Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie Koncepcji, Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz Karty informacyjnej

Przedmiot:

Opracowanie Koncepcji, Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz Karty informacyjnej

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Saniko" Sp. z o.o
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54/412 18 05, fax 54/412 18 04
saniko@saniko.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54/412 18 05, f
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130.000,00 zł netto na: Opracowanie
Koncepcji, Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
p.n. ,,Rozbudowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej
stacji paliw wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa myjni
samochodowej samoobsługowej 4 stanowiskowej tj. dla samochodów osobowych na terenie PGK ,,Saniko"
Sp. z o.o. we Włocławku przy Ul. Żytniej."
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie Koncepcji, Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia
do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n. ,,Rozbudowa,
przebudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz
niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa myjni samochodowej
samoobsługowej 4 stanowiskowej tj. dla samochodów osobowych 2 stanowiska i ciężarowych Solo
trzyosiowych o max długości 1 Im i wysokości 4 m - 2 stanowiska, na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej ,,Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku przy Ul. Żytniej, na działkach o nr 49/8, 46/5, 42/6, 42/8,
oraz 43/4 do których Spółka posiada tytuł prawny oraz na działce 61/6 (Włocławek KM 112/1), zgodnie z
warunkami korzystania z tej działki.
Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego postępowania jest niezbędna do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego
pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót polegających na rozbudowie,
przebudowie i remoncie obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowie myjni samochodowej
samoobsługowej 4 stanowiskowej tj. dla samochodów osobowych - 2 stanowiska i ciężarowych Solo
trzyosiowych o max długości 1 Im i wysokości 4 m - 2 stanowiska na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej ,,Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku przy Ul. Żytniej", które Zmawiający zamierza przeprowadzić
w trybie zaprojektuj i wybuduj.

CPV: 71000000-8

Dokument nr: BZ/ZO/06/2022

Składanie ofert:
11. Termin i sposób składania oferty:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 13.05.2022 r. do godz. 14:00:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
b) poprzez operatora pocztowego (liczy się data dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie data nadania
przesyłki) lub
c) elektronicznie na adres e-mail: saniko@saniko.com.pl. w temacie wpisując ,,Program Funkcjonalno-
Użytkowy - ZP/ZO/06/2022".

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia: do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
3. Warunki realizacji zamówienia:
1) Wykonawca w celu sporządzenia oferty ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokalna
powinna odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym i w obecności
przedstawiciela Zamawiającego.
2) Wymagania dotyczące wykonywanych prac:
a) Przyjęte rozwiązania Programu Funkcjonalno-Użytkowego muszą uwzględniać potrzeby
Zamawiającego i odpowiadać wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom i przepisom
techniczno-budowlanym;
b) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań.
4. Informacja o atestach, homologacjach, normach jakościowych i technicznych, znakach bezpieczeństwa, o ile
wymóg ich zastosowania wynika z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
7. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać się Wykonawca, który:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z roku 2022, poz. 835).
3) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował min. 1 zamówienie w zakresie projektowania i/lub
opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy lub przebudowy stacji benzynowej,
o wartości min. 6 000 zł brutto.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te zamówienia
zostały wykonane należycie.
8. Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań postawionych Wykonawcy:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz
z ofertą przedłoży:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego;
-wykaz wykonanych usług, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane.
Nie podanie przez Wykonawcę informacji niezbędnych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz
brak załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług jest jednoznaczne z brakiem
spełnienia warunku i skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.
9. Wzór umowy / istotne postanowienia umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
10. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. W przypadku złożenia oferty osobiście lub poprzez operatora pocztowego, ofertę należy złożyć w
nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie oraz oznakować w następujący sposób:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800
Włocławek
na kopercie należy dopisać:
Oferta na zadanie pn.: ,,Opracowanie Koncepcji, Programu Funkcjonalno - Użytkowego -
ZP/ZO/06/2022".
Oferta złożona po upływie terminu składania ofert zostanie odrzucona.
3. Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego, Wykonawca
załącza:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),
2) wykaz wykonanych usług wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie (załącznik nr 5).
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z
dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika,
powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie
do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
11. Forma porozumiewania się w postępowaniu:
1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zarówno Zamawiający jak
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Saniko" Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4,87-800 Włocławek.
4) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: saniko@saniko.com.pl
5) Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelką korespondencję na adres poczty elektronicznej
podany w ofercie.
6) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane drogą elektroniczną
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
7) Zamawiający przyjmuje wszelką korespondencję w godzinach pracy tj. od 7;00 do 15;00
8) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
9) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w pkt. 8), zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.
10) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego, może
też przedłużyć termin składania ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego
Zapytania ofertowego a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian jako obowiązującą należy przyjąć treść
pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11) Treść wyjaśnień oraz wszelkie zmiany do Zapytania ofertowego Zamawiający zamieści na stronie
prowadzonego postępowania tj.: http://www.bip-saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawcy w wyznaczonym terminie celem złożenia
wyjaśnień dotyczących treści oferty, oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę w
postępowaniu, do ich uzupełniania, jak również do poprawienia w ofertach oczywistych omyłek
rachunkowych i pisarskich.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenie wobec Zamawiającego,
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie upubliczniona na
stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu.

Uwagi:
5. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert i ich znaczeniem (wagami): całkowita cena oferty brutto (C) - waga 100% -100 pkt.
2. Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
W powyższym kryterium oceniana będzie podana cena brutto przez Wykonawcę w ,,Formularzu oferty".
Maksymalną ilość punktów tj. 100 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Ilość
punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla
się w górę.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
cena najniższa brutto*
C =.....................................x 100 pkt x 100%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Kontakt:
15. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
- Małgorzata Naczas-Czepielewska nr tel. tel. 54 412-38-96, e-mail: malgorzatanaczas@saniko.com.pl
- Kamil Jarzębiński - w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej, tel. 600-691-407.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.