Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
15z dziś
5453z ostatnich 7 dni
21876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przygotowanie i obsługa wrocławskiego stoiska edukacyjno-ekologicznego

Przedmiot:

Przygotowanie i obsługa wrocławskiego stoiska edukacyjno-ekologicznego

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wrocław Wydział Wody i Energii
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
wwe@um.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 71 777 77 7
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe
Wrocław, 06.05.2022 r.
Zamawiający - Gmina Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław - Wydział Wody i Energii - zaprasza do złożenia oferty w ramach zamówienia nieprzekraczającego równowartości kwoty 130 000 zł, realizowanego w oparciu o przepisy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
1. Przedmiot zamówienia
1. Usługa polegająca na przygotowaniu i obsłudze wrocławskiego stoiska edukacyjno-ekologicznego podczas czterech plenerowych eventów organizowanych na terenie miasta Wrocławia w terminach określonych w punkcie 2 niniejszego zapytania ofertowego.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się, dla każdej imprezy plenerowej wymienionej w punkcie 2, do:
1) przygotowania stoiska edukacyjno-ekologicznego w zakresie zakupu i opracowania materiałów edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów, niemarnowania jedzenia,
2) zorganizowania i przeprowadzenia gry edukacyjnej i łamigłówek,
3) przeprowadzenia pogadanki dla dzieci i dorosłych w temacie segregowania odpadów, oszczędzania wody, niemarnowana jedzenia,
4) dostarczenie i rozdawanie uczestnikom eventów nagród ( toreb wielokrotnego użytku do malowania (łącznie 500 sztuk dla 4 eventów) oraz książeczek edukacyjnych z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju- (łącznie 500 sztuk dla 4 eventów),
5) zapewnie transportu ww. materiałów promocyjno-edukacyjnych na miejsce przedsięwzięcia edukacyjnego i z powrotem.

CPV: 79956000-0

Składanie ofert:
5. Miejsce oraz termin składania ofert
W przypadku Państwa zainteresowania niniejszym zamówieniem uprzejmie proszę o złożenie oferty:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wwe@um.wroc.pl (skan podpisanej oferty) lub,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wwe@um.wroc.pl (skan podpisanej oferty) lub,
3) osobiście, w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, Ul. Bogusławskiego 8,10 50-031 Wrocław, pok. 524 sekretariat (V piętro) lub,
4) za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres: Wydział Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, Ul. Bogusławskiego 8,10 50-031 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2022 r. do godz. 12:00. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty - termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) 21.05. 2022 r.- Dni Przyrodników - 5 godzin
2) 01. 06. 2022r.-Dzień Dziecka - 5 godzin (możliwość zmiany terminu)
3) 19.06.2022 r.-Gastro Miasto - 5 godzin
4) 11.11.2022 r.- WrocWalk - 5 godzin

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu
Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą, tj. osób fizycznych, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wpis do właściwego rejestru przedsiębiorstw), bądź jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia1,
2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do realizacji zamówienia (tzw. ekspert merytoryczny), która posiada wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne np. związane ze zrównoważonym rozwojem, gospodarowaniem odpadami, gospodarką obiegu zamkniętego, edukacją ekologiczną i która w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie świadczyła co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia1,
3) zatrudnia lub zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, co najmniej 1 osobę która odpowiedzialna będzie za koordynację przedmiotu umowy oraz za kontakt z Zamawiającym, w szczególności w zakresie obsługi administracyjnej umowy (odbiory, rozliczenia) lub jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i będę świadczyć usługę osobiście*

