Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pomiary piezometrów w stacjach paliw

Przedmiot:

Pomiary piezometrów w stacjach paliw

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A
600-lecia 9
62-540 Kleczew
powiat: koniński
63/247-5335
kopanski.dariusz@zepak.com.pl
https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1345403,803f8bec333b1c0c5237353b00b25ec6.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleczew
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 63/247-5335
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LUZK28_P-051_Pomiary piezometrów w stacjach paliw
Treść zapytania:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie PRZETARG z DOGRYWKĄ.
1) Przedmiot zamówienia:
Pomiary Piezometrów w Stacjach Paliw Kleczew i Police.
informacji technicznych udziela: Zbigniew Lisiak tel. (63)-247-3104
W/w usługa nie jest wykonywana w ruchu zakładu górniczego.
(Jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty.)
2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonanie zgodnie z załączonym projektem umowy (jeśli dotyczy).
b) Warunki gwarancyjne: Oferent poda w treści oferty.
3) Warunki wykonania:
a) Transport na koszt Oferenta (jeśli dotyczy).
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. BADANIE WODY GRUNTOWEJ Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 1 szt. 000000000000090930

Dokument nr: Z1246/56454

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1345403,803f8bec333b1c0c5237353b00b25ec6.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
06- 05- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
12- 05- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
12- 05- 2022 08: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1345403,803f8bec333b1c0c5237353b00b25ec6.html

Miejsce i termin realizacji:
b) Termin realizacji usługi: Oferent poda w treści oferty.

Wymagania:
6) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 06.05.2022r od godz. 12.00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 12.05.2022r do godz. 10.00.
c) Składanie ofert częściowych: nie dotyczy.
d) Składanie ofert równoważnych: nie dotyczy.
e) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
f) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej, nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
g) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
h) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: 12.05.2022r
i) Kryterium wyboru oferty: cena.
j) Oferta musi zawierać:
- nazwę i siedzibę Oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
- proponowane wynagrodzenie netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
- adres mail'owy do prowadzenia korespondencji,
k) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
- Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
- Załączenie w internetowym formularzu dokumentów:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
7) Wadium: bez wadium
8) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Oferenta w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w wykonaniu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za
każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odrzucenia oferty gdy termin wykonania zaproponowany przez Oferenta nie spełnia wymagań Zamawiającego.
f) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
g) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
h) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
i) Częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji, lub - po wspólnym uzgodnieniu:
częściowego wyboru oferty również z jednej pozycji (jeśli dotyczy).
j) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach które przewidują taką możliwość.
k) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta
problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
l) Żądania od Oferenta pisemnego potwierdzenia cen na usługi objęte postępowaniem po zakończeniu aukcji.
m) W przypadku wyboru oferty żądania od Oferenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
10) Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych, lecz przepisów wydanych przez Prezesa PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin
S.A. określających sposób realizacji zakupów.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
c) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed dniem określonym rozpoczęcia zbierania ofert, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia
rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie:
Dariusz Kopański,tel.63247-3509 e-mail Kopanski.Dariusz@zepak.com.pl
d) Usługi mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.
Opracował:
Dariusz Kopański
06.05.2022r
Załączniki:
---------------

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Dariusz Kopański
tel: 63/247-5335
e-mail: kopanski.dariusz@zepak.com.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.