Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa piachu ogólnobudowlanego

Przedmiot:

Dostawa piachu ogólnobudowlanego

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i KanalizacjaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
powiat: ostrowiecki
(41) 266 12 00
biuro.mwik@ostrowiec.net.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: (41) 266 12 00
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa piachu ogólnobudowlanego w ilości 4 000 ton
z uwzględnieniem następujących warunków:
- piasek stosowany będzie do nawierzchni drogowych zgonie z norma PN-88/B-04481 p.4.4.4.2,
o właściwości fizykochemiczne piasku (uziarnienie) zgodne z normą PN-EN 12620
- odbiór piachu będzie następowała sukcesywnie, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą ilości
i terminu odbioru,
- każdorazowy termin dostawy będzie ustalany z jednodniowym wyprzedzeniem,
- zamówienia cząstkowe z określeniem ilości, terminu Zamawiający będzie składał drogą faksową lub telefonicznie do godz. 1400 dnia poprzedzającego dzień odbioru,
- miejsce odbioru: wskazane przez Wykonawcę,
- transport piachu po stronie Zamawiającego,
- piach ogólnobudowlany stosowany będzie do odtworzenia nawierzchni drogowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na budowy .

Dokument nr: 3 ZPs/2022

Otwarcie ofert: 12.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 13 maja 2022 r., o godz. 11:15 w siedzibie wskazanej w
ust. 1, biuro obsługi interesanta MWIK.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Ul. Sienkiewicza 91, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski - biuro obsługi interesanta, w terminie do 13 maja 2022 r., do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 roku.

Wymagania:
udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 431 000 EURO na realizacje zamówienia (dostawę)
3. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 431 000 EURO na dostawę.
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do sfinansowana ze środków własnych Zamawiającego.
5.2. Sposób rozliczenia dostaw
Wynagrodzenie ma charakter obmiarowy. Ostateczne rozliczenie dostawy nastąpi w oparciu
o faktycznie zrealizowane odbiory w okresie obowiązywania umowy.

5.3. Pozostałe informacje

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu zamówienia to jest zwiększenia zakresu zamówienia o 40 % lub zmniejszenie o 20 % w stosunku do zakresu zamówienia, określonego
w § 1 wzoru umowy (Załącznika Nr 7 do SIWZ).
- Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1 740 z późniejszymi zmianami).
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu szczegółów warunku.
7.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający odstępuje od opisu szczegółów warunku.
7.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zdolności technicznej:
Wykonawca powinien dysponować ładowarką lub innym urządzeniem służącym do załadunku piachu ogólnobudowlanego.
b) zdolności zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu szczegółów warunku.
7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII § 8 ust. 17 regulaminu:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1444 z późn. zm. z dnia 25 sierpnia 2020 roku) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1133 z dnia 29 czerwca 2020 roku),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 358
z dnia 05.03.2020 roku),
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1076 z dnia 22.06.2020 roku), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz.814 z dnia 07.05.2020 r.), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 814 z dnia 07.05.2020 r.)
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym.
8.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w Rozdziale VII § 8 ust. 20 regulaminu,
8.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ,
2) spełnia warunku udziału w postępowaniu
a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań, określonych w Rozdziale VII § 8 ust. 3 regulaminu - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
9.2. Wykonawca, w terminie 2 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdziale VII § 8 ust. 17 pkt 12 regulaminu (Załącznik Nr 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
9.3 Zamawiający, zgodnie z rozdziałem VII § 13 ust. 18 regulaminu, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.5. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku określonego w pkt. 9.1 b) SIWZ Wykonawca złoży:
a) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz pisemnym zobowiązaniem podmiotu udostępniającego Wykonawcy te narzędzia i urządzenia do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wg Załącznika Nr 5),
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
9.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
9.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawidłowości.
9.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII § 8 ust. 25 regulaminu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10.4. Ofertę stanowi wypełniony formularz ,,Oferta" - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
10.5. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 9.1.1) a), 9.1.1) b) - Załącznik Nr 2, 3 do SIWZ,
2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 6 do SIWZ),
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
4) Stosowne pełnomocnictwo(a) - wystawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie dla osoby (osób) podpisującej ofertę oraz poświadczającej kopie dokumentów za zgodność z oryginałem - w przypadku, gdy upoważnienie do tych czynności nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
10.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
10.9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
10.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
10.11. Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz opisane:
OFERTA na:
,,Dostawa piachu ogólnobudowlanego w ilości 4 000 ton"
Nr sprawy: 3 ZPs/2022
Nie otwierać przed dniem 13 maja 2022 roku godz. 11:15.
10.13. Wymagania określone w pkt 14.10. - 14.12 SIWZ nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
10.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
12.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
14.1. Oferty ważne i nie odrzucone będą oceniane celem wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium ,,Najniższej Ceny Porównawczej", uwzględniającej koszty transportu loco Magazyn MWiK Sp. z o.o. ul. Długa 14
14.2. Znaczenie kryterium ,,Najniższa Cena Porównawcza" - porównywaną ceną będzie cena brutto dostawy 1 Mh piachu, uwzględniającej koszty transportu loco Magazyn MWiK Sp. z o.o. ul. Długa 14, obliczona wg następującego wzoru:

gdzie:
Cpi
cena porównawcza ,, i " oferta z uwzględnieniem kosztów tranportu MWiK dotyczaca 1 MG piachu
L
odległość w km od Bazy Zamawiającego ul. Długa 14
(Ci)
cena brutto ,, i " oferta dostawy 1 Mg piachu, loco odbór u Dostawcy
5 zł/km
koszt transportu samochodu o ładowności 18 t na odległość 1 km
18 t
ładowność samochodu ciążarowego
14.3. Wykonawca winien wpisać w formularzu ofertowym cenę, która powinna zostać
wyliczona zgodnie z punktem 19.1 SIWZ.
14.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
14.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
14.6 Ilekroć w ustawie jest mowa o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1830); W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
14.7 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.8 W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie
jest zobowiązany do uiszczania podatku od towarów i usług VAT lub ceł na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i który w druku ,,Oferty ostatecznej" poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek VAT lub cło.
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.