1 za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznaje organizację i prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych (kampanii, pikników, eventów, akcji, szkoleń oraz warsztatów, w tym terenowych zajęć jak również stacjonarnych) oraz przygotowanie materiałów informacyjno - edukacyjnych tj. pakiety edukacyjne, prezentacje, broszury, książeczki, itp. z zakresu edukacji ekologicznej.
*- niepotrzebne skreślić
4. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta winna zawierać:
1. wypełniony ,,Formularz ofertowy" zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego);
2. informację o wykonanej przez Wykonawcę, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 usłudze - celem potwierdzenia warunku udziału, o którym mowa w pkt 3.1 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego);
3. informację o osobie wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, celem potwierdzenia warunku udziału, o którym mowa w pkt.3.2. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego) oraz w celu dokonania oceny ofert w oparciu o kryterium D- załącznik nr 5a;
4. oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę jednej osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą o osobistym świadczeniu usługi, celem potwierdzenia warunku udziału, o którym mowa w pkt 3.3
5. oświadczenie o spełnieniu wobec Wykonawcy obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Zamawiający załącza szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez gminę Wrocław, zwane dalej ,,Szczegółowymi informacjami" (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Uwaga:
Powyższe szczegółowe informacje dotyczą wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
6. oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Uwaga:
Powyższe oświadczenie dotyczy Wykonawcy, który przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Zamawiający załącza wzór formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania) do wykorzystania.
7. krótki scenariusz obsługi stoiska edukacyjno-ekologicznego podczas 4 eventów.

7. Sposób oceny ofert
1. Oferty spełniające warunki udziału zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych.
4. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwięcej punktów lub odstąpienia od kontynuacji procedury zamówienia.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
8. Dodatkowe informacje
1. Termin związania ofertą do dnia 10 czerwca 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
4. W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (telefonicznie, e-mail) z Wykonawcami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania. Dokumenty, co do których dany Wykonawca nie dokonał uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane.
5. Do oferty powinien być załączony odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
6. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy winny być złożone w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego lub podpis nieczytelny winien być opatrzony pieczątką imienną osoby podpisującej.
7. Dla potrzeb udowodnienia prawidłowości podpisania oferty przez osobę do tego upoważnioną, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę podpisuje pełnomocnik - Wykonawca ten winien załączyć do oferty pełnomocnictwo.
8. W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie albo w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie.
9. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizacji spotkań z wybranymi Wykonawcami celem lepszego zrozumienia złożonej oferty podczas ich oceny, doprecyzowania Zapytania ofertowego po wstępnej ocenie w razie potrzeby oraz następnie do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie spotkania oraz/lub negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Ostateczny wybór Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.
11. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
13. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego.

Uwagi:
6. Kryteria oceny złożonych ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) cena - 65%
2) doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia (D) - 30%
3) kryterium społeczne - zatrudnienie osób młodocianych lub niepełnosprawnych lub bezrobotnych (O) - 5%
Ad. 1 Kryterium Cena - oferta z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną liczbę 65 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

C - liczba punktów w kryterium Cena
Cmin - najniższa cena ofertowa w zbiorze ofert podlegających ocenie
Cb - cena ofertowa ocenianej oferty
W - waga kryterium = 65 %, gdzie 1 % = 1 pkt.
Ad.2 Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia (D)
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 30 pkt.
Oceniane będzie na podstawie załącznika nr 5a do zapytania ofertowego.
D-dodatkowe doświadczenie eksperta merytorycznego (zgodnie z wymaganym w pkt. 3.2 - inne niż wykazane w załączniku nr 5 w celu spełnienia warunku udziału). Za każdą kolejną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia1, wykonana w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, ekspert merytoryczny otrzyma odpowiednio 5 punktów.
Ad. 3 Kryterium społeczne (S) - zatrudnianie osób wykluczonych
Opis sposobu oceny ofert przy zastosowaniu zaproponowanego kryterium:
Waga: 5%, gdzie 1 % = 1 pkt
Wykonawcy zostaną przyznane punkty w powyższym kryterium wg następujących zasad:
0 pkt - przy braku zatrudnienia osób wykluczonych,
2 pkt - przy zatrudnieniu 1 osoby wykluczonej,
5 pkt - przy zatrudnieniu 2 lub więcej osób wykluczonych.
Osoby ,,wykluczone" to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp, tj.:
1) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
2) młodociane, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) inne osoby niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, 730 i 1818) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
UWAGA: W sytuacji braku podania liczby zatrudnionych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Formularzu oferty lub podania niejednoznacznej informacji Zamawiający przyjmie do oceny ofert, że Wykonawca nie zaoferował zatrudnienia żadnej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, obliczoną wg wzoru:
Wp = C+D+S
Wp - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę
C - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium cena
D - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia
S - liczba punktów uzyskanych w kryterium społecznym

Kontakt:
2. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest :
Pani Natalia Lipińska, e-mail: natalia.lipinska@um.wroc.pl,

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.