Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji częściowej przebudowy drogi

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji częściowej przebudowy drogi

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tarnowiec
Tarnowiec 211
38-204 Tarnowiec
powiat: jasielski
tel .+48 13 42 555 39
jsurma@ugtarnowiec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel .+48 13 42 555 3
Termin składania ofert: 2022-05-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Wykonanie dokumentacji częściowej przebudowy drogi publicznej Nr 113753R
w Umieszczu"
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej 113753R z drogą powiatowa 1850R w miejscowości Umieszcz.
2. Założenia projektowe:
a) należy dostosować przebudowę skrzyżowania drogi gminnej 113753R klasy L z drogą powiatową 1850R klasy Z, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),
b) zakres przebudowy drogi gminnej 113753R uwzględnia długość około lOOm drogi, rozpoczynając od skrzyżowania z drogą powiatową 1850R,
c) zakres opracowania obejmuje również:
- działki nr ewid. 684, 379, 739/1, 741/1 w m. Umieszcz,
- przebudowę istniejącego chodnika, który docelowo ma przebiegać od drogi powiatowej 1850R do budynku Domu Ludowego,
- odwodnienie korpusu drogi powiatowej i gminnej - w obrębie drogi gminnej 113753R znajduje się kanalizacja deszczowa nie zinwentaryzowana na podkładach mapowych, która również podlega przebudowie,
d) przekrój poprzeczny na początku i końcu projektowanego odcinka drogi należy dowiązać do stanu i niwelety istniejących dróg oraz skrzyżowań,
e) projekty przebudowy infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wykonawca wykona, jeżeli kolizje wystąpią, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiedniego gestora sieci,
f) projekt wykonawczy powinien zawierać część rysunkową (plan sytuacyjny) określający również zakres robót rozbiórkowych związanych z realizacją projektu,
g) dokumentacja kosztorysowa oraz przedmiarowa powinna uwzględniać podział na część związaną z budową jezdni i część związaną z budową chodnika i zjazdów, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 1850R oraz skrzyżowania z odnogą drogi gminnej 113753R (odcinek drogi jednokierunkowy) i innej infrastruktury,
Zakres opracowania przedstawiono na zał. nr 3.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
Projekt budowlany należy opracować na podstawie ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz powiązanych z nim ustaw i rozporządzeń. Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.:
- projekt zagospodarowania terenu - 4 egz., wykonany na aktualnych podkładach geodezyjnych (mapy do celów projektowych),
- projekt architektoniczno - budowlany - 4 egz., który zawierać będzie m.in.:
a) odwodnienie ternu, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,
b) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją jeżeli takowe wystąpią,
c) decyzje, opinie i uzgodnienia konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie potrzebnym do uzyskania zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę,
d) operat wodno-prawny łącznie z materiałami niezbędnymi do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli zajdzie konieczność) - 2 egz.
e) dokumentację geologiczno-inżynierską (jeżeli zajdzie konieczność) - 2 egz.,
- projekt techniczny - 4 egz., zawierający m.in.:
a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne,
b) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
- kosztorysy i przedmiary - 2 egz.,
- STWiOR-2egz..
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 4 egz. i uzyskanie jego zatwierdzenia,
Dla przedmiotowego opracowania należy uzyskać u właściwego Ministra zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego lub zaprojektować kanał technologiczny.
Zakres opracowania nie obejmuje projektu oświetlenia ulicznego.
Plan zagospodarowania terenu powinien zawierać naniesione na podkłady mapowe rozwiązania geometrii drogi, w tym rozwiązania elementów drogi (jezdnia, chodniki, itp.), naniesione elementy systemu odwodnienia, zaznaczone elementy infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem projektowanym wraz z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji.
Na etapie projektowania należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym:
dobór rozwiązań materiałowych
- przyjęte rozwiązania konstrukcyjne oraz
przedłożyć do akceptacji przez Zamawiającego ostateczną, kompletną wersje dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskać akceptację projektu w zakresie przebudowy skrzyżowania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle.
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
Kompletna dokumentacja musi zawierać również nośnik elektroniczny zawierający całość opracowań w formie cyfrowej - wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, KST, XML) w plikach źródłowych.
4. Przedmiot zamówienia określony w pkt 3 obejmuje ponadto:
a) obowiązkowe zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności,
b) przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii do Wydziału Gospodarczego tut. Urzędu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją),
c) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej
dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych, d) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
o stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
o uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
o nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego,
? Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta Umowa,
o Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji,
o W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczność ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego,
? Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych przez Wykonawcę rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.

Dokument nr: WG.271.2.24.2022

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty : Ofertę można złożyć do dnia 11 maja 2022r.
o mailowo - na adres jsurma@ugtarnowiec.pl (scan wypełnionego i podpisanego formularza oferty - Zał. Nr 1),
o pisemne (osobiście, listem) w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: data zakończenia zadania: 30 listopad 2022r.

Wymagania:
projektowych.
5. Informacje dodatkowe:
1) Informacje, dotyczące warunków formalnych, jakie powinien spełnić wykonawca zamówienia: - prowadzenie działalności w zakresie usług projektowych,
dysponowanie przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży drogowej, 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży elektrycznej oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej osoby mają mieć wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.
W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca dołączy do oferty kserokopie uprawnień i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej Izby Samorządu Zawodowe.
6. Szczegółowe warunki zamówienia określono w projekcie umowy. Składając ofertę oferent akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy.
Okres gwarancji: zgodnie z projektem umowy
Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez otwierania. Ponadto niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem , a złożone oferty nie stanowią zobowiązania dla żadnej ze stron. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 100%
W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia. Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. UWAGA!
Cena podana przez wykonawcę na formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 kc tj., jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może Żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust.l ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.bip.tarnowiec.eu
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
12. Warunki płatności: 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT płatne w dwóch częściach:
1. po opracowaniu oraz uzgodnieniu koncepcji dokumentacji projektowej - do 20% wartości określonej w umowie,
2. pozostała kwota - po uzyskaniu zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę.
14. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać:
Wypełniony formularz oferty (Zał. Nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami.
W przypadku złożenia oferty mailowo w tytule wiadomości mail wpisać: Oferta na - ,, Wykonanie dokumentacji częściowej przebudowy drogi publicznej Nr 113753R w Umieszczu"
W przypadku listownego lub osobistego składania ofert opakować ja w kopertę zaadresowana na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na - ,,Wykonanie dokumentacji częściowej przebudowy drogi publicznej Nr 113753R w Umieszczu"
15. Informacje dodatkowe:
1) Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania zobowiązania żadnej z stron.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3) Zmawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej negocjacji cen. O miejscu ewentualnych negocjacja powiadomimy Wykonawców o najniższych cenach.
16. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowiec.

Kontakt:
. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Justyna Surma - Biedrońska, tel .+48 13 42 555 39
Pytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail: jsurma@ugtarnowiec.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.