Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż klimatyzatora

Przedmiot:

Montaż klimatyzatora

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 19
07-410 Ostrołęka
powiat: Ostrołęka
tel. 29 767 07 37
bpakula@ostroleka.po.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 29 767 07 37
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
montaż klimatyzatora w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy Ul. Kościuszki 19.
Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1.

Dokument nr: 3004-7.262. 17.2022

Składanie ofert:
Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi dokumentami.

Termin i miejsce składania ofert: do 12.05.2022, do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl,

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 15 lipca 2022r.

Wymagania:
Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp z uwagi na wartość zamówienia.

Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

Do oferty należy dołączyć:

specyfikację techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim,
certyfikat autoryzowanego partnera serwisowego dla marki urządzenia, które dostarczy, zamontuje i uruchomi (kopia),
certyfikaty F-Gaz dla przedsiębiorców i dla personelu dedykowanego do realizacji zamówienia (kopia),
wykaz wykonanych dostaw - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę z montażem klimatyzatorów stacjonarnych na kwotę co najmniej 10 000 zł brutto
w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, stosowne pełnomocnictwo.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, wobec którego wystąpią przesłanki wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 15.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).

Kryteria wyboru ofert:

Cena- waga 80%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co = ------------- x 80

C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

Okres gwarancji- waga 20%

24 miesiące - 0 pkt
36 miesięcy- 10 pkt
48 miesięcy - 20 pkt

W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, również takie jak dojazd. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń w dniach 06-10.05.2022 r. w godz. 08:00-15:00, w których należy zamontować klimatyzator, w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji do prawidłowej wyceny prac i podpisania umowy. Wizja lokalna może być przeprowadzona po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym pod nr tel. 29 767 07 37.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (emailem na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do 12:00 w dniu 10.05.2022r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła.
Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.
w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce - tel. 29 767 07 55.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.