchomym, wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów będącego instytucją kultury, c) spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710.), t.j. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego* oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów będącego instytucją kultury,
d) przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) i posiada aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, tzn. wskazanie jednej osoby na dwa stanowiska, przy czym minimalny skład zespołu powinien wynosić co najmniej 3 osoby. Łączenie stanowisk dotyczy również funkcji Koordynatora Zespołu.
Wyjaśnienia:
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w
Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2022
ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78.).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia przy zabytkach nieruchomych we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rejestr zabytków zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)
Ewidencja zabytków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)
Inwentarz muzealiów zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385).
Za instytucję kultury należy rozumieć państwową i/lub samorządową instytucją kultury, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.jedn. Dz.U. z 2020, poz. 194) wpisanych do rejestru instytucji kultury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012, poz. 189)
Ocena spełniania ww. warunków dokonywana będzie wg formuły: spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofertyPrzy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:
1) Cena brutto za realizację zamówienia (C) 80%
2) Doświadczenie Inspektora Nadzoru - Koordynatora Zespołu (D) 20 %
Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2022
5.2. Sposób oceny ofert
5.2.1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium ,,cena brutto" (C):
a) Sposób obliczenia C:
C=(Cmin/Coferty)x80, gdzie: C oznacza cenę całkowitą, Cmin oznacza cenę najniższą, Coferty oznacza cenę badanej oferty,
b) Łącznie w kryterium ,,Łączna cena brutto" (C) można uzyskać 80 punktów.
5.2.2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium Doświadczenie Inspektora Nadzoru - Koordynatora Zespołu
a) Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium ,,Kluczowy personel - P" na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr A do Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
b) Liczba punktów zostanie przyznana za wskazanie doświadczenia osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w ust. 4 pkt. B ppkt. 1) Zapytania ofertowego.
c) Sposób obliczenia punktów w Kryterium Doświadczenie Inspektora Nadzoru - Koordynatora Zespołu:
liczba usług (umów) polegających na pełnieniu funkcji Koordynatora Zespołu inspektorów nadzoru nad robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów będącego instytucją kultury, liczona jako:
liczba usług (umów) 1 - 0 pkt
liczba usług (umów) od 2 do 3 - 5 pkt
liczba usług (umów) od 4 do 5 - 10 pkt
liczba usług (umów) od 6 do 7 - 15 pkt
liczba usług (umów) 8 i więcej- 20 pkt
Wyjaśnienia:
Rejestr zabytków zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)
Ewidencja zabytków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)
Inwentarz muzealiów zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385).
Instytucja kultury t.j. państwowa i/lub samorządowa instytucja kultury, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 194) wpisanych do rejestru instytucji kultury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012, poz. 189)
d) Łącznie w kryterium ,,Doświadczenie Inspektora Nadzoru - Koordynatora Zespołu" (D) można uzyskać 20 punktów.
e) Uwaga: Jeżeli w kryterium Wykonawca wskaże więcej niż jedną osobę, Zamawiający nie będzie sumował doświadczenia wskazanych osób, Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za doświadczenie tej osoby, która posiada największe doświadczenie spośród wskazanych osób.
Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2022
f) Brak wypełnienia załącznika nr A do formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub nie załączenie jego do Formularza oferty będzie powodować, iż Wykonawca w kryterium Doświadczenie Inspektora Nadzoru - Koordynatora Zespołu uzyska 0 (zero) punktów.
g) Zamawiający zastrzega, iż wzmiankowany załącznik nr A do formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nie podlega uzupełnieniu
5.3. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór:
5.3.1. XX = C +D
gdzie:
XX - to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie,
C - to liczba punktów przyzna dla oferty, w kryterium ,,Cena brutto"
D - to liczba punktów przyzna dla oferty w kryterium ,,Doświadczenie Inspektora Nadzoru - Koordynatora Zespołu"
5.4. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
5.5. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a Wykonawca, który ją złożył, nie podlega wykluczeniu z postępowania.
8. Informacje dodatkowe:
8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
8.2. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
8.3. Do oferty prosimy dołączyć:
8.3.1. wykazu usług (umów) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi (umowy) zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi (umowy) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy - o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
8.3.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
8.3.3. informację na temat przetwarzania danych osobowych o treści określonej w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2022
8.4. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza,
8.5. Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy ze Wykonawcą.
8.6. Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
8.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
8.8. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona w BIP.
8.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych dokumentów. W przypadku niezłożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta podlega odrzuceniu.
8.10. Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach VAT - tzw. ,,biała lista" /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2019 poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1292, 1495 z późn. zm./ (jeśli dotyczy).
8.11. Niewypełnienie obowiązków o których mowa w ust. 10 będzie rozumiane przez Zamawiającego jako uchylanie się przed podpisaniem umowy.

Kontakt:
3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami: Paweł Baranowski, pbaranowski@muzeum-wilanow.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.