Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Aktualizacja Planu Transportowego razem z badaniami marketingowymi i ich analizą

Przedmiot:

Aktualizacja Planu Transportowego razem z badaniami marketingowymi i ich analizą

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Opole
Rynek 1A
45-015 Opole
powiat: Opole
leszek.palosz@um.opole.pl
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,84451,845b377654b340d8bdd6e8132d03c562.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Aktualizacja Planu Transportowego dla Miasta Opola razem z badaniami marketingowymi i ich analizą
Przedmiot zamówienia:
TZR-RT.7240.12.2022
Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dotyczącej opracowania aktualizacji dokumentu pn. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola (zwana dalej Planem transportowym), przeprowadzenie badań marketingowych wielkości popytu na usługi przewozowe w ramach komunikacji miejskiej w Opolu (zwane dalej Badaniami marketingowymi) oraz przedstawienie ich szczegółowej analizy.
Usługa obejmuje następujące etapy:
I. Badania potoków w autobusach komunikacji miejskiej w Opolu.
1. Przeprowadzenie badań napełnień w autobusach komunikacji miejskiej w Opolu na wszystkich 18 liniach dziennych i 5 liniach nocnych, metodą obserwacji wewnątrz pojazdów, na wszystkich liniach i odcinkach sieci komunikacyjnej, jednokrotnie dla każdego kursu w dzień roboczy (pn-czw), piątek (wyłącznie linie N5 i N13) i sobotę.
1) badania wielkości napełnień będą uwzględniały liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku wyszczególnionym w rozkładzie jazdy oraz czas odjazdu pojazdu z przystanków (początkowego i wybranych pośrednich), a także czas przyjazdu na przystanek końcowy;
2) badania napełnień pojazdów będą polegać na notowaniu liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku wraz z ustaleniem bilansu liczby pasażerów pozostających w pojeździe po ruszeniu z przystanku;
3) wyniki obserwacji będą zapisywane na zestandaryzowanych formularzach papierowych lub elektronicznych przygotowanych indywidualnie dla każdego kursu objętego programem badań (z rozkładowymi godz.mi odjazdów ze wszystkich przystanków);
4) na podstawie wyników badań, przygotowane zostanie opracowanie składające się z oceny eksperckiej popytu na usługi opolskiej komunikacji miejskiej, w następującym zakresie dla każdego z typów badanych dni:
a) wskaźniki charakteryzujące poszczególne linie i całą sieć komunikacji miejskiej:
- suma liczby pasażerów,
- średnia liczba pasażerów na kursie,
- maksymalna liczba pasażerów przewiezionych 1 kursem,
- maksymalne napełnienie w pojeździe,
- średnia długość przejazdu pasażera,
- średni czas przejazdu pasażera,
- liczba pasażerów przewożonych na 1 kilometr trasy,
b) zestawienia charakteryzujące poszczególne kursy:
- suma liczby pasażerów,
- maksymalne napełnienie w pojeździe,
- wykorzystanie miejsc w pojeździe (porównanie popyt - podaż),
c) wykorzystanie przystanków (suma liczby pasażerów wsiadających i suma liczby pasażerów wysiadających) na poszczególnych liniach komunikacyjnych z wyodrębnieniem kierunków jazdy,
d) rozkład liczby pasażerów w sieci komunikacyjnej w przedziałach 60-minutowych (wartościowo) oraz w przedziałach 180-minutowych (procentowo) na przestrzeni doby,
e) wielkość wymiany pasażerskiej na wszystkich przystankach komunikacyjnych (liczba pasażerów wsiadających i wysiadających) z wyodrębnieniem listy rankingowej 10 przystanków cechujących się największą wymianą pasażerską.
2. Termin na przeprowadzenie badań to wybrany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym okres w maju i czerwcu 2022 r., z wyłączeniem okresów od 24 do 26 maja 2022 r. oraz od 16 do 19 czerwca 2022 r. Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie mzkopole.pl. Łączna liczba wozogodzin w sieci opolskiej komunikacji miejskiej wynosi:
1) Dzień roboczy (pn.-czw.) - 1111:15,
2) Dzień roboczy (piątek) - 1112:05,
3) Sobota - 706:35.
II. Przygotowanie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola (Uchwała nr LIV/801/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola", z uwzględnieniem wymogów prawa (ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego).
1. Zakres aktualizacji dokumentu powinien obejmować m.in.:
a) rozszerzenie dokumentu o ustalenia planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego wyższego szczebla, tj. województwa opolskiego oraz krajowego planu transportowego;
b) aktualizację wszystkich danych dotyczących zagadnień społeczno-gospodarczych z lat 2005- 2013 na okres 2014-2021;
