Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw

Przedmiot:

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
powiat: będziński
tel. 32 64 99 400, fax. 32 64 99 402
siewierz@siewierz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siewierz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 64 99 400, f
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
złotych na zadanie pod nazwą:
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Leśniakach
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw
w Leśniakach o następujących wymaganiach:
- posiadać Atest PZH;
- spełniać wymagania dot. maksymalnej wysokości upadku do 130 cm;
- mata przerostowa gumowa, na powierzchni ok. 96 m 2 ;
- pod istniejącymi urządzeniami zabawowymi, obecną nawierzchnię stanowi żwirek;
- kolor maty: czarny;
- cechuje się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne;
- nie wymaga konserwacji;
- gumowe nakładki na krawężniki betonowe o szerokości 6 cm- ilość ok. 10 mb (kolor grafitowy);
- gumowe nakładki na krawężniki betonowe o szerokości 8 cm- ilość ok. 39 mb (kolor grafitowy);
- posiadać certyfikaty wskazujące do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium HIC (Kryterium
Urazu Głowy) określone w normie PN-EN 1177.
2. Po wykonanych robotach teren należy uporządkować i obsiać trawą. W celu wykonania trawnika
należy nawieźć ziemię urodzajną, wysiać nasiona traw i przykryć je około 1 cm warstwą ziemi,
wyrównać, uwałować, łączna warstwa nawiezionej ziemi - 5 cm.

Dokument nr: GKL.7031.5.000001.2022

Otwarcie ofert: 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w postaci elektronicznej na adres e-mail: siewierz@siewierz.pl lub
w postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego - w Punkcie Obsługi Interesanta (parter)
do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2022 r.

Wymagania:
III. Opis sposobu przygotowania ofert, forma składania dokumentów
1.
Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 1, w języku
polskim, w postaci elektronicznej i złożona w formie skanu (pdf, jpg, itp.) Nie wymaga się
opatrzenia oferty podpisem elektronicznym. Dopuszcza się również złożenie oferty w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, lub .odt opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12.
3.
4.
IV.
1.
2.
3.
Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty
będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo przekazuje się w formie skanu
lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej).
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja
oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Opis sposobu obliczenia ceny
Ceną ofertową jest cena brutto i powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie.
Cena powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu.
Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucane.
V. Miejsce i termin składania ofert
3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia przez Zamawiającego. Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą
one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu, ceny,
terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po terminie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
VI. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcą
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą
odbywa się drogą elektroniczną: siewierz@siewierz.pl
2. Ofertę składa się w postaci elektronicznej w formie zeskanowanych dokumentów podpisanych
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym wysyłanych na adres e-mail: siewierz@siewierz.pl. Ofertę można złożyć również
w postaci papierowej w siedzibie zamawiającego.
3. Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną na adres e-mail: siewierz@siewierz.pl do
Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania
ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do
24.
Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert
podlegających negocjacjom. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie na stronie internetowej Zamawiającego
https://bip.siewierz.pl
VII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą do 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
VIII. Kryterium wyboru ofert
Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena brutto.
IX. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy
1. Płatność wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, przelewem, na podstawie wystawionej przez
Zleceniobiorcę faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie (bez uwag)
przez pracownika UMiG Siewierz protokołu odbioru wykonanego zadaszenia. Termin płatności
faktury wynosi 30 dni od daty wpływu przedmiotowej faktury do Zleceniodawcy.
2. Do momentu podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego ryzyko uszkodzenia przedmiotu
zlecenia spoczywa na Zleceniobiorcy.
3. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy będzie kara umowna.
4. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy względem terminu umownego w wysokości 50 zł za
każdy dzień zwłoki;
b) za odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za
które odpowiada Zleceniobiorca w wysokości 20 % całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia
umownego brutto.
5. W przypadku naliczenia kar umownych Zleceniobiorca wyrazi zgodę na ich potrącenie
z wierzytelności przysługującej z tytułu realizacji umowy.
6. Zleceniobiorca jest zobowiązany do stałej współpracy ze Zleceniodawcą w celu koordynowania
prawidłowego przebiegu zlecenia.
7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcą jest
Elżbieta Brzozowska, tel. 32 64 99 460

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.