Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnieniu funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście

Przedmiot:

Pełnieniu funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
tel. 032 7550710, fax 032 7550709,
zamowienia@um.raciborz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 032 7550710, fa
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłasza postępowanie pn.:

PEŁNIENIE FUNKCJI OPERATORA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ W 2022 ROKU

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Racibórz w 2022 roku.
Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2018 - 2028, przyjęty uchwałą nr XXXII/458/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 września 2017 r. z późn. zm., skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych zlokalizowanych w Raciborzu, którzy w terminie naboru złożą odpowiednie wnioski i współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (instytucja finansująca). Liczba inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku to 120 modernizacji źródeł ciepła. Ostateczna liczba inwestycji zostanie określona po zakończeniu trwającego naboru ciągłego, który ma na celu uzupełnienie liczby Inwestycji objętych dofinansowaniem. Planowana liczba inwestycji może ulec zwiększeniu do 25%.
Szczegółowe zasady realizacji programu zawarte są w ,,Regulaminie udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych" oraz w umowie/umowach pożyczki, jaką Miasta Racibórz zawrze z jednostką finansującą. Zamawiający wymaga realizacji programu zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. dokumentów. Koszt związany z pracą operatora pokryty zostanie w 100% z budżetu miasta Racibórz.
Operator programu nie może być jednocześnie wykonawcą inwestycji objętych dofinansowaniem.

Szczegółowy zakres zadań Operatora Programu określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do Instrukcji dla oferentów.

Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla oferentów.

CPV: 71313000 - 5, 79421000 - 1

Dokument nr: ZP.271.26.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 maja 2022 r. o godz. 12:00 w pokoju 310.

Składanie ofert:
8. Oferty należy składać: w Referacie Zamówień Publicznych, Ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 - 400 Racibórz, pok. 310.

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 12 maja 2022 r. o godz. 11:30.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: do 10.12.2022 r.

Wymagania:
5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego:

1.1. co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci.

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Instrukcji dla oferentów.

2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (w przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zamawiający sam pozyska powyższy dokument).

3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do Instrukcji dla oferentów.

4. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy) załącznik nr 6 do Instrukcji dla oferentów.

5. Dowody (referencje bądź inne dokumenty) potwierdzające należyte wykonanie usług).

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

Cena - 60 %
Doświadczenie operatora programów ograniczania niskiej emisji - 40 %
Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. 10.06.2022 r.
10. Pozostałe informacje:
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny regulamin Zamawiającego.
Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
9. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
W sprawach proceduralnych - Klaudia Sobiech,
e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl
W sprawach przedmiotu zamówienia - Małgorzata Krawiec,
e-mail: srodowisko@um.raciborz.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.