Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa i malowanie uszkodzonego tynku korytarza oraz wymiana odpadających kafli ze ściany

Przedmiot:

Naprawa i malowanie uszkodzonego tynku korytarza oraz wymiana odpadających kafli ze ściany

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 320 51 26
sekcja.remontow@upwr.edu.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71 320 51 26
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Naprawa i malowanie uszkodzonego tynku korytarza w budynku B-1 Katedra Epizootiologii z Kli-
niką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, pl. Grunwaldzki 45 we Wrocławiu
2. Wymiana odpadających kafli ze ściany w pomieszczeniu 201 w budynku B-2 Katedra Chorób
Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, pl. Grunwaldzkim 47 we Wrocławiu.
Wykonanie prac budowlanych - w oparciu o załączone przedmiary robót oraz opisy przedmiotu
zamówienia.

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45410000-4

Dokument nr: I0G00CER.272.10.1.2022

Składanie ofert:
2. Termin i miejsce składania ofert:
2.1. Oferty na piśmie z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć
w terminie do dnia 13.05.2022r. do godz. 12:00 w Sekcji Remontów Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu Ul. C. K. Norwida 25 pok. 135 lub skan podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres
e-mail: sekcja.remontow@upwr.edu.pl w ww. terminie.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 3 tygodnie od daty przekazania remontowanych pomieszczeń.
Miejsce wykonania: budynki przy pl. Grunwaldzki 45 i 47 we Wrocławiu
3. Wymagania:
3.1. termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od daty przekazania remontowanych pomieszczeń

Wymagania:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość szacunkowa
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 zł, w oparciu o art. 2 pkt. 1 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania całego zamówienia samodzielnie bez powierzania
jego części podwykonawcom.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie
będą rozpatrywane.
2.2. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania i terminu związania ofertą oraz
możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania
ofert informując o tym na stronie internetowej Zamawiającego.
3.2. gwarancja na roboty budowlane: nie mniej niż 24 m-ce liczące od daty odbioru technicznego -
końcowego (bez wad)
4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
4.1. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy:
sekcja.remontow@upwr.edu.pl
5. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
? Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie
o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania
ofertowego.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
? Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie
o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania
ofertowego.
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie min. 3 lat w wykonywaniu robót w zakresie wskazanym w punkcie 1.2 niniejszego
zapytania.
Strona 2 z 6? Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie
o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania
ofertowego.
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
6.1. Wyliczenie ceny ofertowej na podstawie przedmiarów robót
6.2. Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto + podatek VAT = brutto, musi być podana
w złotych polskich
6.3. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.4. W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie zobowiązania związane z wykonaniem przedmiotu za-
mówienia.
7. Rozliczenie przedmiotu zamówienia:
7.1. kosztorysem powykonawczym na podstawie sprawdzonego przez inspektora nadzoru obmiaru wyko-
nanych robót oraz czynników cenotwórczych podanych w ofercie
7.2. na podstawie protokołu technicznego odbioru przedmiotu umowy (bez wad);
7.3. dokumentacji powykonawczej - protokołów prób i sprawdzeń, deklaracji zgodności wbudowanych
materiałów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (jeśli dotyczy)
7.4. fakturowanie jedną fakturą końcową za wykonanie całego zadania, po dokonaniu odbioru technicz-
nego - bez wad.
8. Kryteria oceny i opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
8.1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania
w niniejszym postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie ww. prac budowlanych.
8.2. Kryterium - cena 100%.
9. Unieważnienie postępowania
9.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykona-
nie zamówienia nie leży w interesie publicznym, bądź Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepod-
legającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
e) w innych uzasadnionych okolicznościach związanych z niemożliwością osiągnięcia celu gospo-
darczego.
9.2 Zamawiający zastrzega sobie odstąpienia od zapytania lub jego unieważnienie bez podania przyczyny
lub przerwania postępowania na każdym etapie.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, dla każdego Zadania, jeżeli:
10.1. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
10.2. jej treści nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
10.3. zawiera rażąco niską cenne w stosunku do przedmiotu zamówienia;
10.4. zawiera błędy w obliczeni ceny, m. in. błędy w kalkulacji cenowej powodujące odrzucenie oferty;
Strona 3 z 610.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowania o udzielenie zamówie-
nia, m. in wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.
11. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
11.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest
do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.
11.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
11.3. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnic-
twa w postępowania Wykonawcom, a w szczególności zwrot kosztów przygotowana oferty.
12. Informacje dodatkowe:
12.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności zmiany terminu wy-
konania umowy niezależnej od Stron,
12.2. Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia;
b) informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji prac i ewentualnych nieprawidłowościach
związanych z ich realizacją,
12.4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia do:
a) poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej za przekazany plac budowy i za wyrządzone
na nim szkody,
b) w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody przez Wykonawcę lub osoby, za które
odpowiada w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jej
naprawienia na własny koszt lub zapłatę stosownego odszkodowania.
12.5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych oraz posiada ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
13. Oferta powinna zawierać:
13.1. formularz ofertowy wraz z szczegółowymi kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podsta-
wie przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
Kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą zgodną z formułą kalkulacji kosztorysowej
szczegółowej na zasadach określonych w ,,Środowiskowych metodach kosztorysowych" opraco-
wanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania
Budowlanego.
13.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
13.3. dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje
pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby
udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika
z dokumentów bezpłatnych ogólnie dostępnych baz m.in. CEiDG lub KRS. W przypadku Wyko-
nawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum)
pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezento-
wania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - (w przypadku przedłożenia kopii
pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie)
14. Opis sposobu przygotowania oferty :
14.1. oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim,
Strona 4 z 6powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy,
posiadać datę przygotowania,
zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, Regon,
oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz
z imienną pieczątką podpisującego,
14.6. treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Uwagi:
15. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K.
Norwida 25, 50-375 Wrocław. Reprezentuje go Rektor; o celach i sposobach przetwarzania da-
nych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu decyduje on sam jako administrator danych;
? Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Danych Osobowych można się z nim
skontaktować poprzez adres e-mail: iod@upwr.edu.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związa-
nym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego art. 4
pkt. 8 ustawy Pzp
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp" - w od-
niesieniu do umów zawartych zgodnie z przepisami tej ustawy; ponadto dane osobowe przekaza-
ne w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać przekazane na
zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy - dotyczy umów za-
wartych na podstawie ustawy Pzp; okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lip-
ca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne
finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przechowywane będą rów-
nież przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków po-
chodzących z UE;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautoma-
tyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania da-
nych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-
ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naru-
szać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.