Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup-dostawa emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej

Przedmiot:

Zakup-dostawa emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie;
ul. Liburnia 4
43-400 Cieszyn
powiat: cieszyński
telefon: 33-8582890 wew. 111 lub 113, fax: 33-8582890 wew. 108,
sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: telefon: 33-8582890
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na realizację zamówienia - dostawy pn.
,,Zakup-dostawa emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej
klasy K1-65 do remontu nawierzchni dróg"
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia - dostawy pn. ,, Zakup- dostawa emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej do remontu nawierzchni dróg". Zamawiający zakłada że emulsję asfaltową dostarczy wykonawca w ramach zamówienia do siedziby zamawiającego w Cieszynie.
2. Przeznaczenie materiału: remonty cząstkowe, powierzchniowe utrwalenia nawierzchni dróg publicznych obciążonych ruchem pojazdów o kategorii KR1do KR3
3. Wymagania dotyczące materiału:
- kationowa emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa, niemodyfikowana, klasy Kl-65 o indeksie rozpadu 3, wyprodukowana z asfaltu drogowego, spełniająca ,,Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe", normy techniczne PN-EN 14733+A1.
4. Wymagane właściwości emulsji asfaltowej:
-zawartość lepiszcza % m/m 63 do 67% m/m
- czas wypływu, średnica 2mm, przy 40 stopni Celsjusza, s 35-80 sek.
- Pozostałość na sicie 0,5mm, %, m/m < 0,2 m/m
- adhezja, nie mniej niż 90
- penetracja w 25 stopni Celsjusza, 0,1 mm, nie więcej niż 150
- temperatura mięknienia stopni Celsjusza, nie mniej niż 39
- indeks rozpadu,g/lOOg 50-100g/100g
Przewidziana wartość zamówienia: do 45 000,00 zł brutto, słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych brutto.
Zamawiający planuje, że zakupi i odbierze od wykonawcy, w ramach udzielonego zamówienia około 30,0 Mg emulsji asfaltowej, do przewidywanej wartości zamówienia, w ramach bieżących potrzeb.

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2022 roku o godz. 11:15
w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, I. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, I piętro pok. 208
4. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
. Kopertę zawierającą kompletną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami oświadczeniami należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, Ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, I piętro, pok. nr 203 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 13 maja 2022 roku o godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wymagania:
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta złożona na wzorcowym druku (według załącznika nr 1 do SWZ);
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu (według załącznika nr 2 do SWZ);
3. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. Pozytywna opinia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że emulsja asfaltowa dostawcy odpowiada wymogom określonym w obowiązujących normach, warunkach technicznych i SWZ;
5. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych dokumentów i oferty;
7. Wypełniając ofertę na wzorcowych drukach (według załącznika do SWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. ,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się
O udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika.
VII. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Dostawcy przekazują pisemnie. Przekazanie w/w dokumentów oraz informacji pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie poprzez przesłanie własnoręcznie podpisanego pisma pocztą.
2. Dostawcy mogą zwracać się do Zamawiającego, w formie pisemnej, o wyjaśnienie treści SWZ, sposobu przygotowania i złożenia oferty. Zapytania mogą być przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie złożone zostanie w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SWZ. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tej zmiany w ofercie.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wadium.
IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi do 30 dni począwszy od dnia wyznaczonego jako termin składania i otwarcia ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć według wzorcowych druków, stanowiących załączniki do SWZ, wraz z wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej planowanej wartości zamówienia.
4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność kopii z oryginałem.
5. Każda zapisana strona oferty musi być parafowana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz ponumerowana kolejnymi numerami.
6. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, to znaczy podpis musi być czytelny lub np. złożony wraz z imienną pieczątką z podaniem imienia i nazwiska.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być także parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
13. Oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że, nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym, w przeciwnym razie cała oferta zostanie udostępniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.
14. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować na Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn i zaopatrzyć w dopisek o treści: ,,Zakup-dostawa emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej klasy Kl-65 do remontu nawierzchni dróg". ,,Oferta" oraz ,,Nie otwierać przed dniem 13 maja 2022 roku do godziny 11:15".
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonej oferty lub może wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem dokonania powyższych czynności przed upływem terminu składania ofert. W tym celu Wykonawca złoży zamawiającemu kolejną kopertę oznaczona jak w pkt. 14 z dodatkowym dopiskiem ,,zmiana" lub ,,wycofanie".
16. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofertowych.
7. Informacje dotyczące kwoty, jaka Zamawiający zamierza na sfinansowanie zamówienia, nazwy, adresy Wykonawców oraz ceny przekazane mogą zostać Wykonawcą, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
8. Badanie i ocena ofert prowadzone będą bez udziału Wykonawców i osób trzecich.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym czynników, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa. Cena ofertowa obowiązuje przez czas trwania umowy. Koszty wszelkich działań dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
2. Cenę oferowana za zakup - dostawę emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej klasy K-65 do remontu nawierzchni dróg, należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem stawki oraz wynikającej z niej wartości podatku od towaru i usług VAT. Cena oferowana winna być wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.
1. Oferty oceniane będą w dwóch etapach:
a) I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty - oferty nie spełniające wymagań określonych w SIWZ zostaną odrzucone;
b) II etap: ocena merytoryczna według kryterium określonego w pkt. 2 niniejszego rozdziału- rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców, nie podlegających wykluczeniu.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Ki-ocena ofertowa zakupu emulsji asfaltowej 90 pkt.
Punkty Wykonawcom dla kryterium ,,cena ofertowa" obliczane zostaną według następującej reguły;
Kl min
Ki= -----------------x 90 pkt
Kl bad
Oznaczenia:
Ki wynik ocenianej oferty dla kryterium ,,cena ofertowa"
Ki mm najniższa cena ofertowa, jednostkowa zakupu emulsji Ki bad cena ofertowa, jednostkowa zakupu emulsji ocenianej oferty
K2 - termin dostawy zamówionej emulsji asfaltowej od zgłoszenia zamówienia u Wykonawcy:
do jednego dnia roboczego 10 pkt.
do dwóch dni roboczych 5 pkt.
ponad dwa dni robocze 0 pkt.
3. Suma punktów dla każdego z oferentów wyliczona zostanie wg następującej reguły: K=Ki+K2. Stanowić będą ocenę oferty każdego z Wykonawców. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
4. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiadać będzie wymaganiom określonym w SWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o swoim wyborze wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
2. Zamawiający przygotuje umowę na realizację zamówienia zgodną ze wzorem Umowy stanowiącej załącznik do SWZ oraz złożoną ofertą i prześle ją wybranemu Wykonawcy.
3. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta nie później niż przed upływem terminu związania Wykonawcy ofertą.
4. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wymagane jest przed podpisaniem umowy przedłożenie Zamawiającemu umowy, o której mowa w pkt. 1.8 rozdziału VI.
5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z ogólnymi warunkami podanymi we wzorze umowy (według załącznika nr 3 do SWZ).

Kontakt:
4. Ze strony Zamawiającego, upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Pani Magdalena German - Kierownik Działu Inwestycji
1 Utrzymania Dróg Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, adres: 43-400 Cieszyn, ul. Liburma 4, teieton 33 8582890, wew.113, e-mail: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.