Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Mechaniczne koszenie traw i chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów

Przedmiot:

Mechaniczne koszenie traw i chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tarnowiec
Tarnowiec 211
38-204 Tarnowiec
powiat: jasielski
tel .+48 13 42 555 39
jsurma@ugtarnowiec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel .+48 13 42 555 3
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne koszenie traw i chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów z poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Tarnowiec. Koszeniu podlega:
- pas drogowy, skarpa, przeciwskarpa, dno i korona rowu dróg o nawierzchni bitumicznej,
- dopuszcza się wykonanie koszenia przy drogach o nawierzchni gruntowej po uprzednim uzgodnieniu zakresu robót z Zamawiającym,
- każde skrzyżowanie z drogami wyższego lub niższego rzędu,
- drogi w ciągu przejazdów kolejowych,
- zatoki postojowe. Obkoszeniu podlegają:
- urządzenia drogowe tj. znaki, pachołki,
- miejsca przy barierach drogowych,
- drzewa w poboczu,
- i inne elementy infrastruktury drogowej.
Pobocza dróg posiadają zmienną szerokość od 0,5m m do 2,Om, a ich szacunkowa powierzchnia wynosi 120 000m2.
W ofercie należy podać cenę za 1m2 wykonania przedmiotu zamówienia.
Podana powierzchnia poboczy jest wielkością szacunkową niezbędną do wyceny oferty. W związku
z tym świadczenie usługi może odbywać się w większym lub mniejszym zakresie.
Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie rzeczywistej wykoszonej powierzchni tj. stanowić będzie
iloczyn wykonanych i odebranych robót i ceny jednostkowej za lm2.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu i terminu wykonania usługi.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi za pomocą kosiarek bijakowych samojezdnych typu ciągnik z maszyną podczepianą - maszyna z wysięgiem z możliwością koszenia skarp, przeciwskarp, dna rowu itd. Kosiarki powinny być przystosowane do wykonywania koszenia w pasie drogowym tzn. powinny posiadać odpowiednie osłony i zabezpieczenia, aby nie stwarzać w trakcie koszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych. W przypadku koszenia miejsc trudno dostępnych np. w obrębie znaków drogowych, należy użyć np. żyłkowych kosiarek spalinowych ręcznych bądź kosiarek ręcznych prowadzonych.

Dokument nr: WG.271.2. 23.2022

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty : Ofertę można złożyć do dnia 12.05.2022r.
o mailowo - na adres jsurma@ugtarnowiec.pl (scan wypełnionego i podpisanego formularza oferty - Zał. Nr 1),
o pisemne (osobiście, listem) w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch koszeń w zakresie niniejszego zapytania w następujących terminach:
a) Termin pierwszego koszenia od dnia 01.06.2022r. - 15.06.2022r.
b) Termin drugiego koszenia od dnia 15.07.2022r. - 30.09.2022r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od drugiego koszenia.
5. Termin realizacji zamówienia:
c) Termin pierwszego koszenia od dnia 01.06.2022r. - 15.06.2022r.
d) Termin drugiego koszenia od dnia 15.07.2022r. - 30.09.2022r.

Wymagania:
2. Informacje dodatkowe:
Wiążąca dla stron jest cena jednostykowa oferowanych przez Wykonawcę usług. Cena oferowana winna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. Ogólna cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty wykonania usługi oraz koszty w niej ujęte, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania zakresu umowy. W cenie należy również uwzględnić zmianę szerokości pobocza.
Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu i powrotu sprzętu na wyznaczone miejsce pracy.
3. Obowiązki Wykonawcy:
- Wykonawca zobowiązany jest do koszenia całej szerokości pobocza, skarpy, przeciwskarpy, korony i dna rowu,
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego telefonicznego informowania Zamawiającego o miejscu wykonywania robót,
- pojazdy wykonujące roboty będące przedmiotem zamówienia musza być prawidłowo oznakowane oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z dużej odległości - usługa będzie wykonywana w czynnym ruchu drogowym,
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniami i zniszczeniami własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli takowe wystąpią Wykonawca naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność na własny koszt i ryzyko,
- Wykonawca odpowiada za skody powstałe w wyniku prowadzenia prac, zarówno w trakcie ich realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegani w czasie wykonywania usługi przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymywanie oznakowania pojazdów i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w trakcie prowadzenia robót,
- za stan sprzętu w trakcie wykonywania robót odpowiedzialny jest Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem oraz warunkami terenowymi prowadzonych prac,
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z niniejszym zakresem prac.
4. Szczegółowe warunki zamówienia określono w projekcie umowy. Składając ofertę oferent akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy.
Dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotów zamówienia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych takich ja opady deszczu, burze itp. Ww. przypadku termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przedłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od drugiego koszenia.
Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez otwierania. Ponadto niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem, a złożone oferty nie stanowią zobowiązania dla żadnej ze stron. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 100%
W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia. Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. UWAGA!
Cena podana przez wykonawcę na formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 kc tj., jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.bip.tarnowiec.eu
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
9. Warunki płatności: 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT/rachunku płatne po wykonaniu koszenia za dany okres i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru wykonanych prac. Rozlicznie nastąpi na podstawie rzeczywistego wykonania prac.
11. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać:
Wypełniony formularz oferty (Zał. Nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami.
W przypadku złożenia oferty mailowo w tytule wiadomości mail wpisać: Oferta na - ,,Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Tarnowiec
W przypadku listownego lub osobistego składania ofert opakować ja w kopertę zaadresowana na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na - ,,Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Tarnowiec"
12. Informacje dodatkowe:
1) Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania zobowiązania żadnej z stron.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
0 miejscu ewentualnych negocjacja powiadomimy Wykonawców o najniższych cenach.
13. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowiec.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Justyna Surma - Biedrońska, tel .+48 13 42 555 39
Pytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail: jsurma@ugtarnowiec.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.