Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komnalnej Sp. z o. o
ul. Wolności 4c
11-610 Pozedrze
powiat: węgorzewski
tel. 87 444 50 33
biuro@pgkpozezdrze.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pozedrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 87 444 50 33
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na realizację dostawy i wykonania usługi montażu pn.
1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 20 kW
2. Instalacja klimakonwektorów w ilości 2 jednostek zewnętrznych i 8 jednostek wewnętrznych.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 20 kW oraz dostawa i montaż instalacji klimakonwektorów w ilości 2 jednostek
zewnętrznych i 8 szt. jednostek wewnętrznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu"
Przedmiot Zamówienia musi spełniać minimalne parametry dla instalacji fotowoltaicznej
i klimakonwektorów określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZP/1/05/2022

Składanie ofert:
1. Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 6 należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu ul.
Wolności 4C, 11-610 Pozezdrze.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 13 maja 2022 r. godz. 10:00.
3. Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca posiada specjalistyczną wiedzę i uprawnienia do wykonania określonej
działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.
3. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte
wykonanie zamówienia.
4. Wykonawca prowadzi działalność w zakresie montażu instalacji OZE i działa w tym zakresie
od co najmniej 4 lat.
5. Wykonawca w okresie ostatnich 4 lat wykonał instalacje OZE o łącznej mocy co najmniej
450 kW.
6. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego w zakresie
niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny
kosztów.
7. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od
daty podpisania umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
9. Zamawiający zastrzega, że realizacja zadania odbędzie się po uzyskaniu promesy
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
III. Składanie ofert:
4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie,
gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
5. Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W POZEZDRZU
ul. WOLNOŚCI 4C, 11-610 POZEZDRZE
oraz napis:
Oferta w postępowaniu na realizację inwestycji pn.
1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 20 kW
2. Instalacja klimakonwektorów w ilości 2 jednostek zewnętrznych i 8 jednostek
wewnętrznych.
Nr postępowania ZP/1/05/2022
Nie otwierać przed dniem 13 maja 2022 r., godz. 10:00
6. Koperta powinna także zawierać nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę
Wykonawcy).
7. Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia
ofert.
8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa
pkt 6 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.
9. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie
terminu składania ofert.

IV. Sposób sporządzenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu, dołączając
dokumenty poświadczające wykonanie przedstawionych instalacji fotowoltaicznych.
2. Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys dla oferowanej instalacji fotowoltaicznej
i klimakonwektorów.

Uwagi:
V. Klauzula informacyjna z Art. 13 RODO.
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) tzw. ,,RODO"), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych
osobowych w PGK Pozezdrze oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest PGK sp. z o.o. Pozezdrze, ul. Wolności 4c
11-610 Pozezdrze, e-mail,biuro@pgkpozezdrze.pl, tel. 87 444 50 33, 726 996 994
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Izabela Kraśniewska, z którą można się
skontaktować pod adresem e-mail: iod@pgkpozezdrze.pll
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
a. w celu realizacji umowy lub usługi, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne przez
wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
b. lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGK sp. z o.o. Pozezdrze na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarłych - art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
c. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGK sp. z o.o. Pozezdrze polegającego na
ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, prowadzenie
analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej - art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia
2016/679.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podanie danych
osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez
PGK sp. z o.o. Pozezdrze jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
5. Zebrane dane osobowe będą przekazywane odpowiednio:
a. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
b. służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
c. bankom w zakresie realizacji płatności,
d. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa jak również innym podmiotom, które
przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie - do czasu
wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w
zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
z przepisów prawa):
a. dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych);
b. sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz
prawo do żądania sprostowania
c. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
d. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych);
e. przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.