Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nasadzenia drzew w ciągu dróg powiatowych

Przedmiot:

Nasadzenia drzew w ciągu dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
tel. 77 440 17 55 lub 787
przetargi@powiatstrzelecki.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 440 17 55 lu
Termin składania ofert: 2022-05-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nasadzenia drzew w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego wiosną 2022r."

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem nasadzeniem drzew w ilości 58 szt. zgodnie z ,,Plan nasadzeń drzew w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego wiosną 2022r."

Środki techniczne i organizacyjne
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzeniem, Wykonawca obowiązany jest przed przystąpieniem do robót przedłożyć projekt organizacji ruchu, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych (na czas prowadzonych robót). Zamawiający dopuszcza projekt uproszczony zgodnie § 5 ust. 2 w/w Rozporządzenia.
Koszt zabezpieczenia terenu robót jak również koszt sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.
Wykonawca na czas prowadzonych robót dokona oznakowania robót zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Koszt oznakowania jest włączony w wartość przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie.

Materiały
Materiał roślinny użyty do nasadzeń:
o wymiary sadzone min. odpowiadające parametrom określone w Planie nasadzeń drzew w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego wiosną 2022 r.
o Sadzonki nie powinny posiadać następujących wad:
o śladów żerowania szkodników,
o oznak chorobowych,
o odrostów poniżej miejsca szczepienia,
o przebarwień, martwic i pęknięć kory oraz zmarszczeń kory,
ouszkodzeń przewodnika i pąka szczytowego,
oprzesuszeń systemu korzeniowego,
ouszkodzeń bryły korzeniowej.
Paliki uzyskane z drewna iglastego, powinny mieć długość 2 m i średnicę od 6 do 8 cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien być zabezpieczony środkami konserwującymi do wysokości 1m nieszkodliwymi dla roślin.
Wiązadła mogą być to odcinki elastycznej taśmy parcianej szerokości 2 cm, gruby sznur średnicy około 1 cm z tworzywa naturalnego (lnu, konopi) lub obejmy pokrytej
od wewnątrz warstwą pianki, umożliwiające przywiązanie drzewka do palika.
Transport
oTransport materiału do wykonania nasadzeń: Drzewa muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem pędów i bryły korzeniowej. Rośliny z bryłą korzeniową powinny mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynia ładunkową zabezpieczającą rośliny przed wysychaniem. Na czas transportu materiał roślinny winien być zabezpieczony przed przesuwaniem tak, aby nie uległy uszkodzeniu zapakowane bryły korzeniowe lub pojemniki z roślinami.

Dokument nr: OR.2600.102.2022.KSZCH

Składanie ofert:
Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem prawnym wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności gospodarczej albo z umowy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego swoje uprawnienia. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Oferty należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście w zamkniętych opisanych kopertach do siedziby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy Ul. Jordanowskiej 2, 47 - 100 Strzelce Opolskie, kancelaria pok. 201, II piętro. Kopertę należy opisać w następujący (lub podobny) sposób: Oferta na zadanie pn.: ,,Nasadzenia drzew w ciągu dróg powiatowych
Powiatu Strzeleckiego wiosną 2022r."

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa z dniem: 11.05.2022 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Informacje dodatkowe:
1. ,,Dodatkowe przesłanki wykluczenia wynikające z art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022,
poz. 835)". Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006) i rozporządzeniu 269/2014 ( Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014)albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę
lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
5) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1 Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy .
6) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1 które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych".
2. W przypadku istotnych wątpliwości Wykonawca może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego, e-mail: przetargi@powiatstrzelecki.pl.
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Druk ,,OFERTA" - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wyliczenie wartości zamówienia- załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
a w stosunku do osób fizycznych również oświadczenia według wzoru stanowiącego- załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
4. W przypadku występowania pełnomocnictwa, pełnomocnictwo do podpisania oferty
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Kontakt:
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
o w sprawie procedury wyboru - Katarzyna Szydłak-Chromicz - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (tel. 77 440 17 55 lub 787, pok. nr 312, III piętro), budynek Starostwa Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie,
o w sprawie przedmiotu zamówienia - Olga Bielka (tel. 77 440 17 14, pok. Nr 007) parter, budynek Starostwa Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.