Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5442z ostatnich 7 dni
21866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont klatki schodowej

Przedmiot:

Remont klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DRAWSKU POMORSKIM
ul. Jana Sobieskiego 8
78-500 Drawsko Pomorskie
powiat: drawski
telefon 3632558 fax 943413108
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Drawsko Pomorskie
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 3632558 fax
Termin składania ofert: 2022-05-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Ul. Sikorskiego 21 w Drawsku Pomorskim działająca przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim Ul. Jana Sobieskiego 8 w Drawsku Pomorskim zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn: ,,Remont klatki schodowej w budynku przy Ul. Sikorskiego 21 w Drawsku Pomorskim" 1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest remont klatki schodowej
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót.
Informacje dodatkowe:
3) Wykonawca winien sprawdzić zgodność otrzymanego od zamawiającego przedmiaru. W przypadku wątpliwości, Wykonawca może wrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłasza uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego.
5) Do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z późn. zm.). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
6) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości itp.).
7) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.
8) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
10) Gruz budowlany Wykonawca wywiezie na wysypisko i zutylizuje na własny koszt.
11) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym.
12) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszym zapytaniem ofertowym Zamawiający dokona ich odbioru.
13) Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena oferty powinna zawierać koszty wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wszystkie inne koszty związane z realizacja zamówienia , w tym koszty wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zabezpieczenia terenu prowadzonych robót, usuwania awarii itp.
14) Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania ofert.
15) Do zapytania zostaje załączony wiążący wzór umowy.który zawiera istotne postanowienia umowy,która zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.

Dokument nr: DR/198/2022

Składanie ofert:
ofertę należy złożyć / przesłać do dnia 11.05.2022 r. w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, pokój 4 lub pocztą na adres: TBS Sp. z o.o. 78-500 Drawsko Pomorskie, Ul. Sobieskiego 8 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
2. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30.06.2022 r.

Wymagania:
5. należy załączyć następujące dokumenty:
1) ofertę cenową
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem w zamkniętej kopercie.
9. Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione, a postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania
przyczyn.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:
Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być
zmienione, a postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym
czasie, bez podania przyczyn.

Uwagi:
4. Kryteria wyboru ofert: cena

Kontakt:
3. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji:
Leszek Śliwiński, Piotr Kałucki tel. 094 36325 58, pokój nrl w TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim ul. Jana Sobieskiego 8 .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.