Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku zaplecza

Przedmiot:

Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku zaplecza

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul.Robotnicza 2a
59-550 Wojcieszów
powiat: złotoryjski
75 75 12 325, w. 6
zgkim@wojcieszow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wojcieszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 75 75 12 325, w. 6
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku
zaplecza na Basenie Miejskim w Wojcieszowie"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.
,,Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku
zaplecza na Basenie Miejskim w Wojcieszowie"
Roboty budowlane związane z realizacją ww. zamówienia:
1. Roboty ziemne i rozbiórkowe.
2. Przebudowa schodów terenowych.
3. Remont mostka.
4. Wykonanie chodnika głównego.
5. Wykonanie chodnika bocznego.
Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy schodów oraz chodnika na Miejskim Basenie
w Wojcieszowie jako dział dokumentacji kompleksowej jest do wglądu u Inwestora.Szczegółowy zakres prac zawierają Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 8 oraz
Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Otwarcie ofert: XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2022 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie, 59-550 Wojcieszów, Ul. Robotnicza 2a.

Składanie ofert:
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 12.05.2022 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie, 59-550 Wojcieszów, Ul. Robotnicza 2a.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 24.06.2022 r.

Wymagania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto, przeprowadzonym na podstawie
zarządzenia Nr 1/2021 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wojcieszowie z dnia 4 lutego 2021 r.
6. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa
7. Dni pracy zakładu:
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto, przeprowadzonym na podstawie
zarządzenia Nr 1/2021 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wojcieszowie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania
o zamówieniach publicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wojcieszowie.
2. Przed przygotowaniem i złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.
3. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywane przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarze robót.
4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające
z przedmiaru robót, sztuki budowlanej w tym inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty
związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny
lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
5. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 36 miesięcy,
licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem gwarancji.
3. Wymogi formalne:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4) Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną (e-mail),
5) Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych,
6) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
8) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Wiedza i doświadczenie
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie
lub remoncie chodnika o wartości nie mniejszej niż 30 tys. zł, z podaniem jej rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana
została wykonana należycie.
Zamawiający oceni spełnianie opisanych warunków na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI Ogłoszenia o zamówieniu metodą
spełnia/nie spełnia.
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, winien udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tychpodmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5) Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty winno bezspornie
i jednoznacznie wynikać w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu:
5.1.) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
5.2.) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
5.3.) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.4.) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt 1.
5.5.) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.6.) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
5.7.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.8.) Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 oraz częściowo wykonawcę określonego w art. 24 ust. 5 ustawy, tj.
wykonawcę:
5.8.1.) W stosunku do którego otwarto likwidację, lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
W niniejszym postępowaniu Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.1) Do oferty każdy Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje zawarte
w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o
których mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia;
3) Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu składa oświadczenia o których mowa w pkt 1;
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa w ust.1 dotyczące
tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa
w pkt 1;
5) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7) Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących: kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz
zdolności technicznej lub zawodowej, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda
złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
8) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaćtych dokumentów - inne dokumenty, z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
o zamówieniu;
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
9) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia;
10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z wykorzystaniem wzoru -
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu;
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
11) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11) składa dokument potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składa ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem;
12) Uwagi dotyczące składanych dokumentów:
12.1) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 1), oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
12.2.) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę;
12.3.) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty;
12.4.) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości;
12.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;12.6.) Wykonawcy składający ofertę wspólnie, (dotyczy m.in. konsorcjum), zobowiązani są, poza
dokumentami wymienionymi wyżej, do złożenia dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie
oryginału łub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo.
12.7.) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców, składających ofertę wspólnie
zostanie wybrana, zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, wymagać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Inne dokumenty:
1) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
2) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy dołączyć
dokument ustanawiający przez wykonawców wspólnego pełnomocnika,
3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na zasoby innego podmiotu, oświadczenie tego
podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego
zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału,
4) kosztorys ofertowy (jako dokument pomocniczy).
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni (trzydzieści dni). Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania oferty.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu
ofert z powodu braku specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w pkt VI Ogłoszenia o zamówienie, z tym, że uważa się za złożenie
