Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wyposażenia technicznego

Przedmiot:

Zakup wyposażenia technicznego

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim
Kardynała Wyszyńskiego 1
36-060 Głogów Małopolski
powiat: rzeszowski
Telefon: 17 789 73 00
Województwo: podkarpackie
Miasto: Głogów Małopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 17 789 73 0
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości -wyposażenia część VI - pomoce i materiały do zajęć technicznych
Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia określonego w załączniku nr 2
2.2. Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia
Siedziba zamawiającego 36-060 Głogów Młp., Ul. Wyszyńskiego 1

Dokument nr: SP.2.27.271.6.2022

Składanie ofert:
Ofertę (wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy) należy składać do dnia 13.05.2022 r.
Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby poprzez zamawiającego, osobiście, droga elektroniczną na adres;
Adres skrzynki e-PUAPu Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim tj: SPGR/SkrytkaESP.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia do 31.08.2022

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
Sposób przygotowania i składania ofert
1) Wykonawca składa Ofertę na podstawie załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego (Formularza Ofertowego) oraz szczegółowym wykazem artykułów- Załącznik 2.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postepowaniu.
5) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Ocena ofert
1) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z Zapytaniem Ofertowym.
2) Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

2
a) jeżeli jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
b) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
d) zawiera rażąco niska cenę.
3) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4) Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie, w toku badania i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty (w tym badać rażąco niską cenę), bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin na ich uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty.
5) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie jednego dnia roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia.
5. Kryteria oceny ofert
1) Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść oferty spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
2) Oferty niepodlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następującego kryterium oceny oferty:
Cena - waga kryterium 100% (PC)
w kryterium Cena- ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
PC = Cn / Cb x 100% x 100
gdzie:
Cn - najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena badanej oferty
3) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4) Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
5) W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3
8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
6. Wynik postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazane e-mailowo do wszystkich uczestników postępowania.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, tą równoważność Zamawiającemu.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
3) Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
b) nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.
8. Informacje dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail iodomajewski@gmail.com lub poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora, 36-060 Głogów Małopolski ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej ze Szkołą Podstawową w Głogowie Młp. oraz wynikających z niej obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, zobowiązań podatkowych, rachunkowości.

4
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane tj. wynikające z umowy cywilnoprawnej bez ZUS - 5 lat, a z umowy cywilnoprawnej z ZUS - 50 lat.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Nie będą podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Kontakt:
Dodatkowe informacje
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail: zs_glogow@glogow-mlp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.