Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych

Przedmiot:

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
powiat: olecki
Tel.: (087) 520 22 24
pzd@powiat.olecko.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olecko
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: (087) 520 22 2
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na:
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w powiecie oleckim
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w powiecie oleckim
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w powiecie oleckim
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w powiecie oleckim. Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) oraz załączoną Specyfikacją Techniczną. Do wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego jako materiał odblaskowy należy stosować mikrokulki szklane z efektem retrorefleksyjnym. Materiały do wykonania w/w robót zapewnia Wykonawca we własnym zakresie. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (odblaskowe) należy wykonać sposobem mechanicznym, farbą akrylową (rozpuszczalnikową, szybkoschnącą) wg wykazu oznakowania poziomego do wykonania na drogach powiatowych w powiecie oleckim, w tym oznakowanie cienkowarstwowe w kolorze niebieskim.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia w okresie realizacji umowy w ilości nie większej niż 350 m2 wykonania oznakowania poziomego ( 300 m2 - oznakowanie białe, 50 m2 - oznakowanie niebieskie) w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego
z możliwości rozszerzenia zakresu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. W przypadku skorzystania z możliwości rozszerzenia zakresu zamówienia, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane.
2.2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
2.3. Miejsce realizacji: drogi powiatowe w powiecie oleckim.

CPV: 45233221-4

Dokument nr: PZD.III.342/10/22

Składanie ofert:
Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 5, albo drogą elektroniczną na adres e-mail pzd@powiat.olecko.pl w terminie do dnia 2022-05-12 do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 4 tygodnie od daty udzielenia zamówienia.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert - najniższa cena
5. warunki udziału w zapytaniu ofertowym
Zamawiający nie określa warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
6. Dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1. Zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom - Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (t.j. Certyfikat akredytowanej lub notyfikowanej jednostki certyfikującej lub aprobatę techniczną albo krajowy certyfikat zgodności farby, mikrokul)
7. Opis sposobu przygotowania ofert
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia.
7.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
7.3. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej, albo drogą elektroniczną na adres e-mail pzd@powiat.olecko.pl

Uwagi:
10. Ochrona danych osobowych
10.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
10.2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko.
Tel.: (087) 520 22 24, e-mail: pzd@powiat.olecko.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod_pzd@powiat.olecko.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w powiecie oleckim - znak sprawy: PZD.III.342/10/22 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
10.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
10.4. Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach,
o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane,
z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
W zakresie formalnym:
mgr inż. Marta Kapicka - Specjalista w Dziale Technicznym PZD w Olecku, tel.: ( 87) 5202224, e-mail: pzd@powiat.olecko.pl
w zakresie merytorycznym:
inż. Dariusz Kozłowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku tel.: ( 87) 5202224, e-mail: pzd@powiat.olecko.pl
mgr inż. Zdzisław Andruszkiewicz - Kierownik Działu Technicznego PZD w Olecku tel.: ( 87) 5202224, e-mail: pzd@powiat.olecko.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.