Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5442z ostatnich 7 dni
21866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szamocin
Plac Wolności 19
64-820 Szamocin
powiat: chodzieski
672848003, faks 672848065
sekretariat@gminaszamocin.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Szamocin
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 672848003, faks 6728
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Ul. Parkowej w Szamocinie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw zlokalizowanym na Ul. Parkowej w Szamocinie.
Zakres zamówienia obejmuje:
? Metalowy zestaw zabawowy typu statek/galeon o wymiarach ok. 13x5 m. Zestaw zawiera podesty, zjeżdżalnie, linę wspinaczkową, pochyloną siatkę wspinaczkową, zakrzywioną drabinkę, drabinkę linową, dwa przejścia tunelowe łączące podesty statku.
? Metalowy zjazd linowy o wymiarach ok. 28x4 m. Urządzenie sprawnościowe składające się z dwóch stacji: początkowej i końcowej. Stacje połączone ze sobą liną, po której przesuwa się mechanizm z łańcuchem umożliwiający zjazd ze stacji wyższej do niższej. Do łańcucha zamocowane jest siedzisko przypominające dysk, na którym się zjeżdża.
? Metalowa karuzela potrójna z siedziskami typu dysk na łańcuszkach. Średnica karuzeli ok. 3 m
? 2 szt. trampoliny ziemnej ok. 2x2 m
Metalowy sześciobok ze ścianką wspinaczkową o wymiarach ok. 2,8x2,5 m. Konstrukcja zawiera ściankę wspinaczkową, przeplotnię linową, linkę do wdrapywania, drążek sprawnościowy, drabinkę linową i drążek do podciągania.
? Metalowy zestaw sprawnościowy o wymiarach ok. 3,9x2,1 m. Zestaw urządzeń do Street Workout do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych.
? Metalowa tablica regulaminowa pełniąca funkcję informacyjną.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.

CPV: 37535200-9

Dokument nr: 2022/BZP 00147804, BR.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-05-13 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.gminaszamocin.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.gminaszamocin.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami w toku prowadzenia postępowania odbywać się będzie za pośrednictwem platformy ZETO PZP lub poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gminaszamocin.pl
2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres e-mail ( z wyłączeniem dokumentów składanych wraz z ofertą ).
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Szamocin (Platformie ZETO PZP). Wykonawca posiadający konto naPlatformie ZETO PZP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku".
4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ,,Regulaminie korzystania z Platformy ZETO PZP" oraz ,,Instrukcji obsługi systemu PZP przeznaczoną dla Wykonawcy".
5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie ZETO PZP tj.:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji z wyjątkiem Internet Explorer;
włączona obsługa JavaScript;
zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
7.Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę ZETO PZP.
8.Zamawiający przekazuje link do postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w Platformie ZETO PZP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarto w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zawarto w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-13 11:00
Miejsce składania ofert: https://przetargi.gminaszamocin.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-24

Wymagania:
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).
2.Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Bank : Bank Spółdzielczy Nr rachunku : 39894500023900010120000020
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5.Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:-nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Szamocin,
-określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
-kwotę gwarancji/poręczenia,
-termin ważności gwarancji/poręczenia,
-zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.Wprzypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych wart. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9.Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BR.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw zlokalizowanym na ul. Parkowej w Szamocinie.
Zakres zamówienia obejmuje:
? Metalowy zestaw zabawowy typu statek/galeon o wymiarach ok. 13x5 m. Zestaw zawiera podesty, zjeżdżalnie, linę wspinaczkową, pochyloną siatkę wspinaczkową, zakrzywioną drabinkę, drabinkę linową, dwa przejścia tunelowe łączące podesty statku.
? Metalowy zjazd linowy o wymiarach ok. 28x4 m. Urządzenie sprawnościowe składające się z dwóch stacji: początkowej i końcowej. Stacje połączone ze sobą liną, po której przesuwa się mechanizm z łańcuchem umożliwiający zjazd ze stacji wyższej do niższej. Do łańcucha zamocowane jest siedzisko przypominające dysk, na którym się zjeżdża.
? Metalowa karuzela potrójna z siedziskami typu dysk na łańcuszkach. Średnica karuzeli ok. 3 m
? 2 szt. trampoliny ziemnej ok. 2x2 m
Metalowy sześciobok ze ścianką wspinaczkową o wymiarach ok. 2,8x2,5 m. Konstrukcja zawiera ściankę wspinaczkową, przeplotnię linową, linkę do wdrapywania, drążek sprawnościowy, drabinkę linową i drążek do podciągania.
? Metalowy zestaw sprawnościowy o wymiarach ok. 3,9x2,1 m. Zestaw urządzeń do Street Workout do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych.
? Metalowa tablica regulaminowa pełniąca funkcję informacyjną.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę 1%=1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
5) zdolności technicznej lub zawodowej
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 dostawę wraz z montażem elementów zabawowych o łącznej wartości dostawy nie mniejszej niż 80 000,00 zł, co potwierdzą w wykazie wykonanych dostaw oraz referencjami;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 3 ).
Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty( wg załącznika Nr 5 ),
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
? Certyfikatu zgodności z normą PN- EN 1176 wraz ze zdjęciami/kartami katalogowymi elementów zabawowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Certyfikatu zgodności z normą PN- EN 1176 wraz ze zdjęciami/kartami katalogowymi elementów zabawowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).
2.Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Bank : Bank Spółdzielczy Nr rachunku : 39894500023900010120000020
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5.Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:-nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Szamocin,
-określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
-kwotę gwarancji/poręczenia,
-termin ważności gwarancji/poręczenia,
-zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.Wprzypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych wart. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9.Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1)wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2)w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
3)ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4)muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5)przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, którą część przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarto w rozdziale XVIII SWZ i § 10 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę 1%=1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-10

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.