Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5442z ostatnich 7 dni
21866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie robót dekarskich

Przedmiot:

Wykonywanie robót dekarskich

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
Ul. Hugo Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
powiat: Gdynia
tel.:(058)628-41-00, fax:(058)620-72-43, tel. 58 628 4112
przetargi@zbilk.gdynia.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.:(058)628-41-00,
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót dekarskich obiektach położonych na terenie Gdyni.
2) Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) budynki mieszkalne:
> Ul. Chwarznieńska 20/2 - położenie papy, wymiana obróbek blacharskich
> Ul. Dembińskiego 14/3a - położenie papy, montaż rynien, rury spustowej, obróbek
blacharskich
> Ul. Halicka 6/1 - położenie papy, uszczelnienie obróbek blacharskich
> Ul. Pucka lOOa - wymiana rynien, rur spustowych i opierzenia dachu
> Ul. Spacerowa 14/1 - naprawa rynien
> Ul. Wachowiaka 47 - naprawa podbitki
> Ul. Waszyngtona 28/10 - prace tynkarskie, uszczelnienie obróbek blacharskich,
wymiana uszkodzonych elementów blacharskich
> Ul. Wąska 36/1 - wymiana części obróbek blacharskich i uszczelnienie istniejących
> Ul. Widna 10d/24 - położenie papy termozgrzewalnej
> Ul. Wiśniewskiego 11/5 - uzupełnienie obróbek blacharskich, położenie papy
> Ul. Żeglarzy 7/1 - wymiana obróbek blacharskich
> Ul. Żeglarzy 7/40-położenie papy
b) budynki użytkowe:
> Ul. Morska 89 - jednokondygnacyjny łącznik między Ul. Morską 91 a Ul. Morską 89 -
położenie papy, uszczelnienie obróbek blacharskich
> Ul. Śląska 51 - garaż nr 7 - położenie papy, montaż opierzenia dachu
> Ul. Świętojańska 118a ~ położenie papy, montaż obróbek blacharskich, koszy
zlewowych i rur spustowych, likwidacja ubytków w tynku
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również warunki jego realizacji zawarte zostały w
Załączniku nr 1 stanowiącym Dokumentację projektową, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych (Załącznik nr 2 do zapytania) oraz we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania.

Dokument nr: ZBILK.IZ.BB.241.12.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 13 maja 2022 r,. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego bądź w postaci
dokumentowej na adres e-mail: przetargi@zbilk.gdynia.pl. z podaniem nr postępowania, tj.
ZBILK.IZ.BB.241.12.2022.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia jej
podpisania do dnia 31.08.2022 r.

Wymagania:
2. Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ustawy Pzp,
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie napraw dekarskich w obiektach gminnych będących
w zasobach ZBiLK w Gdyni.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zwana dalej ,,ustawą", tj.:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia
18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacja na Białorusi i udziałem
Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej
,,rozporządzeniem 765/2006" i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i
niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej
,,rozporządzeniem 269/2014", albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,2105, i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
1) W postępowaniu może uczestniczyć Wykonawca, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie! wykonał w
sposób należyty co najmniej dwa zadania związane z wykonaniem robót dekarskich o wartości minimum
20 tvs. zł brutto każde.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże poprzez złożenie stosownego
oświadczenia (w treści Formularza ofertowego), że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób
należyty co najmniej dwa zadania związane z wykonaniem robót dekarskich o wartości minimum 20 tyś. zł
brutto każde wraz ze wskazaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania robót oraz podmiotów
na rzecz których te roboty zostały wykonane.
6. Opis sposobu obliczania ceny.
1) Ceną oferty będzie suma wartości brutto (uwzględniających podatek VAT) kosztorysów ofertowych
brutto dla każdej z nieruchomości, sporządzonych w oparciu o Dokumentację projektową oraz STWiORB
(stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). Cena oferty musi
obejmować wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia z
uwzględnieniem pełnego zakresu robót budowlanych i materiałów, opłat i podatków.
2) Kosztorysy ofertowe należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu
wartości netto danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) jednostek przedmiarowych i ceny
jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Wykonawca musi podać na pierwszej stronie w kosztorysie
ofertowym dla każdej nieruchomości, dane wyjściowe do kosztorysowania tj. stawkę roboczogodziny w
zł, % kosztów pośrednich, % zysku stanowiących podstawę do obliczenia cen jednostkowych. Koszty
zakupu materiałów winny być wliczone w ceny materiałów. Brak określenia danych wyjściowych do
kosztorysowania spowoduje odrzucenie oferty
3) Wykonawca określi wszystkie elementy zamówienia określone w kosztorysie ofertowym:
- wszystkie pozycje każdego z kosztorysów muszą zawierać ceny jednostkowe zaokrąglone do dwóch
miejsc po przecinku.
- cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie, koszty
ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany
zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonaniem robót,
odpowiedzialności materialnej i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z
dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonania robót budowlanych.
4) Wartość każdego kosztorysu ofertowego brutto stanowi suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu
ofertowego, powiększona o podatek VAT.
5) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.
6) Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia
- poniżej 5 końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
7) Brak kosztorysu ofertowego dla którejkolwiek z nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia
będzie skutkować odrzuceniem oferty.
8) Brak określenia ceny jednostkowej w jakiejkolwiek pozycji każdego z kosztorysów spowoduje
odrzucenie oferty.
9) Wprowadzenie przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych zmian w ilościach lub w opisie
poszczególnych pozycji robót budowlanych, określonych przez Zamawiającego w przedmiarach robót
lub wprowadzenie nowych pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
10) Pominięcie przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych pozycji określonych przez
Zamawiającego w przedmiarach robót spowoduje odrzucenie oferty.
11) Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
8. Kryteria oceny ofert.
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena oferty -100%
Ocena punktowa wyliczona zostanie zgodnie z wzorem:
Najniższa cena wśród złożonych ofert
Liczba punktów przyznanych badanej ofercie ~ ----x 100 pkt
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
9. Termin płatności: Zapłata należności za faktury dokonywana będzie przelewem
w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
10. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
11. Wraz z ofertą należy złożyć dokument (dokumenty), z którego wynika prawo osoby (osób) do
reprezentacji Wykonawcy - podpisania oferty i innych dokumentów składanych razem z ofertą, za
wyjątkiem sytuacji, jeżeli Zamawiający może uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r.
póz. 346 ze zm.}.
12. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika
z dokumentów wskazanych w pkt 11 (nie wynika, że osoba która reprezentuje Wykonawcę
w przedmiotowym postępowaniu była uprawniona do podpisania oferty i innych dokumentów składanych
wraz z ofertą), Wykonawca wraz z ofertą składa pełnomocnictwo.
Oferty złożone w postaci dokumentowej, winny być sporządzone w formie
skanu oryginału oraz muszą zawierać podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
w przedmiotowym postępowaniu.
Na ofertę składają się Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz
kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 6 niniejszego zapytania.
14. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
15. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.