ich w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona w formie pisemnej.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie na adres korespondencji:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie, ul. Robotnicza 2a,
59-550 Wojcieszów, e-mail: zgkim @wojcieszow.pl lub bezpośrednio w siedzibie Zakładu
w godzinach pracy:
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.004. Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa to na
bieg terminu wykonania zamówienia o którym mowa w pkt. IV.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił ogłoszenie o zamówieniu..
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej (na komputerze, maszynie do
pisania, lub pismem odręcznym).
2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego
załącznikami zamieszczonymi w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Odpowiedzi powinny być udzielane na wszystkie pytania zawarte w w/w załącznikach, jeżeli
zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, jeżeli pytanie zawarte w załączniku nie
dotyczy Wykonawcy, należy wpisać ,,nie dotyczy".
4. Każda zapisana strona oferty oraz wszystkie załączniki i oświadczenia muszą być podpisane,
a wszelkie dokumenty bądź kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym podpisem przez osoby
wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające
pełnomocnictwo.
5. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentowania wykonawcy
nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby wykonawca
dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
6. Wymaga się, aby wszystkie strony były ponumerowane i parafowane.
7. Wymaga się, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
8. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą: ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".
9. Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło
to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty
przez osoby nieupoważnione.
10. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów
publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące
Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, żedany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie
zobowiązany do jego przedłożenia.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
12. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej zamkniętej trwale opatrzonej dopiskiem:
OFERTA NA:
,,Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku
zaplecza na Basenie Miejskim w Wojcieszowie"
i wewnętrznej, na której umieszcza się nazwę i adres Wykonawcy.
13. Jeżeli Wykonawca zamierza wycofać ofertę, która wcześniej została złożona, to składa
oświadczenie o wycofaniu swojej oferty w kopercie z naniesionym napisem "Wycofanie" oferty na
przetarg nieograniczony - OFERTA NA:
,,Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku
zaplecza na Basenie Miejskim w Wojcieszowie"
14. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmian w ofercie, która została wcześniej złożona to
składa nową (poprawioną) ofertę w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: ,,Zmiana oferty
przetargowej na przetarg nieograniczony - OFERTA NA:
,,Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku
zaplecza na Basenie Miejskim w Wojcieszowie"
15. Prawidłowo przygotowana oferta musi zawierać:
15.1.Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY łącznie z wymienionymi tam, przynależnymi do
niego załącznikami:
? załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
? załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
? załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
? załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych,
? załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej
? załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ryczałtowa dla danej części zamówienia podana w ofercie jest ceną ryczałtową i zawiera
wszystkie koszty związane z realizacją zadania ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia określony został we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z Ogłoszenia o zamówieniu oraz przedmiarów robót jak również w niej nie ujęte, a bez
których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich
robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z powstawaniem odpadów na budowie
i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.5. Zamawiający podczas oceny ofert poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
6. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (tj.
z podatkiem VAT).
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) usługi, towaru których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
1. cena brutto przedmiotu zamówienia - 100%= 100 pkt
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe
proporcjonalnie mniej, według wzoru:
cena najniższa brutto
Cena
= -----------------------------------
x 100 pkt
cena badanej oferty brutto
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówienie oraz została oceniona jako najkorzystniejsza
czyli uzyskała najwyższą ilość punktów w określonych wyżej kryteriach.
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
4. Podana w ofercie cena winna obejmować koszty bezpośrednie robocizny, zakupu materiałów,
pracy sprzętu i transportu, oraz koszty pośrednie zysku oraz wszystkie inne, które należy ponieść
w celu realizacji zamówienia.
5. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie lub uzyskania równej ilości punktów,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium
cenowego (ceny ofertowej).
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
XIV. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY
W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1.1. zostanie zawarta w formie pisemnej,
1.2. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej,
1.3. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,
1.4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
1.5. zostanie zawarta na okres wskazany w Ogłoszeniu o zamówienie.
1.6. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności poniżej:
2.1. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj.:
2.1.1. w przypadku zmiany warunków wykonania umowy będącej konsekwencją wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich
wprowadzenia:
a) wystąpienie warunków pogodowych i klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia
wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
b) brak możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikająca z obiektywnych,
nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności,
c) zmiana osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie
mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy
przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje
i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w pkt V Ogłoszenia o zamówienie,
d) konieczność wprowadzenia istotnych zmian w opracowanej dokumentacji projektowej,
dokonywanych na wniosek Zamawiającego lub zgłaszanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych
przez Zamawiającego,
e) wystąpieniem niekorzystnych warunków geologicznych, których nie można było przewidzieć
przed zawarciem umowy,
f) konieczności wstrzymania prac ze względu na znaleziska archeologiczne) wystąpi konieczność
wykonania prac wynikających z zaleceń uprawnionych organów nadzoru, np. nadzoru budowlanego,
g) wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
h) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych objętych odrębną umową lub robót
zamiennych.2.1.2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ppkt 2.1.1. termin wykonania
umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania
przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na
usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie
czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.
2.1.3. Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 2.1.1.
konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną
stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2.1.4. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do
obowiązującego stanu prawnego.
2.2. Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego;
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
2.3. Konieczność wprowadzenia zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
XV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę tzw. kluczowych
części zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
Podwykonawcom, z zastrzeżeniami i warunkami wskazanymi poniżej.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców.
Powierzenie Podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
jakichkolwiek obowiązków przewidzianych umową lub przepisami prawa. W razie wykonywania
przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie wskazanego przez
Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy.
4. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom musi przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (a także jej
zmiany) zawierający szczegółowy zakres robót, który powierzy podwykonawcom, w celu
wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na jej zawarcie.
5. Podwykonawca może rozpocząć prace nie wcześniej niż przed dniem podpisania umowy
z Wykonawcą i uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w pkt 4.
6. Wykonawca nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy
na plac budowy ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.
7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, wnosi zastrzeżenia do przedłożonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzeżenia dotyczyć mogą jedynie niezgodności projektu umowy z wymogami
określonymi w ust. 10.8. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany.
9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie
przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu:
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30
dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, zaś sama wysokość wynagrodzenia
podwykonawcy nie może być wyższa aniżeli wynikająca z niniejszej umowy dla wykonawcy;
b) termin realizacji zakresu robót przekazanych do realizacji podwykonawcy nie może być dłuższy od
terminu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego;
c) zakres robót i sposób ich wykonania oraz warunki gwarancji winny być tożsame z umową na realizację
zamówienia publicznego;
d) określenie kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji umowy;
e) określenie obowiązku częściowych płatności na rzecz podwykonawcy zgodnie z płatnościami
częściowymi określonymi w umowie o realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.
10. W przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach danego
zamówienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
z podwykonawcą ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiązek powyższy nie
dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i dostawy w ramach danego
zamówienia na roboty budowlane, których wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego i nie większa jednak niż 50.000 zł.
11. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są zgodne
z zasadami określonymi dla umów zawieranych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.
12. Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji
podwykonawcy:
a) warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia jest przedłożenie przez
Wykonawcę dokumentu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.
b) w przypadku nie wykazania dokonania płatności należnej podwykonawcy Zamawiający uprawniony
będzie do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia w części równej sumie niedokonanych wypłat
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.
c) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę, z zastrzeżeniem lit. d). Bezpośrednia
płatność na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia wykazania zasadności takiej płatności.
d) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiający uprawniony
będzie do odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy względnie do złożenia do
depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.
e) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Szczegółowy tryb regulujący bezpośrednią
płatność na rzecz podwykonawcy określa art. 143c ust. od 1 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Wysokość kar umownych, z tytułu:
a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi
każdorazowo 1.000,00 zł,
b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wynosi 0,5 % wartości każdorazowej nieterminowej zapłaty za każdy dzień
opóźnienia,
c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 100 zł za każdy dzień nieprzedłożenia projektu
umowy o podwykonawstwo, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji
o wykonywaniu prac przez podwykonawcę;
d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, wynosi 100 zł za każdy dzień opóźnienia,e) wykonywania prac przez podwykonawcę bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi
100,00 zł za każdy dzień, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji
o wykonywaniu prac przez podwykonawcę;
f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 100 zł za każdy
dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do
dokonania wskazanej zmiany,
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niż określony w pkt f) wynosi
100 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego
w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany.
14. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy wystąpiła
konieczność wielokrotnego (nie mniej niż trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy
przekroczyła sumę 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XVI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ W WALUTACH OBCYCH
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, winien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez
niego wyznaczonym.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.
XVIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU
WYKONAWCÓW W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU
XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Uwagi:
6. Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wojcieszowie z siedzibą w Wojcieszowie przy ul. Robotniczej 2a. Z administratorem można się
skontaktować poprzez adres e-mail: zgkim@wojcieszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez email: iod@wojcieszow.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na
podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji
postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem,
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie
przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby ton
w celu realizacji postanowień umownych,
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w trakcie realizacji postanowień umownych oraz
przechowywane przez okres 5 lat (dokumentacja zamówień publicznych) lub 10 lat (umowy zawarte
w wyniku prowadzonego postępowania), w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na
administratora,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie
skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

Kontakt:
6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Tomasz Kaniewski - tel. 75 75 12 325 w. 6, e-mail: komunalnyzgkim@wojcieszow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.