Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji wykonawczej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji wykonawczej

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo
powiat: kołobrzeski
tel. +48 94 358 41 95, fax. +48 94 712 60 22,tel. 94-35-84-608, 94-35-48-636
p.galyga@dygowo.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Dygowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 94 358 41 9
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn.:
,,Budowa miejsc spotkań w miejscowościach Stojkowo i Stramniczka"
2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn. ,,Budowa miejsc
spotkań w miejscowościach Stojkowo i Stramniczka"
2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji wykonawczej, dla
opracowanych koncepcji budowy miejsc spotkań w dwóch lokalizacjach-
Stramniczka oraz Stojkowo.
Operacja w miejscowości Stramniczka będzie realizowana na działce nr 42/7 obręb
Stramniczka gmina Dygowo. Zakres operacji obejmuje budowę miejsca spotkań,
zlokalizowanego w pobliżu istniejącego placu zabaw, w którego skład wchodzić
będą dwie altany z wyposażeniem (stoły i ławy), miejsce na ognisko, dwa
stanowisko grilowe, ławeczki oraz dwie lampy oświetleniowe.
Operacja w miejscowości Stojkowo będzie realizowana na działce nr 66/2 obręb
Stojkowo gmina Dygowo. Zakres operacji obejmuje budowę miejsca spotkań,
zlokalizowanego w pobliżu istniejącej świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw, w
którego skład wchodzić będzie duża wiata z wyposażeniem (stoły i ławy) i
stanowisko grilowe.
3) Projekt powinien obejmować następujący zakres prac- Stramniczka:
a) Budowę utwardzenia nawierzchni jezdni z kostki betonowej
b) Budowę dwóch altan z wyposażeniem (stoły i ławy)
c) Budowę miejsca na ognisko
d) Budowę dwóch grilli
e) Budowę dwóch lamp oświetleniowych- solarnych
4) Projekt powinien obejmować następujący zakres prac- Stojkowo:
a) Budowę utwardzenia nawierzchni jezdni z kostki betonowej
b) Budowę altany z wyposażeniem (stoły i ławy)
c) Budowę grilla
5) Dokumentacja winna być kompleksowym opracowaniem, na podstawie której
Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego oraz wykonać roboty budowlane.
6) W ramach opracowania Wykonawca zobowiązuje się:
a) Opracować projekt wykonawczy wraz szczegółową specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem
inwestorskim w ilościach:
- 5 egz. projektów wykonawczych
- 5 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)
- 2 egz. przedmiarów robót
- 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich
- Całość w 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym typu
pendrive lub płyta CD, DVD w formacie *.pdf oraz w formatach
edytowanych (pliki doc., dxfi, dwg. ath., rds.)
7) Wszelkie rozwiązania techniczne oraz zakres projektowanych robót Wykonawca
ustali z zamawiającym.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do rozwiązań
projektowych przyjętych przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji przedmiotu
umowy.
9) Zamawiający dostarczy wykonawcy mapy do celów projektowych.
10) Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą
cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne
opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie
wynikającym z przepisów.
11) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wyjaśnień i odpowiedzi do
opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym
przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane.
13) Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do
zamówienia na roboty budowlane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót
budowlanych. Zatem dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać
przedmiot zamówienia, w tym szczególności: technologię robót, materiały i
urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonale przyjętych rozwiązań
materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie
utrudniający uczciwej konkurencji. Zamawiający nic dopuszcza wskazania w
opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych
producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów.
Dopuszczając produkt równoważny Projektant zobowiązany jest do opisania
istotnych dla niego cech, parametrów i rozwiązań technicznych a jednocześnie o
wskazanie tych niepożądanych. Uznaje się za niewystarczające użycie
sformułowania ,,lub równoważne" oraz wskazania przez Zamawiającego
parametrów w oparciu o które ustalona będzie równoważność rozwiązań
proponowanych przez Wykonawców.

CPV: 71.32.00.00-7

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy:
- Przesłać pocztą na adres: Gmina Dygowo, Ul. Kolejowa 1,78-113 Dygowo z dopiskiem
,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa miejsc spotkań w
miejscowościach Stojkowo i Stramniczka"
- Przesłać e-mailem na adres: p.galyga@dygowo.pl oraz i.plominska@dygowo.pl
- Dostarczyć osobiście do siedziby Gminy Dygowo, pok. nr 8, Urzędu Gminy Dygowo,
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo
TERMIN SKŁADANIA ofert: 13 maja 2022 roku

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy 31.08.2022 roku.

Wymagania:
Godziny pracy zamawiającego: poniedziałek- piątek 7:00-15:00
12) Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej, celem uzyskania informacji, które
mogą być przydatne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Wizja lokalna
projektowanego odcinka drogi ma na celu potwierdzenie stanu istniejącego oraz
możliwości technicznych realizacji założeń projektowych. Koszt wizji lokalnej
miejsca budowy poniesie Wykonawca.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia
a) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum jedną osobą na
stanowisku: Projektanta w specjalności architektonicznej.
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca w formularzu
,,Oferta cenowa" zobowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia.
5. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena: cena- 100%
7. Warunki płatności
1) Zamawiający przewiduje płatność końcową po wykonaniu całości prac objętych
umową
2) Termin płatności faktury: 7 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego
3) Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego
protokół odbioru dokumentacji
8. Inne informacje dla Wykonawców
9. Ochrona danych osobowych

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Paulina Gałyga, p.galyga@dygowo.pl, 94-35-84-608
Izabela Płomińska,
i.plominska@dygowo.pl, 94-35-48-636

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.