Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

Przedmiot:

Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel.: 58 30 77 736
agnieszka.banaszewska@gdansk.uw.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 58 30 77 736
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszam do składania ofert na: sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Główczyce w zakresie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Główczyce w zakresie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin wraz z załącznikami w formie tekstu i rysunku ujednoliconego, na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz danych pozyskanych przez Wykonawcę z ogólnodostępnych baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego oraz od właściwych organów geologicznych.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz innymi właściwymi przepisami odrębnymi, uwzględniając fakt, że do trybu wprowadzania do Studium granic złóż kopalin i wydania zarządzenia zastępczego mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie art. 67c, ust. 5 pkt. 2, dotyczącego opracowania danych przestrzennych.
III. Szczegółowy zakres opracowania
Projekt studium powinien składać się z:
1) treści studium w formie ujednoliconej (osobny załącznik dotyczący udokumentowanych złóż kopalin występujących na terenie gminy), zawierającej między innymi opis złóż, lokalizacje złóż, rodzaj kopaliny, numery daty i znaki decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub inne znamiona dokumentu dokumentującego daną kopalinę,
2) rysunku studium w formie ujednoliconej, tzn. z odpowiednim wyróżnieniem zmian, w skali odpowiadającej skali załącznika obowiązującego studium, z uwzględnieniem regulacji określonych obowiązującymi przepisami,
3) w miarę potrzeb rysunku obejmującego wprowadzone zmiany w powiększonej skali, tzn. pozwalającej na wyraźny odczyt konturów obszarów objętych zmianą,
4) opracowania danych przestrzennych.
Opracowanie projektu zmiany studium należy sporządzić w oparciu o obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Główczyce oraz dane dotyczące udokumentowanych złóż kopalin, występujących na terenie gminy Główczyce, pozyskane przez Wykonawcę, od gminy, właściwych organów geologicznych oraz
z ogólnodostępnych baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego.
Wykonawca przyjmuje na siebie zakup lub pozyskanie map topograficznych
(z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oraz innych materiałów
i dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym na adres e-mail agnieszka.banaszewska@gdansk.uw.gov.pl w terminie do 13.05.2022 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zamówienia.
Termin wykonania może ulec zmianie w przypadku:
4) zmiany aktów prawnych mających zastosowanie do przedmiotu umowy,
5) udokumentowanych opóźnień w uzyskaniu materiałów źródłowych,
6) innego opóźnienia nie wynikającego z winy Wykonawcy.

Wymagania:
IV. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia
Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. opracowanie:
na płycie CD/DVD zawierającej załączniki graficzne - nieprzekraczające 28MB
w formacie .pdf (do odczytu i wydruku) oraz częścią tekstową studium w formacie .doc - nieprzekraczającą 28MB.
V. Wymagane warunki
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający jeden z warunków określonych
w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), posiadający doświadczenie w sporządzeniu przynajmniej 3 studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (lub ich zmian).
Zamawiający działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), odrzuci ofertę złożoną przez:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
VII. Kryteria oceny ofert - waga
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - ,,cena" -70 %, termin - 30 %.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów biorąc pod uwagę kryterium ceny i terminu spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.
VIII. Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie wyspecyfikowane koszty realizacji usługi podane w kwocie brutto.
5. Wykonawca przedstawiając ofertę oświadcza, że:
- zapoznał się z opisem przedmiotowego zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń,
- spełnia warunki określone przez Zamawiającego.
IX. Miejsce i termin składania ofert
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści i złożonych ofert.
X. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:
a) zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej;
b) nie zostanie złożona żadna oferta;
c) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą;
d) wystąpiła zmiana powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
4. Wykonawca jest związany przedstawioną ofertą przez okres 30 dni.
5. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na niniejsze zaproszenie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia niezbędnej ilości poprawek w przypadku stwierdzenia wad merytoryczno-technicznych, w toku badania przed odbiorem przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
Merytorycznych informacji w powyższej sprawie udziela Pani Aleksandra Marczak - starszy inspektor wojewódzki, Wydział Infrastruktury, nr tel.: 58 30 77 736

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.