c) nowy układ stały tras bazujący na istotnych modyfikacjach w ofercie przewozowej opolskiej komunikacji miejskiej, wprowadzonych w latach 2017 - 2022 r.;
d) obowiązujące rozwiązania dotyczące modelu organizacji komunikacji miejskiej;
e) rozszerzenie dokumentu o linie, na których planowane jest wykorzystanie autobusów zeroemisyjnych zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w oparciu o zapisy Rozdziału 10 (wytyczne do aktualizacji Planu transportowego) dokumentu pn. ,,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu", którą udostępni Wykonawcy Zamawiający;
f) ewaluację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola (Uchwała nr LIV/801/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola");
g) określenie metodologii prowadzenia ewaluacji zaktualizowanego Planu transportowego. Wykonawca zobowiązany jest do określenia i zdefiniowania wskaźników monitorowania Planu transportowego oraz częstotliwości ich pomiarów. Wskaźniki powinny być określone w sposób precyzyjny, a wykonanie ewaluacji każdorazowo powinno być możliwe siłami własnymi Zamawiającego przy użyciu ogólnodostępnych metod i narzędzi pomiarowych.
2. Wykonawca - działając w porozumieniu z Zamawiającym - będzie zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych aktualizacji Planu transportowego, oraz do realizacji następujących zadań:
1) przygotowania materiałów informacyjnych poprzedzające ogłoszenie konsultacji aktualizacji Planu transportowego;
2) sporządzenia ogłoszenia o konsultacjach społecznych do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz projektu treści ogłoszenia prasowego na 1/2 strony(z wyjątkiem kosztów ogłoszenia w prasie lokalnej, które pokryje Zamawiający), zawierający informację o terminie i celu prowadzenia konsultacji aktualizacji Planu transportowego;
3) opracowania formularza do składania uwagi i wniosków w trybie konsultacji społecznych;
4) odniesienia się do wszystkich uwag i wniosków, które wpłyną w konsultacjach społecznych, w zakresie przygotowywanego projektu aktualizacji Planu transportowego oraz uwzględnienia w opracowaniu tych wniosków, które uznane zostaną za zasadne;
5) przedstawienia ostatecznej wersji projektu aktualizacji Planu transportowego po konsultacjach społecznych;
6) sporządzenia projektu raportu z konsultacji społecznych, razem z ustosunkowaniem się do każdej zgłoszonej uwagi;
7) przygotowania wniosków o uzgodnienie projektu aktualizacji Planu transportowego z właściwymi organami sąsiednich gmin w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze ich właściwości, z uwzględnieniem ewentualnych zmian w projekcie Planu transportowego;
8) przygotowania projektu wystąpienia o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu(zwany dalej RDOŚ) w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko(zwanej dalej SOOnŚ) dla projektu aktualizacji Planu transportowego. W przypadku decyzji o konieczności sporządzenia SOOnŚ, Wykonawca jest zobowiązany przygotować SOOnŚ na własny koszt oraz uwzględnić wszystkie niezbędne poprawki i zmiany wymagane przez RDOŚ;
9) przedstawiciel Wykonawcy będzie zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniu w ramach konsultacji społecznych oraz w posiedzeniu komisji Rady Miasta Opola oraz sesji Rady Miasta Opola, a także przygotowania i zaprezentowania prezentacji zawierającej najważniejsze elementy aktualizacji Planu transportowego, która będzie zaprezentowana na spotkaniu konsultacyjnym odbywającym się w ramach procesu konsultacji w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz na posiedzeniu komisji Rady Miasta Opola i sesji Rady Miasta Opola.
3. Przewidywany czas udzielenia zamówienia to nie później niż 20 maja 2022 r., a termin na wykonanie wszystkich ww. uwag, w tym przede wszystkim aktualizacji Planu transportowego, to 30 września 2022 r. Planowany termin sesji Rady Miasta Opola na której zostanie przedstawiony projekt aktualizacji Planu transportowego to 27 października 2022 r.

CPV: 71243000-3

Dokument nr: Z15/4126, TZR-RT.7240.12.2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,84451,845b377654b340d8bdd6e8132d03c562.html
TERMIN SKŁADANIA: 2022-05-12 15:00
Termin zadawania pytań: 2022-05-10 14:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,84451,845b377654b340d8bdd6e8132d03c562.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Termin płatności: do 21 dni
Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Zawarcie umowy ramowej: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 60%
2. Doświadczenie 40%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Leszek Pałosz
tel:
e-mail: leszek.palosz@um.opole.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.